onsdag 27 april 2016

Aktuellt från Kultur Skåne

25/4 var det bibliotekschefsmöte för folkbibliotekscheferna i Skåne. Utöver föreläsningar och diskussioner på temat "Kampen om tiden" informerade vi från Kultur Skåne också om några aktuella saker som är på gång:

Ny enhetschefpå Kultur Skåne
Ny enhetschef  på avdelningen kultur och samhälle blir Maria Tsakiris. 
Inom avdelningen ryms förutom den regionala biblioteksverksamheten också områdena kulturarv, litteratur, folkbildning, film och rörlig bild, digitalisering, barn och unga samt nationella minoriteter. Maria börjar 1/8 och kommer närmast från ett jobb som senior rådgivare vid Nordisk kulturfond i Köpenhamn.

Utlysning av bidrag till biblioteksutveckling
2016 utlyses utvecklingsmedel för folkbibliotek i Skåne för att arbeta med utveckling av biblioteksverksamheten, metoder, kunskap och yrkesrollen. Bibliotek eller bibliotek med samarbetspartners kan söka medel för utvecklingsarbete: 1,5 miljoner kronor finns att söka 2016.
Bidraget kan sökas från 26 april till och med 20 juni 2016, via kulturdatabasen.se
Läs mer om bidraget här eller kontakta annelie.krell@skane.se för mer information.

Lärträffar på Lärcentrum, Malmö stadsbibliotek
I samarbete med Malmö stadsbibliotek erbjuder Kultur Skåne under hösten en serie lärträffar för bibliotekspersonal i Skåne för att med utgångspunkt från Malmö stadsbiblioteks erfarenheter av Lärcentrum och deltagarnas egna case utforska frågor som medborgardialog, design thinking och digital kompetensutveckling.
Läs mer om lärträffarna här eller kontakta Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se eller ann.lundborg@skane.se för mer information.

DUO – gruppen
I Duogruppen träffas bibliotekschefer och barnbiblioteksansvariga från fem bibliotek i Skåne för att strategiskt diskutera barn- och ungafrågor. Gruppen har ny bemanning från och med i år (Staffanstorp, Skurup, Klippna, Östra Göinge och Malmö). Under året kommer DUO-gruppen att arbeta vidare utifrån temat från bibliotekschefsmötet i augusti förra året - barn och unga som prioriterad målgrupp på riktigt och fundera på hur frågorna kan tas vidare till alla bibliotek i Skåne. Läs mer om DUO-gruppen här eller kontakta Camilla.sjostrand@skane.se för mer information.

Det regionala mediesamarbetet
Under året fortsätter också arbetet med att utveckla det regionala mediesamarbetet . Annelien och Kristina för samtal med biblioteken i Skåne, bland annat vid de delregionala chefsmötena och kommer också att träffa representanter för nuvarande eller potentiella nodbibliotek i maj, för att tillsammans fundera vidare på hur Region Skåne kan fortsätta att stödja utveckling och samordning inom delregionerna och kring det regionala mediesamarbetet. Till hösten planeras en mediedag kring dessa frågor. Kontakta annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se för mer information

Slutseminarium för forskningscirklar läsfrämjande arbete
I årsskiftet 2014/2015 fick Region Skåne 1 miljon kronor från Kulturrådet till forskningsbaserat läsfrämjande. Forskningsmedlen har bland annat används forskningscirklar. Under hösten 2015 och våren 2016 har 15 bibliotekarier tillsammans med två forskare från Malmö högskola fått möjlighet att diskutera och utforska olika former av läsfrämjande verksamhet. Arbetet har byggt på en kontinuerlig dialog där erfarenhetsbaserad och forskningsbaserad kunskap kunnat mötas. 7 juni är det slutseminarium för forskningscirklarna och då bjuder vi in bibliotekschefer och andra utbildningsansvariga på bibliotek, bibliotekarier med uppdrag inom läsfrämjande verksamhet för att ta del av forskarnas och cirkeldeltagarnas erfarenheter.
Läs mer här eller kontakta karin.ohrt@skane.se för mer information

Flyktingar, nyanlända och integration
Flyktingfrågan är fortsatt mycket aktuell för biblioteken och även för Kultur Skåne. Arbete för integration och kring nyanlända är ett prioriterat område för Region Skånes kulturnämnd och förvaltning 2016. Detta märks på flera olika sätt, bland annat:
4/5 arrangerar vi ett seminarium på Kulturen i lund som en uppföljning på seminariet Kultur som stöd för människor på flykt 7/12. Museer, bibliotek och aktörer från folkbildning och ideburen sektor träffas föratt utbyta erfarenheter och ta del av vad som hänt sedan sist.
20/6 kommer Region Skånes kulturnämnd att bjuda in de skånska kommunerna till ett kulturpolitiskt möte på temat.

