fredag 29 november 2013

Mångspråkiga medier - samarbetsvägar i Örebro län?

I veckan har jag medverkat på ett nätverksmöte för bibliotekschefer och medieansvariga på biblioteken i Örebro län, och berättat om det regionala bibliotekssamarbetet i SKåne, om de delregionala mediesamarbetena med Skåne NV som exempel samt om utvecklingsarbetet kring mångspråkig biblioteksverksamhet.

Bakgrunden till mötet är de förändringar som sker just nu när det gäller infrastrukturen och ansvarsfördelningen när det gäller mångspråkig litteratur, till exempel Internationella bibliotekets förändrade uppdrag, som innebär att man lägger mer resurser på konsultativ verksamhet och mindre på kompletterande medieförsörjning. Den nya bibliotekslagen får konsekvenser för den regionala biblioteksverksamheten: ansvaret för den kompletterande medieförsörjningen försvinner från den regionala nivån.

Örebro länsbibliotek har som en konsekvens av de här förändringarna sagt upp avtalet med Örebro stadsbibliotek, som har ansvarat för depositioner på andra språk till länets bibliotek och syftet med mötet har varit att hitta nya former att samverka kring den mångspråkiga litteraturen.

Biblioteken diskuterade vilka utmaningar man ser kring arbetet med medier på andra språk och de är i stort sett desamma som i Skåne: brist på språkkompetens på biblioteken, brist på kompetens och källor när det gäller inköp, olika lokala förutsättningar, olika (och skiftande) behov och som man dessutom har dålig koll på, utmaningar kring synlighet/marknadsföring av medierna - Hur vägleda låntagarna till material via webb/katalog etc. Ekonomin lyftes också som en stor utmaning - hur ska biblioteken ha råd med medier och annan verksamhet på andra språk och hur ska man fördela kostnaderna i ett samarbete - hur blir det jämlikt och efter behov i ett mediesamarbete?

Jag var dessvärre tvungen att lämna diskussionerna när de började handla om möjliga utvecklingsvägar kring biblioteken och mångspråkiga medier, men några av förslagen kring hur man kan gå vidare var att inventera hur det ser ut på biblioteken och att utveckla antingen en regional pool, gemensamt finansierad av samtliga bibliotek, eller att man delar upp ansvaret för olika språk på de olika biblioteken. Att biblioteken bör samverka kring de mångspråkiga medierna var de flesta överens om. Jag tror att man kommer att kunna följa vad som händer på Länsbibliotek Örebros blogg...

Det är intressant att träffa biblioteksföreträdare i ett annat län och ta del av hur man resonerar kring de här utmaningarna och också få feedback på hur vi jobbar och tänker i Skåne. Tydligast är att såväl problem som tänkbara utvecklingsvägar känns igen från våra skånska mångspråksprojekt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar