måndag 11 mars 2013

Kort rapport från bibliotekschefsmöte 7/3

Temat för bibliotekschefsmötet var skolbibliotek, så därför var även samordnarna för skolbibliotekscentralerna inbjudna. Intresset var stort och över 30 personer var anmälda tll dagen.

Dagen inleddes med att Lotta Kårlind, från Skolinspektionen, berättade om Skolinspektionens uppdrag. Skolispektionen har funnits sedan 2008 och inspekterar 1 000 skolor per år. Uppdraget är att värna en likvärdig skola och med barns och elevers bästa i fokus. Det blev en ganska livlig diskussion kring de siffror som presenterades: att det bara var brister på 7 % av de granskade grundskolorna och 14 % av gymnasieskolorna. Man bör då komma ihåg att dessa siffror bygger på de inspektioner som är gjorda och att Skolinspektionen utgår från vad det står i skollagen och de juridiska tolkningar som är gjorda efter det:

"Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildningsförvaltningen att bidra till att nå målen för denna. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteket är anpassat till alla elevers behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning."

Lärarnas ansvar för att använda sig av skolbiblioteket kom också upp samt frågan hur mycket flerspråkigt material som finns på skolbiblioteken.

Efter var Johanna Hansson inbjuden. Johanna är områdeschef på Stockholms stadsbibliotek och sitter även som ordförande i KB:s expertgrupp för utbildning och lärande. Hon pratade utifrån rubriken "Varför händer det inte mer? eller Vad är det egentligen som händer?". Några av de saker som hon konstaterade var att krav, önskemål och bilder av vad ett skolbibliotek är varierar beroende på vem som talar, samt att skolbiblioteken är mer angelägna för folkbiblioteken än för skolorna...

Johannas råd till hur folbiblioteken ska förhålla sig till skolbiblioteken var:
- Folkbiblioteken ska lämna skolbiblioteksfrågan åt skolan, men anstränga sig för en god samverkan
- Utveckla det egna erbjudandet
- Förhålla sig professionellt i frågor om avtal och försäljning av tjänster

Efter lunch var det Åsa Berglunds tur att berätta mer om Malmö stadsbiblioteks nya uppdrag att vara en partner till KB och utveckla webbtjänster till folk och skolbibliotek. I samarbete med Elin Lucassi, KB:s expert på skolbiblioteksfrågor har man kommit fram till att man "genom en kartläggning och analys ska tydliggöra ansvar, mandat och åttagande för områdets intressenter och aktörer, samt beskriva och exemplifiera de funktioner som gör ett skolbibliotek välfungerande".

Några exempel på hur samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken i Skåne fungerar kom upp under dagen. Bl.a. från Tomelilla (samordning av inköp), Helsingborg (uppsägning av avtal med skolorna) och Lund (ansvarsfrågan viktig när man har delade tjänster). Flera kommuner tog upp probematiken med att skolbibliotekarietjänster ofta är oattraktiva, eftersom man ofta måste vara på flera olika skolor och inte alltid är heltid. Detta leder i sin tur till ganska stor omsättning av personal.

Dagen avslutades med lite information från BBM (Bibliotek, bildning och media):
- en kontakt med Internatonella biblioteket har tagits för att se hur vi gemensamt med dem kan utveckla arbetet med flerspråkighet
- medieplanen för Skåne nordväst är klar och kommer att presenteras under våren
- just nu pågår kulturpolitiska överläggningar i respektive delregion och biblioteksfrågorna har lyfts i de två möten som hållts hittills (sydost och nordost)
- sista e-boksseminariet genomförs fredagen den 15 mars
- Simrishamns kommun har fått i uppdrag av Kultur Skåne att arrangera tre seminarier kring aktuella frågor för barnbibliotekspersonal och övrig intresserad bibliotekspersonal - det första äger rum den 20 mars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar