fredag 18 januari 2019

KRUT - att gestalta ett jämställt rum

Vi bad vår studentmedarbetare Elise Jönsson skriva ett blogginlägg om KRUT, Malmö stadsbiblioteks nya kreativa mötesplats för unga vuxna, ett projekt som fått biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne.
Men först en kort presentation av Elise och hennes tankar om bibliotek!

Elise Jönsson 
Vem är du? 
Jag heter Elise Jönsson och jag arbetar som studentmedarbetare inom biblioteksutveckling på Region Skånes kulturförvaltning. Jag studerar masterprogrammet Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning vid SLU Alnarp. 

Vad inrymmer ett bibliotek för dig? 
När jag fick frågan om hur jag ser på bibliotek, dess samhällsfunktion och vad det inrymmer, tänkte jag mig ett offentligt rum bestående av olika funktioner, intressen och sinnevärldar. Av många förknippas biblioteket med dess traditionella utformning och användningsområde. En karaktär som präglas av höga hyllor vars placeringar kan skapa känslan av en sammanbunden mur. En mur mot världen men också en mur om världen. I detta rum finns för dem som kan tyda böckernas ryggar en mångfald av berättelser, tankar, idéer, fantasier, svårigheter eller kanske rent av lösningar på något som vi människor står inför. Upplevelserna av bokryggarna skiljer sig åt. För alla de människor som passerar är de inte lika tillgängliga, eller kanske lika intressanta. För någon är biblioteket främst en plats att få ro på. En möjliggörare för att tänka fritt och kanske rent av stora tankar. Ett rum att hitta sig själv i.

KRUT - att gestalta ett jämställt rum

Malmö stadsbibliotek har i samarbete med White arkitekter, Tjejer i Förening och 18 unga Malmöbor skapat en mötesplats för unga vuxna mellan 16 till 30 år. Tankarna kring projektet tog sin början 2016 då en projektgrupp på biblioteken i Malmö (BIM) fick ansvaret att definiera ett koncept i syfte att möjliggöra för varje medborgares rätt att få sina röster hörda. KRUT blev namnet för projektet vars arbetssätt skulle präglas av nya laborativa metoder i samverkan med medborgare och andra aktörer i Malmö. De olika samarbetspartnerna inom KRUT fick olika ansvarsområden baserat på tidigare erfarenheter och kompetensområden. Med den samlade kompetensen har målet varit att kunna bidra till en nyskapande och fördjupad kunskapsprocess. I metodboken för KRUT går det att läsa att ”Projektet utgår från ett kompensatoriskt förhållningssätt där de som saknar resurser, plattform och sammanhang kan få stöd och tillgång till nya möjligheter och gemenskaper”. Med projektet har Malmö stadsbibliotek vidgat bibliotekets användningsområden genom nya angreppssätt och metoder. KRUT är en kreativ mötesplats bestående av rum med transparenta väggar i varierande storlekar och med olika användningsområden. På Studio går det att spela in musik eller poddar. Bioteket är utformat så att det kan göras om till en blackbox för exempelvis filmvisning eller föreställningar. De andra rummen på KRUT är Projektrummet, Workshopen, Stadskontoret samt Galleri 3x4m som är en utställningsyta där det finns möjlighet att ställa ut under en treveckorsperiod.

Studio KRUT
Metodboksrelease på KRUT
Fredagen den 23 november bjöd Malmö stadsbibliotek tillsammans med White arkitekter och Tjejer i förening in till release av metodboken Att gestalta ett jämställt rum, en vecka efter KRUT:s officiella invigning den 17 november. Samtalet leddes av Viktoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg på White arkitekter och Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare för Tjejer i förening. Percovich Gutierrez inledde med att beskriva KRUT som en plats vars mål är att möjliggöra för yttrande och

Inga förändringar för utvecklingsbidrag till bibliotek under 2019

Som ni alla har kunnat läsa i nyhetsflödet har Region Skånes nya kulturnämnd nu sammanträtt och på sammanträdet den 10 januari togs beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. I december beslutade regionfullmäktige om en minskad ram för kulturnämnden med den effekt att regionbidraget minskas med totalt 17,1 miljoner kronor.

