fredag 24 april 2020

Lägesrapport från bibliotekssektorn i Skåne med anledning av Coronakrisen.

Från olika delar av landet och från olika bibliotek rapporteras löpande om anpassningar och om den utveckling som äger rum i biblioteksverksamheten med anledning av Coronakrisen. Detta blogginlägg förmedlar ett par skånska röster och perspektiv som tillsammans bidrar till att belysa hur bibliotekssektorn utmanas, efterfrågas och anpassar sig till den rådande situationen. Innehållet bygger på ett samtal och gemensam spaning i det regionala biblioteksrådet i Skåne, som består av representanter från de olika bibliotekstyperna, samt ABM-utbildningen vid Lunds universitet. Tillsammans stärker vi samtalet och samverkan inom bibliotekssektorn. Vi lyfter gemensamma frågor och utmaningar och vill bidra till att synliggöra den samlade bibliotekssektorn.

Snabb omställning och ett lärande varje dag

I takt med att nya riktlinjer har kommunicerats från Folkhälsomyndigheten har de olika bibliotekstyperna anpassat sin verksamhet både med mycket kort varsel och gradvis. Från en inledande fas då frågan om öppethållande, hantering av medier och personalens arbetsmiljö stod främst i fokus fortsätter bibliotekssektorn lösningsorienterat med att säkra användarperspektivet och demokratiska aspekter. Det är en svår avvägning som biblioteken i dialog med sina huvudmän behöver göra mellan å ena sidan personalens arbetsmiljö och minskad smittspridning och å andra sidan att som samhälls- och demokratisk institution upprätthålla stabilitet och trygghet för många människor i lokalsamhället genom att hålla öppet. Omsorgen om besökarna är stor. Samsyn råder om att biblioteken som offentlig institution bör i längsta och möjligaste mån hålla öppet. I nuläget har två av Skånes kommuner beslutat att tillfälligt stänga sina bibliotek för besökare. Från folkbibliotekshåll vittnas om flera exempel på hur biblioteken kombinerar öppethållande med andra erbjudanden. Det erbjuds bokkassar för både egen ”av-hämtning” eller lämning vid dörren. Svedala är en av de kommuner som redan före Corona hade börjat tittat på hur man kunde utveckla det rörliga biblioteket. Idéerna fick nu testas i skarpt läge berättar Eva Thorgilsson, kultur- och bibliotekschef i Svedala kommun. Anette Mjöberg, bibliotekschef i Hässleholm, berättar att man kunnat utöka sin Boken kommer-service för äldre genom att låna in personal från det anliggande Kulturhuset, vars scentekniker plötsligt blev disponibla för andra uppdrag.

En boost för bibliotekens digitala tjänster och kanaler

Parallellt med att mängden fysiska besökare har minskat ökar trycket på bibliotekens digitala kanaler. På Malmö universitetsbibliotek har man valt att hålla semi-öppet med prioritet för personal och studenter. Demokratiska aspekter ligger till grund för beslutet att inte stänga helt. De studenter som behöver ska ha tillgång till wi-fi och litteratur för att kunna fortsätta bedriva sina studier, men nu på distans menar Sara Kjellberg, chef för universitetsbiblioteket. Personal som är schemalagda vid informationsdisken har gått över till chattbemanning och Zoom-handledning och antalet förfrågningar i chatten har nästan femdubblats. Från den regionala biblioteksverksamhetens sida ser vi nya grepp också när det gäller programverksamhet inom exempelvis läsfrämjande och en mer aktiv förmedling av bibliotekstjänster online. Digiteket som digital lärplattform var snabb på att ställa om fånga, och svara upp mot nya kunskaps- och kompetensbehov hos folkbiblioteken, till exempel upphovsrättsrättsliga frågor vid uppläsningar med mera. Lärandekurvan och personalens egen kompetensutveckling när det gäller digitala aspekter på verksamheten har fått en rejäl skjuts.

Bibliotek mitt i informationsstormen

Sjukhusbiblioteken i Skåne/HTA centrum har fått stor uppmärksamhet för sin satsning inom HTA som handlar om att bistå vården med samordnad regionövergripande information om Covid-19. Just nu bygger man upp en informationstjänst för Covid-19 dit vårdpersonal kan vända sig för hjälp med systematisk litteratursökning, sållning och relevans och kvalitetsgranskning. Halva verksamheten har ställt om och man bygger upp en webbsida där informationsspecialisterna vid sjukhusbiblioteken i Skåne efter hand lägger in frågor som besvaras. Eric Ahl, bibliotekarie och teamledare vid sjukhusbiblioteket och Patientutbildningscentrum, Skånes sjukhus nordväst, noterar ett stort flöde i publiceringslandskapet vad gäller vetenskapliga rön kopplade till det nya viruset. Satsningen som nu görs i Skåne ska bistå vård-professionerna i att sålla bland den information som är relevant. Utan ett medvetet förhållningssätt till informationsflödet och hur man bäst som biblioteksverksamhet kan bidra är risken stor att man som informationsspecialist blir till ”bråte i informationstornadon”, reflekterar Eric Ahl. När många av sjukhusbibliotekens utbildningar och informationsträffar för patienter, närstående, såväl som för personal har ställts in kommer andra delar av sjukhusbibliotekens verksamhet i gengäld i strålkastarljuset.


