fredag 27 mars 2015

Rapport och kunskapscirklar kring social innovation och designlabbs

Mötesplats Social innovation är en nationell plattform som samlar akademi, näringsliv och offentliga och ideella aktörer för att utveckla forskning, kunskap och kompetens inom områdena social innovation och samhällsentreprenörskap.

Idag lanseras rapporten Designlabb för social innovation om hur den globalt växande rörelsen av designlabbs kan tackla samhällsutmaningar. Rapporten är en sammanställning av det arbete som Mötesplats Social Innovation gjort under 2014, med hjälp av strukturfondsmedel från Tillväxtverket.

http://www.socialinnovation.se/wp-content/uploads/2012/02/MSI_Designlabb_150305.pdf
Förstudien har undersökt hur man kan använda designprocesser och labbformatet som en samverkansmodell för att kunna ta sig an komplexa samhällsutmaningar och utveckla sociala innovationer och ger ett  förslag på hur ett svenskt designlabb skulle kunna utvecklas. Modellen bygger på att skapa kunskapscirklar som kan stödja innovationsprocesser ute i samhället snarare än ett avgränsat labb på en bestämd geografisk plats.
Ladda ner rapporten här
 
Modellen kommer Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola att prototypa vidare under 2015 bland annat med några piloter. Den första piloten går av stapeln i april där Malmö högskola  tillsammans med oss på Kultur Skåne och representanter från 5 bibliotek i regionen kommer att arbeta med forskningsscirklar kring innovativ samverkan.

Mötesplats Social innovation beskriver på sin webbplats biblioteken som särskilt spännande för att testa designlabb-modellen:
"eftersom deras grunduppdrag handlar om att arbeta med folkbildning och demokratifrågor. Biblioteken skulle därför kunna ha en potentiell central roll när det kommer till att engagera medborgare i lokal utveckling.
Piloten kommer att fokusera på att utveckla erfarenheter av olika designprocesser och metoder för förändringsarbete och samverkan. Vad vi gemensamt med biblioteken hoppas uppnå är att skapa en bättre förståelse för bibliotekens förutsättningar att delta i lokalt innovationsarbete och att adressera samhällsutmaningar i samverkan med det omgivande samhället."

I mitten av mars hade vi uppstart för piloten och lärprocessen kommer att pågå mellan mars och september 2015. Under processens gång kommer vi att utforska och tillsammans diskutera, reflektera och lära mer om olika förändringsprocesser, innovationsplattformar och samverkansformer.

Deltagarna i piloten är från biblioteken i Bjuv, Eslöv, Lindängen, Kävlinge och Lund och tar avstamp i de olika utvecklings- eller delaktighetsprocesser som pågår eller är på gång i varje kommun. Från Malmö högskola deltar bland annat Per-Anders Hillgren och Anna Seravalli och från Kultur Skåne Annelie Krell och jag. Eftersom många fler än vad vi hade plats till visade intresse att delta i denna lärprocess hoppas vi att piloten ger mersmak och att vi kan sprida arbetet vidare framöver.

torsdag 26 mars 2015

Litteraturrundan 25-26 april över hela Skåne


För tredje året i rad arrangeras Litteraturrundan med hundratals program för litteraturintresserade över hela Skåne.Litteraturrundan genomförs av författare inom Författarcentrum Syd och andra ideella krafter. Förra året hade man ett par tusen besökare.

Under Litteraturrundan den 25-26 april kan du besöka författare i deras hem och skrivarstugor, botanisera bland böcker och möta andra litteraturvänner, lyssna på föredrag, uppläsningar eller delta i skrivarworkshops i kaféer, trädgårdar och många andra unika och oväntade platser runt om i Skåne. Årets program har en mängd författare och dessutom deltar illustratörer, fotografer, recensenter, bokbloggare, musiker m.fl. Allt som hör bokkonsten,textskapandet och litteraturen till.


Litteraturrundans program för lördag och söndag praktisk klickkarta för de olika evenemangen och rundans Facebooksida.

