onsdag 24 april 2013

Nya bibliotekslagen och det regionala mediesamarbetet

Omslagsbild Ny bibliotekslag

Igår, på självaste världsbokdagen, kom så propositionen med den nya bibliotekslagen: Ny bibliotekslag, prop. 2012/13:147 (pdf 1,1 MB)

Processen kring den nya modellen för regionalt mediesamarbete har i tid delvis sammanfallit med förslaget om ny bibliotekslag. Rapporten Regionalt mediesamarbete blev faktiskt klar samma vecka som lagförslaget kom första vändan, i maj 2012. Och det är intressant att kunna konstatera att den nya bibliotekslagens formuleringar kring det regionala biblioteksuppdraget även innehållsmässigt överensstämmer med tankarna bakom det nya regionala mediesamarbetet.

Så här står det i den nya lagen: Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.Att jämföras med tidigare formulering: Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter.

Den nya formuleringen kring för den regionala biblioteksverksamheten innebär alltså att kompletterande medieförsörjning försvinner som ett lagstadgat regionalt biblioteksuppdrag. Eftersom den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne innebär en förskjutning i det regionala uppdraget från praktisk fjärrlånehantering och stöd för medieinköp till samverkan (tex genom att poängtera och stimulera mediesamarbete mellan alla folkbibliotek i regionen och utökade, dagliga boktransporter mellan alla folkbibliotek i regionen) och utveckling ligger den nya modellen för regionalt mediesamarbete väl i linje med den nya lagtexten.

Gabriela Pichler Årets skånska folkbildare

På tisdagen utsågs regissören och manusförfattaren Gabriela Pichler till Årets skånska folkbildare av Skånes Bildningsförbund.

Årets skånska folkbildare inrättades 2012 och utdelas av Skånes bildningsförbund. Syftet med priset är att uppmärksamma vikten av folkbildning och dess roll i Skåne. 2012 fick komikerparet Johan Wester och Anders Jansson utmärkelsen.

Rolf Tufvesson, ordförande Skånes bildningsförbund.

Skånes Bildningsförbund
- är en ideell förening som består av studieförbunden och folkhögskolorna i Skåne.
- arbetar främst med samverkan, samråd, intressebevakning, information och opinionsbildning.
- är en viktig resurs för Region Skåne och de skånska kommunerna i folkbildnings- och kulturfrågor.

 

Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV


Skåne Nordväst

Annelien van der Tang Eliasson har nu avslutat sitt uppdrag att ta fram en strategisk medieplan för biblioteken i Skåne NV. Arbetet har inte hadlat om en medieplanering i traditionell bemärkelse med cirkulationstal, översikt per signum, gallring etc, utan har som mål att:
  • ge biblioteken i Skåne NV en översikt och inblick i mediebeståndet i Skåne NV
  • lyfta frågor som borde besvaras när det gäller mediebeståndet i Bibliotek Skåne NV
  • beskriva de områden där biblioteken i Skåne NV kan samarbeta kring mediebeståndet
  • att ge förslag till olika samarbetsprojekt inom medieområdet för att utnyttja mediebeståndet inom Skåne NV på ett mer optimalt sätt.
Ladda gärna ner slutrapporten:
Även om Anneliens uppdrag är avslutat och rapporten publicerad, är ju inte processen kring mediesamarbete inom Bibliotek NV avslutad: nu följer ett fortsatt arbete för biblioteken i NV för att fördjupa och utveckla mediesamarbetet. Utgångspunkter för detta arbete blir i första skedet de förslag till fortsatta utvecklingsområden för biblioteken i Skåne NV, som presenteras i rapporten: tex mångspråk, gemensam hantering av populära titlar, kompletterande medieförsörjning, gemensamma läsfrämjande insatser och inte minst avändarundersökning/utvärdering av effekterna av Skåne NV samarbetet.

