måndag 26 februari 2018

Ny rapport om biblioteken och de nationella minoriteterna

Nu finns rapporten Biblioteken och de nationella minoriteterna - en lägesbeskrivning från KB och den nationella biblioteksstrategin som pdf.
Elisabeth Rundqvist är författare och hon konstaterar i sammanfattningen att det finns tre utvecklingsområden där biblioteken i samråd med de nationella minoriteterna skulle kunna bidra mer i att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, och samtidigt följa bibliotekslagen:


1) Synliggöra oavsett efterfrågan. Biblioteken kan informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället genom att synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.


2) Samverkan kring medier och aktiviteter. Biblioteken kan tillhandahålla medier, kultur och programverksamhet på minoritetsspråken mer effektivt genom samverkan.


3) Prioritera barnen. Genom samråd och olika typer av samarbeten på det lokala planet kan biblioteken bidra till revitalisering av språken och kulturerna.

måndag 12 februari 2018

Webbinarium om satsningen Stärkta bibliotek

Kulturrådet har fått i uppdrag att via ett bidragsförfarande fördela 225 miljoner kronor per år i tre år till de svenska folkbiblioteken. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
Den första ansökningsperioden är planerad till 15 mars-12 april. Det kommer ytterligare en chans att söka under 2018, den 14 augusti-11 september.

Ställ frågor i förväg
Fredagen den 16 februari klockan 10-11 anordnar Kulturrådet ett webbinarium där man får veta mer om satsningen. Man kan anmäla sig online, och då finns också möjlighet att i förväg ställa frågor som man vill ha svar på under webbinariet. Anmäl dig här.
Under webbinariet får man en presentation av satsningen och ansökningsförfarandet, vem som kan söka och för vad, riktlinjer och prioriteringar. Därefter blir det en öppen frågestund via chatt med Kulturrådets handläggare.
Om man inte har möjlighet att delta vid sändningstillfället så kan man ta del av en inspelning som läggs upp på webbsidan efteråt. Man kommer även att kunna läsa frågorna och svaren från chatten i efterhand.

Använd Experimentspåret
Vi på Region Skånes kulturförvaltning ser Regeringens satsning som en enorm möjlighet för Skåne att få en extra skjuts i det utvecklings- och omställningsarbete som redan sker i att möta en större och mer diversifierad efterfrågan av bibliotekstjänster.

tisdag 6 februari 2018

Samernas nationaldag idag!

Samiska flaggan. Foto: Marie Enoksson. Källa: www.samer.se
Vi uppmärksammar idag den 6 februari samernas nationaldag med att lyssna till den samiska nationalsången Sámi soga lávlla, framförd av Maxida Märak på lulesamiska.(SVT)


Sámi soga lávlla (Samefolkets sång)


Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar, bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav.


Frosten härjar här om vintern, yrsnön vräks av vilda vindar, ändock älskar sameätten denna jord av allt sitt hjärta: Månens ljus en färdman fägnar, flygga norrskensflammor fladdra, klövkäpp, rengrymt hörs bland snåren, ut på insjön, över slätten, slamrar släden vägen fram.


Och när sommarns sol förgyller skogen, havet, havets stränder, guldomglänsta fiskefartyg vaggas utav vågor, gullhamn får var vattenfågel, strömmarna som silver glittra, åror blänka, stakar blixtra, under sång ses männen styra utför eda, fors och fall.


Lapplands släkte, sameätten, obräckt har sen mäktat utstå mördartjuder, slemma köpmän, sluga skattekrävarskaror. Hell, var hälsat, sega släkte! Hell dig fridens rot och fäste! Krigisk fejd har aldrig flammat, aldrig spilldes brödrablodet ibland Lapplands lugna ätt.


Våra fäder övervunno vrånga våldsmän fordomtima, bröder låt oss likaledes strida segt emot förtrycket! Solens söner starka släkte! Dig kan ingen ovän kuva, blott ditt väna språk du vårdar, minnes forntidsfädrens maning: Sameland åt samerna!


Musik: Isak Saba
Text: Arne Sörlie
Läs mer om samernas nationaldag på samer.se

måndag 5 februari 2018

Ny rapport om svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet är namnet på en ny rapport från organisationen Begripsam.
Den är resultatet av en undersökning av hur människor med olika former av funktionsnedsättningar använder internet, och om vad de upplever som svårigheter i användandet.
Man kan betrakta rapporten som ett slags skuggrapport till den stora undersökningen Svenskarna och internet 2017, från Internetstiftelsen.
Begripsams rapport bygger på svar från nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I rapporten bryts resultaten ner på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.
Mycket i undersökningen är intressant för biblioteken, inte minst det faktum att många av de grupper som omfattas av samhällets speciella stöd för läsning läser relativt lite talböcker.
Man kan också se att läs- och skrivsvårigheter, olika former av språkstörningar och även diskalkyli slår igenom brett och skapar svårigheter inom många områden av internetanvändande.
Ett annat intressant resultat är att människor med adhd och bipolär sjukdom återfinns i relativt hög utsträckning bland dem som använder ljud- och talböcker dagligen.
När det gäller att läsa dagstidningar på nätet, så upplever särskilt grupperna med språkstörning och utvecklingsstörning svårigheter med det.
Fler delrapporter utlovas från Begripsam.