Foto: Lane Pearman 
Pedagogiska utmaningar för skolbibliotek och universitetsutbildningar

På Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet som bland annat ansvarar för den populära ABM-mastern har man på mycket kort tid ställt om all undervisning till digitalt format. För Johanna Rivano Eckerdal, docent och universitetslektor, som undervisar på utbildningen kändes det först ovant, men hon upplever ett stort stöd och förståelse från alla inblandade, såväl kollegor som studenter. På studenternas önskemål görs alla föreläsningar live och en positiv konsekvens som noterats är att närvaron på föreläsningarna har ökat. På utbildningen fanns flera studiebesök inplanerade på olika verksamheter. Många nya frågor har behövt ställas, till exempel: hur ersätter man ett studiebesök med digital variant? Det har varit ett enormt stort jobb för att göra om undervisningen. Samtidigt ger samhällskrisen i sig en angelägen ingång för studenterna att studera bibliotekens roll och agerande under pågående samhällskris. Flera studenter väljer att fördjupa sig i just detta och vi kan senare i år kan vi få ta del av studenternas reflektioner.

När det gäller skolbiblioteken pågår intensiva förberedelser för eventuell distansundervisning på grundskole- och högstadienivå. Digitala resurser inventeras, berättar Victoria Lovsten vid Skolbibliotekscentralen i Lund. Skillnaden mellan skolor och mellan kommuner som har tillgång till eller saknar skolbibliotekarier med förankring i den pedagogiska verksamheten blir igen och dessvärre mycket synlig, menar Maria Schedvin, utvecklingssekreterare med ansvar för skolbiblioteksutveckling i Malmö stad. De skolor som har skolbibliotekarier bryter ny mark och skapar olika Google classrooms för olika årskurser. Och de många skolelever som nu är hemma, kan möta sina skolbibliotekarier i Classroom. Utveckling pågår för att öppna upp fler kanaler för det viktiga mötet mellan skolbibliotekarie och elev, däribland sociala medier. För gymnasieelever som deltar i undervisning på distans eller yngre elever som är hemma på grund av sjukdom aktualiseras frågan om den ojämlika tillgången till e-medier. Vissa kommuner har inte förutsättningar alls att erbjuda e-medier. (Ta också del av Marias och Victorias blogginlägg för Nationella skolbiblioteksgruppen om vad som gäller för skolbibliotek i coronatider.)

Biblioteken efter Corona

I förslaget till Nationell biblioteksstrategi som lämnades till Regeringen för ungefär ett år sedan föreslogs att biblioteken skulle få en tydligare roll i totalförsvaret och med det ett erkännande som samhällsbärande funktion. Det är glädjande från ett skånskt perspektiv att kunna konstatera att biblioteken prioriteras som varande en samhällsviktig infrastruktur vars verksamhet och personal värdesätts. Bibliotekssektorn som helhet behöver också stå samlad och bygga broar.

Samhällsutmaningar som biblioteken i vanliga fall och dagligen adresserar kommer aktualiseras i en ny kontext under den pågående samhällskrisen, till exempel behovet av att tillgängliggöra samhällsinformation på många språk, tillgång till datorer och källkritisk kompetens. En satsning på biblioteken är nödvändig under krisen, men ännu viktigare i den återhämtning som behöver ske i samhället efter Corona. Bibliotekssektorn kommer att spela en central roll i den återhämtningen eftersom många människor kommer att behöva uppgradera sin kompetens eller skola om sig. Vi ser redan nu ett ökat tryck på högskolor och universitet. Universitetsbiblioteken kan förvänta att kunna möta ett större antal studenter om staten ökar antalet studieplatser. Fler kommer att söka sig till studier och fler kommer också att söka sig till vården vilket kräver att sjukhusbiblioteken får fortsatta resurser. Ju förr vi kan få igång en mobilisering för mer resurser till biblioteken för denna fas av krisen, desto bättre.


//Maria Tsakiris, enhetschef och biträdande kulturchef och ansvarig för den regionala biblioteksverksamheten vid Region Skånes kulturförvaltning

fredag 3 april 2020

Ny vikarierande biblioteksutvecklare

Hej!

Jag heter Fanny Sundman och är ny här på Region Skånes kulturförvaltning. Jag är bibliotekarie och har tidigare arbetat vid folkbiblioteken i Tomelilla och Burlövs kommun gentemot unga med framförallt program- och läsfrämjande verksamhet och lokal samverkan.

I åtminstone ett år framåt kommer jag nu att arbeta som vikarierande biblioteksutvecklare med kommunikation och digitalisering som främsta fokus. Det ska bli otroligt intressant och spännande! Ni kommer att få se mer av mig här framöver!


Hälsningar,
Fanny