Kulturpolitiskt möte på temat bibliotek

14/9 bjuder Region Skånes kulturnämnd in kulturpolitiker, förvaltningschefer och bibliotekschefer till en dag med kulturpolitiska samtal, omvärldsbevakning och kunskapsutbyte kring bibliotek. Inbjudan kommer så småningom men boka dagen redan nu. Platsen blir Eslöv.
kontakta kristina.elding@skane.se för mer information

torsdag 21 april 2016

Ny forskningsstudie om folkbibliotek som kulturhusDen regionala biblioteksverksamheten inom Kultur Skåne har sedan 2012 tillsammans med folkbiblioteken i Skåne bedrivit ett långsiktigt utvecklingsarbete kring folkbiblioteken somkulturhus. En del av satsningen är ett samarbete med Lunds universitet, som genomfört forskningsstudier kring några av deutvecklingsprojekt (2012-2015 har det blivit totalt 21 projekt) där kommunbibliotek, med stöd av Region Skåne, utforskat och utvecklat folkbiblioteken som kulturhus. 


Tre av de skånska kulturhusprojekten, i Ängelholm, Burlöv och Skurup följdes åren 2012 och 2013 av Johanna Rivano Eckerdal, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, vid Lunds universitet. I rapporten Att dela en helhetsbild - analyseras hur kulturhustanken har formulerats och realiserats på de lokala biblioteken.

Åren 2014 och 2015 genomförde Johanna Rivano Eckerdal en uppföljande studie som resulterat i den alldeles färska rapporten: Glädjen i att tvingas tänka nytt – En studie av verksamhetsutvecklingvid två folkbibliotek i Skåne. Studien syftar till att undersöka om och i så fall hur idéer och verksamheter från de två avslutade kulturhusprojekten i Ängelholm och Arlöv lever vidare i den ordinarie verksamheten samt analysera hur skeenden under och efter projekttiden kan förstås i relation till folkbibliotekens samtida roll.

Studien tydliggör bland annat att biblioteket är en politiskt styrd verksamhet och att bibliotekspersonalen är tjänstemän som verkar på uppdrag av politikerna i kommunen. Förändringarna i samband med kulturhusarbetet upplevs olika på olika nivåer i organisationerna och det finns olika bilder av hur de påverkar såväl bibliotekarieyrket som institutionen bibliotek.

I rapporten formulerar Rivano Eckerdal biblioteksverksamhet som ett verb istället för ett substantiv: att biblioteka. Det innebär att bilden av biblioteket som ett konstant tillstånd, som eventuellt är hotat och måste försvaras, ersätts av förståelsen av bibliotek som ett ständigt görande, blivande. Rivano Eckerdal pekar också på bilden av biblioteket som ett mångnukleärt arrangemang med flera kärnor som alternativ till bilden av biblioteket som en konstant verksamhet med en kärna.

Dessa bilder pekar på att utveckling, förändring och ibland till och med konflikt är naturliga och nödvändiga inslag i den mångfacetterade och rörliga verksamhet som folkbibliotek är. Rapportens titel utgår från en av de intervjuade bibliotekariernas reflektion att det är nyttigt att tvingas tänka nytt vilket sätter ord på dynamiken mellan tradition och förnyelse.

För att kunna ”biblioteka” på bästa sätt krävs politikers stöd och uppdrag och allmänhetens förtroende, vilket kräver ett kontinuerligt prövande av verksamheten gentemot det omgivande samhället.  Denna dialog är en del av det professionella utförandet, bibliotekandet, menar Rivano Eckerdal.

Fortsatt utvecklingsarbete kring biblioteken som kulturhus
I Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 lyfts inte folkbibliotek som kulturhus fram som ett eget, sammanhållet utvecklingspår så som gjorts i tidigare kulturplaner. Erfarenheterna från de skånska kulturhusprojekten och forskningen har dock stor relevans för utvecklingsarbete kopplat till Region Skånes vilja att främja en likvärdig tillgång till kultur för alla invånare, att utveckla folkbibliotekens arbete med eget skapande samt att stimulera till fortsatt utveckling av bibliotek till öppna, tillgängliga och dynamiska platser och aktörer i samhället.

Även samarbetet med Lunds universitet fortsätter genom bland annat en ny forskningsstudie, med forskningsbidrag från Region Skåne, som delvis bygger vidare på erfarenheterna från de två kulturhusstudierna. Studien kommer att utforska biblioteket i lokalsamhället, kopplat till biblioteken i en digital och internationell kontext.

onsdag 20 april 2016

Ny enhetschef för Kultur och samhälle

Maria Tsakiris blir från den 1 augusti enhetschef för Kultur och samhälle, Kultur Skåne och får ansvar för biblioteksutveckling, kulturarv, litteratur, film, folkbildning, barn och unga samt kultur och digitalisering.

Maria arbetar idag som senior rådgivare på Nordiska kulturfonden i Köpenhamn.

Välkommen Maria!

onsdag 6 april 2016

Om bokbuss och andra mobila bibliotek

I det senaste numret av Länsnytt från Regionbibliotek Stockholms är temat mobila bibliotek. Läs om bokbussar, fängelsebibliotek, popup-bibliotek på strand och i badhus.
Länsnytt 1:2016.


Om vägningar av bäbisar på bibliotek kan man läsa i I barnens händer, årets första nummer av Framsidan från Kultur i Väst där temat är barnbibliotek.