måndag 28 maj 2012

Bibliotekschefsmöte 2012-05-23

Ett sommarvarmt Ängelholm tog emot bibliotekscheferna den 23 maj. Vi spenderade dagen på Järnvägsmuseet och det var en fullmatad informationsdag. Dagen inleddes med att jag kort presenterade mig och sedan gjorde Annette Johansson en dragning av förslaget till en ny modell för regionalt mediesamarbete i Skåne. Med tanke på att den nya biblitotekslagen är utskickad på remiss och det finns en del nya skrivningar kring det regionala uppdraget och ansvaret har Region Skånes kulturnämnd beslutat sig för att skjuta upp beslutet om den nya modellen till sammanträdet i september. Förslaget till ny bibliotekslag gicks också kort igenom och det beslutades att bibliotekscheferna träffas för att prata om remissyttrandena den 7 september.

Roland gjorde en nulägesbeskrivning av arbetet med kulturplanen. Kulturnämnden kommer att besluta om en remissversion i juni och den skickas sedan ut till kommunerna - och kulturlivet - över sommaren. Även kulturplanen kommer att diskuteras på nästa bibliotekschefsmöte.

Sedan var det dags för kort information om arbetet med barn och unga. Det blir en slags om/nystart med DUO-gruppen innan sommaren.

Innan lunch berättade Jonas Bolding och Christian Dahl om den spännande och inspirerande kulturutvecklingen i Ängelholm, med biblioteket som kulturhus och motor i verksamheten. Med sitt centrala läge och med en om- och utbyggnad räknar man med attkunna komplettera biblioteksverksamheten med bl.a. en blackbox, replokaler och lokaler till kulturskolan.

Efter lunch var temat film. Lena Sundgren-Brorsson pratade om film och bibliotek kopplat till biblioteken som kulturhus; både som visningsfönster för film och rörlig bild och mötesplats för eget skapande. Lena berättade också om de regionala filmresurser som finns; Film i Skåne, Filmcentrum Syd, Folkets bio, BoostHBG m.fl. Några regionala projekt beskrevs också kort t.ex. Ängelholm International Video Art Festival (AIVA) och Landskronas spelprojekt.

Sedan kom Jeanette Höljefors och berättade om ett sätt att jobba med film och berättande: digital storytelling.

Kultur Skåne har också beviljats 1,1 mkr från Kulturrådet för att göra praktiska studier och gå in i ett antal pilotprojekt kring folkbiblioteken som kulturhus - inte nödvändigtvis enbart kopplat till film. BBM har gått ut med ett erbjudande till biblioteken i Skåne och en påminnelse om att anmäla intresse för att deltaga gjordes.

Ann och Kristina gjorde en nulägesrapportering kring projektet Digidel innan dagen avslutades med att vi såg filmen Being Bradford Dillman av Emma Burch, som fick Region Skånes kortfilmspris under BUFF 2012.

Bokmässan 2012

 Bok & Bibliotek

I morgon släpps seminarieprogrammet för Bokmässan 2012.Håll utkik på www.bokmassan.se


På bokmässans webbplats kan man också läsa en intervju med Gunnar Südow, litteraturkonsulent på Kultur i Väst, som berättar om  bibliotekssatsningen "Bibliotek12 - berättelsen", i E-hallen: "Bibliotek12 - berättelsen" innebär att vi i år samlar de biblioteksrelaterade montrarna under en kam i E-hallen, fokuserat kring scenen och kaféet på Bokmässan. Det blir fyra dagars program, med två dagar för fackfolk och två dagar mer riktade till allmänheten.

torsdag 24 maj 2012

Läsplattelabb med referensgruppen för e-böcker

En ögonblicksbild från dagens möte med referensgruppen för e-böcker på skånska bibliotek:


Förutom att testa och utbyta erfarenheter kring en hel rad olika läs- och surfplattor har gruppen diskuterat kompetensbehov på e-boksområdet för bibliotekspersonal och användare. Vi har också börjat skissa på en seminarieserie för bibliotekspersonal i Skåne kring e-böcker på bibliotek med inspirationsföreläsningar och/eller praktiska workshops utifrån olika teman, och kunskapsnivåer.