Här finns något för alla - Charles Bukowski i Malmö, Lunds Författarskola, Poesivandring på Lerberget, Om att ge ut en bok i egen regi i Ängelholm, Litteraturfestival mini på Övedskloster, Indiska äventyr i Rörum, Berättarbussen, sagofé, skrönor och massor av författare utanför biblioteken i Sösdala, Tyringe och Bjärnum, Litteratur, politik, arbete på Antikvanti i Malmö, Böcker har sina öden på Statarmuseet i Torup, Podcastande och böcker på Asklunda gård, Dikter och musik vid Landsvägen i Anderslövs församlingshem, Berättelser i Trädhuset i Hässleholm mm mm och med fri entré om inte annat anges.Flera arrangemang genomförs i samarbete med kommunernas bibliotek, i Hässleholm deltar t. ex fyra filialbibliotek och bokbussen.
 måndag 16 mars 2015

Kvalitet och biblioteksplaner

I höstas gjordes en nystart av Kungliga bibliotekets kvalitetsdialog, som handlar om att KB, de regionala biblioteksverksamheterna och den kommunbiblioteken runtom i landet samverkar kring uppdraget i bibliotekslagens 18:e paragraf: att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används. Denna grupp kommer att träffas under 2015 för att identifiera och prioritera områden som gruppen vill arbeta mer konkret med. Det kan resultera i rapporter, handledningar, checklistor eller andra stöd- och idéprodukter.

Kungliga biblioteket menar att ett viktigt syfte med detta arbete är likvärdig biblioteksservice i hela landet och därmed finns det alltså tydliga kopplingar mellan biblioteksplaner och kvalitetsarbete. För kvalitetsarbetet har KB också utformat en modell. Därutöver kan ju biblioteksplaner förstås vara ett viktigt verktyg för att arbeta långsiktigt och strategiskt med biblioteksutveckling och för att synliggöra bibliotekens uppdrag och vilka resurser som krävs.

Kravet på biblioteksplan har också aktualiserats just i år eftersom  Kulturrådet ju förändrat villkoren för inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek: Inför ansökningsomgången 2015 måste alla kommuner som ansöker om inköpsstöd ha en aktuell och giltig biblioteksplan, eller åtminstone fullmäktigebeslut om att en sådan kommer att tas fram.

Vi vet att det är en hel del kommuner i Skåne som antingen är på väg att ta beslut om ny eller reviderad biblioteksplan eller är mitt i processen att ta fram en ny plan. För att få en bild av hur läget ser ut i Skåne och hur vi från den regionala biblioteksverksamheten kan stötta kommunernas arbete med biblioteksplaner håller vi just nu på med en mindre inventering av de skånska biblioteksplaneprocesserna, i form av en enkät som skickats till folkbibliotekscheferna. KB har också på olika sätt kartlagt de kommunala biblioteksplanerna och det arbetet presenteras i två rapporter Bibliotekens planer 2012 och Barnen i planerna 2012.


När det gäller en regional biblioteksplan, dvs en plan för de biblioteksverksamheter som Region Skåne är huvudman för, håller vi från den regionala biblioteksverksamheten på att försöka finna former för detta tillsammans med sjukhusbiblioteken. För den regionala biblioteksverksamhetens del är den regionala biblioteksplanen nära sammankopplad med utvecklingsområdena i den nya regionala kulturplanen som vi just är i färd att ta fram. Vårt förra bibliotekschefsmöte i februari gav oss värdefull input till dessa processer.

En stor del av nästa bibliotekschefsmöte, den 29/4, kommer att ägnas åt kommunernas biblioteksplaner och kvalitetsarbete. Bland annat kommer Pia Borrman och Hanna Johansson från Regionbibliotek Stockholm att berätta om hur de har arbetat med KBs kvalitetsmodell för att titta närmare på verksamheter som sagostunder och referenssamtal. I skriften Leonards plåster, som presenteras i ett tidigare inlägg, beskrivs bland annat kvalitetsarbetet med sagostunderna lite närmare.

Leonards plåster

Utvecklingsledarna vid Regionbibliotek Stockholm är flitiga skriftmakare. Vi har tidigare, i lite olika sammanhang, bland annat tipsat om Taxonomier av Malin Ögland. Syftet med skriftserien är ett erbjuda folkbibliotek fler verktyg för analys och utveckling av sin verksamhet. Häromveckan fick vi en låda med 33 exemplar av skriften Leonards plåster om en av folkbibliotekens allra mest väletablerade verksamheter: sagostunden.

Åse Hedemark, lektor på institutionen för ABM, Uppsala universitet,  har gjort en förstudie och därefter en observationsstudie av sagostundsaktiviteter. Delar av detta  presenterades redan på bokmässan i höstas. I den andra delen av skriften och projektet Sagostunden presenteras det arbete som Regionbibliotek Stockholm gjort inom ramen för sitt partnerskap med Kungliga biblioteket: att testa KBs kvalitetsmodell på sagostunden, för att ta reda på hur vi vet att vi har kvalitet i sagostunden.

Resultatet från båda delarna av Projekt sagostunden är allmängiltiga och går att applicera på andra biblioteksverksamheter. Boken kommer att distribueras ut till kommunbiblioteken i Skåne, men kan också hittas här.

Duogruppen på Kunskapscentrum för barnhälsovårdDUO-gruppens senaste möte 150313 besöktes Kunskapscentrum för barnhälsovård.

Marie Köhler, Enhetschef/barnhälsovårdsöverläkare, berättade om verksamheten:
Kunskapscentrum har haft sitt uppdrag sedan 2010 och utgår från målet om jämlik hälsa och likvärdig vård för alla barn. Uppdraget, som bland annat handlar om rådgivning och kvalitetsriktning av barnhälsovården samt att utforma och erbjuda fortbildning, kan delas in i följande delar:
  • Barnhälsovård (BHV) 0-5 år
  • Mödrahälsovård (MHV) sedan 2014
  • Barn som far illa (BSFI) – hela sjukvården, habilitering, tandvården etc – fortbildning kring tex tecken på att barn far illa.
  • Barn som anhöriga (BSA) – barn som lever med föräldrar som är sjuka eller lider kronisk ohälsa – barn som är drabbade av föräldrars ohälsa har rätt till råd och stöd
  • Barns behov i centrum (BBIG)

Barnperspektivet ska genomsyra alla uppdragen. Man arbetar också med vägledning kring barnhälsovård nationellt och trycker mycket på hälsofrämjande. Jämställdhet och jämlikhet är viktiga begrepp och man jobbar brett i team.

En ambition är att få in mer kring kulturen på BVC, därför är samarbete med biblioteken viktigt menar Marie Köhler. Samarbetet mellan Kunskapscentrum för barnhälsovård och Kultur Skåne kring barn och böcker/berättelser har bland annat resulterat i de gemensamma kompetensutvecklingsinsatser som görs runt om i Skåne nu under 2014 och 2015 för att utveckla samarbetet BVC- Bibliotek.

fredag 13 mars 2015

Bokstart

Nu i mars drar arbetet med pilotprojekten inom Kulturrådets nationella satsning Bokstart igång. Satsningen är ett led i Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande och syftar till att stödja små barns språkutveckling.

Inspirationen kommer från Bookstart i England och Bogstart i Danmark. Hembesök utförda av bibliotekspersonal har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt där.

De tre pilotprojekten genomförs i stadsdelar i Göteborg, Landskrona och Södertälje, som tidigare omfattats av regeringens stöd till "utsatta stadsdelar". Bibliotekspersonal gör hembesök till nyblivna föräldrar som uppmuntras att sjunga, rimma och samtala med sina barn. Bokgåvor delas ut under barnens första år och de får information om språkutvecklingen och vad folkbiblioteket har att erbjuda.

Helsingborgs dagblad uppmärksammade häromveckan projektet i Landskrona, i stadsdelen Karlslund, där drygt 100 hembesök ska hinnas med under året.

Rosengårds bibliotek årets mångspråkiga bibliotek?

Nu vet vi vilka bibliotek som är nominerade till årets mångspråkiga bibliotek och vi i Skåne är jättestolta över att Rosengårds bibliotek finns med bland de nominerade.
Priset delas ut för tredje gången på Botkyrka internationella bokmässa, den 24 april kl. 13:15 av poeten Daniel Boyacioglu under en festlig och högtidlig ceremoni. Till dess förblir pristagaren hemlig.
Juryn för priset består av representanter från Bibliotek Botkyrka, Internationella biblioteket, Kungliga biblioteket samt Svensk biblioteksförening.

De andra bibliotek som är nominerade är:
Växjö bibliotek
Tallgårdens minibibliotek (Växjö)
Hjulsta grundskolas skolbibliotek, Stockholm
Mångspråksbiblioteket Medioteket, Stockholm
Mölndals stadsbibliotek
Biskopsgårdens bibliotek, Göteborg
Hagfors bibliotek
Råneå bibliotek(Luleå)
Västra Frölundas bibliotek, Göteborg
Fisksätras bibliotek, Nacka
Rinkeby bibliotek, Stockholm

HEJA Rosengård!
 

Dagstidningar tillgänglig via Legimus appen!
Goda nyheter för era låntagare med läsnedsättning. de kan nu även läsa sin dagstidning genom Legimus appen!
Taltidningen är en oavkortad version av dagstidningen. Allt är med från ledare till familjsidan. Taltidningen kan läsas överallt, genom till exempel appen  Legimus eller med en Daisy-spelare. Taltidningar kommer ut samtidigt som dagstidningen. Prenumerationen ordnas via dagstidningar.

Bra om även era dagstidningar på bibliotek skulle kunna få sällskap av taltidningarna!

Vill du veta mer eller beställa informationsmaterial gå in på taltidningarna.se