Skåne NV:s situation är kanske (?) unik i Skåne med det långtgående katalog- , webb- och mediesamarbetet mellan samtliga bibliotek i delregionen. Men katalogsamarbete finns ju exempelvis också i Tomelilla, Simrishamn och där även Ystads katalog är sökbar i de tre bibliotekens gemensamma webb (Arena). Skåne NO är också på väg in i ett katalogsamarbete, med start i höst, och då borde erfarenheterna från Skåne NV och andra liknande bibliotekssamarbeten vara värdefulla. Många bibliotek i Skåne har dessutom naturligtvis samarbeten med andra bibliotek kring olika frågor.

Oavsett om man samarbetar kring gemensam katalog eller inte tror vi att delregionala medieplaner är en viktig pusselbit i det regionala bibliotekssamarbetet, som ju strävar efter ett ökat samarbete kring medier och metodik mellan bibliotek i Skåne. En delregional medieplan kan vara ett verktyg för att hitta områden där biblioteken tjänar på att samarbeta och för att bättre utnyttja bibliotekens totala medieresurser i Skåne. På chefsmötet imorgon,  25/4, diskuteras hur delregional medieplanering kan användas som ett strategiskt verktyg i mediesamarbetet.

måndag 15 april 2013

Seminarie om samarbete mellan offentlig och idéburen sektor i Bryssel

Onsdagen den 10 april bjöd Region Skåne och Nätverket Social Ekonomi i Skåne in till ett gemensamt seminarie för att lyfta arbetet med den gemensamma överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne. Region Skånes Brysselkontor på plats var ett stöd i arrangerandet av seminariet och stod för kontakten med de intressanta nätverken i Bryssel. Delegationen från Skåne bestod såväl av både politiker och tjänstemän från olika verksamhetsområden som representanter från Näverket Social Ekonomi, Kommunförbundet och Länsstyrelsen.
Det var många som slöt upp till vårt semnarium, representanter från olika idéburna organisationer, studenter och lärare från universitet, samt från EU-byråkratin. För att få olika perspektiv på  seminariet om social ekonomi och innovation kan ni läsa om det på följande hemsidor Nätverket Social Ekonomi, Femklövern i Skåne samt på Näringsliv Skånes hemsida.

Uppgift för oss inom Kultur Skåne är att föra in frågor som har med kultur att göra och visa på hur offentliga kulturinstitutioner tillsammans med civilsamhället kan verka för demokrati och delaktighet i samhället på olika sätt. Kultursamverkansmodellen som påverkat vårt sätt att arbeta med Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 innebär en ökad samverkan med kommuner och civilsamhälle. Modellen ha blivit ett stöd i vårt arbete med civilsamhället. Jag har i mitt uppdrag ett särskilt fokus på folkbildning och bibliotek som syftar till samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Vårt arbetete med bibliotek som kulturhus och motor i lokalsamhället var något som fångade intresset från deltagarna på seminariet. Syftet med resan till Bryssel var att etablera kontakt med intressanta samverkanspartners, skapa insikt om den nya programperioden och EUs nya målsättning Europa 2020 samt marknadsföra vårt arbete med överenskommelsen.

fredag 12 april 2013

Oscarpriset i svensk folkbildning

Jag vill slå ett slag för det nyinstiftade priset till bästa folkbildare som studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV har instiftat från och med 2013. Nedan finns information om priset och om hur man söker det.


Priset
ska delas ut årligen till en person eller förening som särskilt utmärkt sig för ett gott
folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.
Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten
om folkbildningens insatser.
Priset består av ett stipendium på 10 000 kr.
Nomineringar ska vara Oscar Olsson-museet tillhanda senast den 15 juni 2013.

Nomineringen via e-post till monica.bokenstrand@nbv.se eller per post till:
att: Monica Bokenstrand
Oscar Olsson Museet i Malmö
Kungsgatan 16 B
211 49 Malmö

Nomineringsblanketten finns på prisets hemsida nbv.se/oscarspriset

onsdag 10 april 2013

Mer öppna bibliotek eller bibliotek med mer öppet?