Fortsättning följer...

måndag 21 maj 2012

Danmarks regering sätter högläsning på agendan

Obligatorisk högläsning för föräldrar - något för Sverige att ta efter?
Föräldrar till förskolebarn ska läsa för sina barn. Det kravet ställer danska regeringen med barn- och utbildningsminister Christine Antorini (Socialdemokraterne) i spetsen.

– Förskoletiden är minst lika viktig som åren i grundskolan. Därför måste kraven höjas på att föräldrarna hjälper till, säger Christine Antorini till Berlingske Tidende.

tisdag 15 maj 2012

Ny bibliotekslag på remiss

Igår presenterade regeringen en promemoria om en ny bibliotekslag, som nu skickas ut på remiss. Förslaget innebär bl.a. vissa förtydliganden i förhållande till nuvarande lagstiftning, att alla ska ha tillgång till biblioteksservice och att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri, oavsett i vilken form litteraturen lånas ut. Här finns en länk till förslaget. Svar på remissen ska vara inlämnad senast den 15 september och man räknar med att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2013.

torsdag 10 maj 2012

Skolbibliotekskonferensen 2012

Vi var 120 skolbibliotekarier, pedagoger och föreläsare på årets skolbibliotekskonferens.
Kristina Elding har tidigare skrivit om Karin Jönsson och Annika Perssons presentation av Östra Göinges projekt om Ipad i undervisningen.

Jag vill komplettera med länkar till några andra inslag i programmet:

Anne-Marie Körling inledde dagen med att inspirera till högläsning i varje möjligt sammanhang  i sin föreläsning Lusten att berätta - en förutsättning för inlärning. Fler tankar och idéer finner man på hennes blogg Körlingsord. Dagen efter publicerade Anne-Marie ett inlägg från dagen i Malmö - ”käkar praliner och tänker skolbibliotek”.

Skolbibliotek Syds webbplats http://www.sbsyd.se/

Skolbibliotekarierna i Kävlinge driver bloggen Biblioteksbubbel  och har också rationaliserat sitt arbete genom en gemensam webbplats.

Förskolebiblioteken i Lund som Kerstin Fors, skolchef på Norra Fäladen, nämnde finns beskrivna i en intressant artikel på Skolverkets webbplats.

Ta tillfället att påverka programmet till nästa års skolkonferens i den utvärdering som skickas ut imorgon till alla deltagare eller kommentera här!

E-böcker åt folket

Det var ganska mycket fokus på e-boksfrågan på biblioteksdagarna, kanske delvis pga de nyligen kraschade förhandlingarna mellan Svensk biblioteksförening och förläggarföreningen men också för att det ÄR en väldigt aktuell utmaning för oss som jobbar på/med bibliotek. I morgon hålls en europeisk konferens om bibliotek, e-böcker och demokrati för att diskutera hur de europeiska bibliotekens tillång till e-böcker ska kunna förbättras. Och det har också nyligen startats upp en ny  grupp på Facebook: E-böcker åt folket .

Det är lite märkligt att det blivit den här låsningen mellan bibliotek och förlag, tycker jag. Diskussiorna har ju förts i flera år och påminner ibland mycket om den diskussion som verkade föras i folkbibliotekens barndom: Va, ska ni låna ut böcker GRATIS? Men vem ska då KÖPA dem? Det finns studier som visar på att ökad tillgång till e-böcker inte leder till minskad försäljning eller biblioteksutlåning av de tryckta versionerna, vilket borde punktera kannibalism-diskussionen.