"Business as usual" för den regionala biblioteksverksamheten
För den regionala biblioteksverksamheten som är ett lagstadgat uppdrag och en statsbidragsmottagande verksamhet inom kulturförvaltningen görs inga neddragningar eller andra förändringar under 2019. För denna del av kulturförvaltningens verksamhet är det ”business as usual”. Vi arbetar vidare efter den beslutade regionala biblioteksplanen och kommer att under 2019 fortsatt kunna utlysa bidrag för kunskapsdelning, kompetensutveckling, biblioteksutveckling och experimentspår. Härutöver fortsätter satsningar såsom Bokstart, Digitalt först, nätverksarbete och planerade konferenser. För att följa med i vår verksamhet som finns till för er, vill vi uppmana alla att prenumerera på vårt nyhetsbrev om biblioteksutveckling och att hålla koll på vår facebooksida, Biblioteksutveckling Region Skåne.

Intensivt år för förvaltningen
För stora delar av kulturförvaltningens övriga verksamhet blir 2019 ett intensivt år för att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut. Kulturnämnden gör uppehåll när det gäller utlysningar av sökbara utvecklingsmedel, verksamhetsbidragen fryses i stort sett på samma nivå som 2018 och förvaltningens administration minskar med 3 miljoner kronor. Kulturnämnden kommer också enligt regionfullmäktiges beslut att göra en översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag under 2019.

Planerar att förlänga kulturplaneperioden
Ny mandatperiod och nya förutsättningar gör att kulturnämnden planerar att förlänga perioden för den regionala kulturplanen för Skåne 2016-2019, så att den sträcker sig till och med 2020. Samråd om den nya kulturplanen hölls på bibliotekschefsinternatet i oktober. Beslut om en eventuell förlängning tas på kulturnämndens sammanträde den 14 februari. Detta ger oss mer tid och möjligheter till analys och dialog.

Introduktion av ny kulturnämnd
Precis som i kommunerna får också Region Skånes kulturnämnd många nya politiker – hela 18 av 22 är nya. I februari månad arrangerar förvaltningen en introduktion för den nya nämnden.
Här ser ni ledamöterna i Region Skånes kulturnämnd.

Gästblogg: Mer för fler och Stärkta bibliotek, ett lyft för Landskrona stadsbibliotekSusann Ek, bibliotekschef i Landskrona, som gästbloggar hos oss idag:


Mer för fler och Stärkta bibliotek, ett lyft för Landskrona stadsbibliotek
Ibland har en som notorisk projektbidragsansökare flow. Ibland kommer en utlysning i alldeles rättan tid. Och med helt rätt kriterier. Och med rejält med pengar i potten. Det händer inte ofta. Men det kan hända. Och det hände oss i Landskrona i våras.

Stadsbiblioteket ligger i ett av Landskronas två socialt utsatta områden vilket självklart påverkar både arbetsmiljö och besökssiffror. Då det finns flera stora kulturinstitutioner i staden som delar på kulturbudgeten är det dessutom knapert med resurser. Under senare år har därför i princip all verksamhetsutveckling skett i samband med att vi erhållit projektmedel. 

Under våren 2017 fick vi möjlighet att arbeta med tjänstedesign i form av Kundresan.  Kundresan är i korthet en metod där kartläggning av kundens kontaktytor med verksamheten ligger till grund för ett förbättringsarbete. Vi skapade personas och listade diskfrågor, identifierade och åtgärdade lågt hängande frukter (enklare problem) och skrev handlingsplaner för de problem som krävde mer omfattande åtgärder. Vi gillade metoden. Den var enkel att arbeta med, utgick från ett kundperspektiv och gav snabba resultat. Vi sökte därför till första omgången av SKL:s utvecklingsprogram Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet?, där bibliotek och kulturskolor erbjuds utbildning i just tjänstedesign, genom verktyget Innovationsguiden.

Vår utmaning, Hur kan vi skapa välkomnande och angelägna mötesplatser för Landskronaborna?
Målgrupper: Främst barn 9-13 år samt vuxna ”efter SFI”
, var brett formulerad men tanken var inte att vi bara skulle arbeta med ett projekt. Vi tänkte långsiktigt. Vi skulle ändra hela vårt arbetssätt och alla på biblioteket skulle vara med. Så parallellt med utbildningsdagarna i Stockholm och fokusgruppsarbeten ordnade vi workshops med metoder från Innovationsguiden på våra personalmöten. Köpte whiteboardtavlor och post it-lappar. Och testade lösningar.

Workshop på personalmöte.

När Mer för fler avslutades i maj i år hade vi startat ett biblioteksråd för barnen, kreativa verkstaden Biblioteksklubben (med inspiration från LabLandskrona) på onsdagskvällar och Maker space en lördag i månaden. 

Biblioteksklubben gör slime.