Vi har skrivit rätt mycket i den här bloggen om meröppna bibliotek, och visst arbetar vi på BBM för fler meröppna bibliotek. Så här står det i den regionala kulturplanen:

Det finns flera aspekter på biblioteken som lokala mötesplatser. Konkret innebär det bland annat att  initiera, stödja och utveckla lokala projekt, till exempel i form av meröppna bibliotek. Ett meröppet bibliotek samspelar med moderna levnadsvanor och utnyttjar biblioteken effektivare. Biblioteket blir också mera tydligt en tillgänglig resurs för medborgarna. För att ännu fler bibliotek ska kunna ha meröppet är det viktigt att processen utvärderas och analyseras.

Region Skåne vill medverka till att det öppnas fler meröppna bibliotek och skapa förutsättningar för bibliotek som är mer aktiva i lokalsamhället 


De senaste dagarna har  meröppet-frågan känts lite extra aktuell och intressant. Både Kulturnyheterna idag, 10/4  om bibliotek som drivs av volontärer med en olycklig koppling till meröppna bibliotek i bemärkelsen obemannade bibliotek och den danska användarundersökning som offentliggjordes häromveckan och presenterades på Halmstadkonferensen i Bergen häromdagen (Halmstadkonferensen verkar intressant när det gäller meröppet - följ tex  på Twitter via #Halmstad13), väcker en del ganska obekväma frågor.

Vi på BBM brukar tjata om att satsningar på meröppet ska göras med eftertanke, som en utveckling av bibliotekets verksamhet och tillgänglighet och en möjlighet för biblioteket att bättre kunna samspela med sitt lokalsamhälle. Efter att ha besökt och tagit del  av erfarenheter från både bra och dåliga exempel på meröppna bibliotek i Sverige och Danmark, är en av insikterna att ett bra meröppet bibliotek, verkligen kräver mycket av personal och ansvariga.

Om ett meröppet bibliotek faktiskt ska bli ett bättre, öppnare bibliotek och inte bara ett  bibliotek med mer öppet,  krävs att  personalen arbetar med att bygga relationer med lokala aktörer (medborgare, föreningar, skolor, företag etc) spetsar sin kompetens och utvecklar bibliotekets verksamhet och närvaro i lokalsamhället. De dåliga meröppet-exemplen finns i kommuner (i Danmark) där meröppet är ett led i besparingar i form av tex minskade personalresurser, snarare än medvetna satsningar på mer  tillgängliga bibliotek, med ett breddat innehåll och en aktiv dialog med medborgarna. 

Jag hoppas att diskussionen kan fortsätta tex på nätverksträffen för det skånska nätverket för meröppna bibliotek 7/5 i Glumslöv (meröppet från och med 19/4) och vid meröppet- seminariet på Biblioteksdagarna i Örebro, 15/5.

fredag 5 april 2013

"Vild med Bibliotek" - dansk användarundersökning

Idag har Kulturstyrelsen i Danmark presenterat en stor användarundersökning. 27 000 brukare på 179 bibliotek har fått svara på hur de upplever biblioteken och deras verksamhet. Vid en snabb genomläsning kan man känna igen mycket från andra undersökningar; att den typiske användaren är kvinna över 45 år, fortfarande kommer de flesta personerna till biblioteket för att låna böcker och man är nöjd med verksamheten (hela 94 % menar att de får den hjälp de behöver och 91 % anser att bibliotekspersonalen är synlig och uppmärksam). Ett avsnitt i rapporten handlar om åbne biblioteker, något som kan vara extra intressant att födjupa sig i för de som är intresserade av meröppet.

De goda resultaten är lite förvånande med tanke på de stora neddragningar som genomförts på danska bibliotek de senaste åren (369 miljoner de senaste sex åren) och det har redan kommit synpunkter på rapporten och de slutsatser man drar. Debatten lär fortsätta!