Åtskilliga blogginlägg nyhets- och debattartiklar och blogginlägg har skrivits om e-boksproblemet. Här är ett par:
http://www.svd.se/kultur/forlagens-framtidsskrack_7182739.svd
http://peterals.wordpress.com/2012/05/03/upp-som-en-e-sol-ned-som-en-e-pannkaka/

Jag vill påminna om att vi på Bibliotek, bildning och media har en referensgrupp för biblioteksanställda i Skåne som vill fördjupa sig i e-boksfrågan. Gruppen har sitt andra möte 24/5 och det är inte för sent att haka på om du känner dig kallad (maila i så fall annelie.borjesson@skane.se eller kristina.elding@skane.se )

Elever och paddor - reflektioner från skolbibliotekskonferensen 8/5

I tisdags gick Kultur Skånes årliga skolbibliotekskonferens av stapeln. (#skolbiblioteksdagen på Twitter) För min del kom temat för dagen att bli kombinationen elever och datorer/surfplattor/mobiler.

Annika Persson, lärare på Västerskolan i Knislinge, berättade om erfarenheterna av projektet på skolan, där hela klass 1A i höstas fick varsin IPad . Elever och lärare har med gott stöd från skolans rektor provat sig fram till olika sätt utveckla paddorna som ett pedagogiskt verktyg. Utvecklingen har gått från appar med ganska traditionell läs- eller räkneträning till att använda paddorna till verktyg för eget skrivande, skapande eller dokumentation av olika moment i undervisningen. En av de mest använda funktionen har hittills visat sig vara att fotografera eller filma, tex studiebesök, barnens läsutveckling etc. Eleverna har haft tillgång till sina IPads även på helgen och har då kunnat "spela av sig" för att kunna fokusera på paddorna i undervisningssyfte på skoltid. Erfarenheterna från projektet verkar goda och barnen har utvecklats på ett sätt som inte har varit möjligt utan att alla haft tillgång till varsin IPad. Läs mer om projektet på bloggen: http://paddorpavasterskolan.blogspot.se/

Forskaren Karin Jönsson, MAH, kompletterade Annikas berättelse utifrån ett forskarperspektiv, under rubriken "paddagogik". Hon ser projektet i Knislinge som ett sätt för skolan att hantera uppdraget enligt Lgr 11 att barnen ska kunna använda modern teknik och digitala redskap. Det finns tyvärr väldigt lite forskning om digitala verktyg i undervisningen och Karin Jönsson följer därför klass 1A på Västerskolan med stort intresse och kommer att fortsätta göra det i totalt tre år. Hon talade också om risken för s.k. Digital Divide (eller App Gap), dvs en ökande klyfta mellan de som har stor tillgång till dator, internet mm och de som inte har det. Att alla elever får tillgång till dator eller IPad via skolan kan vara ett sätt att minska klyftan.

Lund är ju en av de kommuner som har 1:1, alltså 1 dator per elev, och
Sydsvenskan har just nu en intressant artikelserietemat.

Fredrik Hanell, en annan av föreläsarna på skolbibliotekskonferensen ställde frågan: Vilken roll menar du att skolbiblioteken spelar och/eller ska spela i samhället? och det ledde i min grupp till en intressant diskussion om skolbibliotekets roll när det gäller informationssökning, källkritik etc. De skolbibliotekarier jag pratade hade erfarenhet av att i en kommun där eleverna har varsin dator har ansvaret för undervisning kring Internet, informationssökning och dylikt hamnat på skolans IT-pedagog, vilket gjort att skolbibliotekets uppgift nästan enbart blivit läsframjande.

onsdag 9 maj 2012

Regionalt mediesamarbete i Skåne

13 juni ska Region Skånes kulturnämnd ta beslut om ny modell för kompletterande försörjning i Skåne. Vår utredare, Annette Johansson, håller på att finslipa förslaget och processens referensgrupp har haft sitt sista möte. Den nya modellen kommer också att diskuteras på bibliotekschefsmötet 23/5. Förslaget i sin helhet blir offentligt i och med nämndbeslutet, men jag ska försöka sammanfatta det viktigaste:

Målsättningen är att alla invånare i regionen ska erbjudas en likvärdig tillgång till medier och information. Modellen för kompletterande medieförsörjning ska utgå ifrån Region Skånes övergripande mål för regional kulturverksamhet.

