måndag 15 december 2014

Projektbidrag till läsfrämjande

Liksom i våras hade bibliotek och folkbildning möjlighet att söka pengar till läsfrämjandeinsatser - i  olika samarbeten eller själva. Vi fick in 17 ansökningar och beviljade sex. Projekten kommer att starta i januari 2015 och redovisas senast 30 september 2015. Under våren kommer alla projekt (vår och höst)  att träffas och utbyta erfarenheter vid ett par tillfällen och sen planerar vi någon typ av offentlig redovisning/presentation under hösten 2015.


ABF Österlen: Flerspråkig bokcirkel i Borrby (30 000 kr) Genom skönlitterära texter vill man öka läskunnighet och läsförståelse hos målgruppen nyanlända unga vuxna. Alla utgår från samma material på det egna modersmålet, medan diskussionen sker på svenska.

Bilda Syd: Word! - The Story (50 000 kr) En fortsättning av vårens projekt som vill skapa läs- och skrivlust hos ungdomar genom hiphopens fyra element – dans, rap, DJ-ing och graffiti. Genom projektet ska kreativa möten mellan de deltagande ungdomarna i Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Staffanstorp äga rum.

Kristianstads stadsbibliotek: Litterär Salong för unga (75 000 kr) Fem salonger med minst två inbjudna författare var gång, bokcirklar, skrivworkshops och inspelade podcast. Var salong har ett tema med hög aktualitet för målgruppen (16-25 år) som ungas arbetsvillkor, poesi som politisk handling, etnicitet och kulturellt kapital. Projektet sker i samarbete med kulturhuset Barbacka, gymnasieskolor, Folkuniversitetet och Kristianstadbladet.


Landskrona stad: LAB – Lära Arbeta Bo (75 000 kr)
Med avstamp i vandringsutställningen Varning! Läsning pågår, ska man utveckla en metodik för att  locka fram berättelser och väcka lust till läsning som i sin tur kan bidra till ökad språkförståelse och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Målgrupp är i första hand flickor och unga kvinnor i socialt utsatta familjer och grupper i Landskrona. Projektet vill hitta hållbarhet och synergieffekter i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, fria kulturarbetare och organisationer i den idéburna sektorn.  Projektet löper över flera år och har även fått stöd av Kulturrådet. Projektet beviljades 25 000 kronor i vårens projektomgång.

Malmö stadsbibliotek: Litteratur i mellanrummen (80 000 kr)
Stadsbiblioteket vill i samarbete med Folkuniversitetet testa olika metoder för att skapa och använda mellanrum i staden där läsfrämjande och folkbildande broar eller möten kan uppstå. Man tänker sig att samla målgruppen (19-26 år) till nya oväntade platser i staden, organisera insatser i studiecirkelformat med film, böcker, studiebesök/samtal och arbeta uppsökande med pop-up-bibliotek

Staffanstorps bibliotek: Språkglädjen (50 000 kr)
Barn 0-6 år utgör 10 procent av Staffanstorps befolkning. Tillsammans med familjecentralen, öppna förskolan, BVC-mottagningar och kommunens resurscentrum vill biblioteket skapa hållbara strukturer för samarbete runt små barns språkutveckling.
Utifrån projektmedlemmarnas erfarenheter och kunskap tänker man göra ett urval av media som sedan ska finnas i språkstimulerande väskor att låna från institutionerna. Instruktionsmaterial på olika språk, i text och som film, kommer att produceras och projektet marknadsföras via logoped och utvecklingspedagog till bla förskolor, dagbarnvårdare och demonstreras för föräldrar och personal.

Ann Lundborg & Karin Ohrt