Den nya modellen syftar till att fortsätta stimulera flödet av medier över kommungränserna. Principen att ”alla ger och alla får” ska även fortsättningsvis vara vägledande för medieförsörjningen i Skåne.  För att betona vikten av bibliotekssamarbete mellan samtliga bibliotek i Skåne benämns den nya modellen som en modell för regionalt mediesamarbete. Ett syfte är också att skapa flexibilitet i resursutnyttjandet, genom att omfördela medel från fasta kostnader till fler utvecklingsinsatser. Tanken är att de regionala resurserna ska användas där de ger störst effekt för användaren.

I den nya modellen delas det regionala uppdraget kring kompletterande medieförsörjning in i tre integrerade delar: medier och metodik, infrastruktur (systemteknisk och fysisk, dvs transporter) samt uppföljning och utveckling.

Till medier och metodik hör att köpa in och administrera medier samt att utveckla metoder som leder till ökad användning av dem. Förslaget är att det avsätts medel utifrån antal invånare, och att dessa fördelas mellan tre delregionala ansvarsbibliotek: Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Malmö har dessutom ett övergripande regionalt ansvar som "sista instans" i Skåne . 

Infrastruktur innebär i första hand fysiska transporter. I modellen föreslås en ökning av transporter till samtliga kommuners huvudbibliotek från tre till fem dagar i veckan.

Den tredje delen av modellen handlar om utveckling av den kompletterande medieförsörjningen, men också om fortbildning och utvärdering av modellen. Utvecklingsområden kan vara tilll exempel medie-och metodutveckling inom området mångsrpråkiga medier, delregionala medieplaner och projekt inom området e-resurser.

Modellen eftersträvar att användningen av de regionala resurserna ska optimeras och den behöver kontinuerligt följas upp och omprövas gentemot regionala och nationella mål och mot en föränderlig omvärld.

måndag 7 maj 2012

lördag 5 maj 2012

Civilsamhälle och Litteraturhus i Lund

Igår började dagen med det för mig sista samrådet i samband med kulturplan 2013-2015. Det var civilsamhället som mötte upp för ett möte och de som deltog var representanter från HSO Skåne (Handikappsorganisationernas samarbetsorgan) Nätverk social ekonomi  Skåne och Ideel kulturallians. Vi hade ett givande samtal om föreningslivets betydelse för samhällsutvecklingen och för allas rätt att få  tillgång till kultur.

På fredagseftermiddagen bjöd föreningen Litteraturhus Lund in till möte på nya Domkyrkoforum. Där man genom inbjudna gäster beslyste idén med ett Litteraturhus. Paul Opstrup från Köpenhamn, Monica Helvig från Olso och Reiner Mnich från Rostock berättade om sina Litteraturhus.

Det jag tyckte var särkskilt spännande var hur Norrebro i Köpenhamn genom Litteraturhuset blivit en litterär samlingsplats för hela Köpenhamn. Det program med aktiviteter som Litterturhus Köpenhamn gav ut genererade aktiviteter av andra i Norrebro och då beslöt man att göra ett gemensamt program för alla litteratur aktiviteter i området  Progammet kallas LITT Norrebro, väldigt snyggt!.

Jag sitter och funderar över kulturhus, litteraturhus och bibliotek just nu...Vad är vad och varför?

fredag 4 maj 2012

Studieresa till Själland på temat kulturhus och meröppna bibliotek

Välkomna att anmäla er till en studieresa på temat biblioteket som kulturhus och meröppna bibliotek!

Den 11/6 åker vi med buss till två mindre bibliotek i norra Storköpenhamn samt till det relativt nya kulturhuset i Helsingör.

Studieresan riktar sig främst till biblioteks- och kulturchefer, kulturpolitiker i Skåne och bibliotekspersonal.
Syftet med studieresan till Själland är att inspirera med hjälp av några danska exempel och ge underlag och möjligheter till samtal kring biblioteket som kulturhus och meröppna bibliotek.

Läs mer om studieresan och anmäl er här: