onsdag 12 september 2012

SKL förhandlingspart i e-boksfrågan?

SKL remissvar till ny bibliotekslag är  intressant när det gäller folkbiblioteken och e-böckerna.

I remissvaret skriver SKL:
SKL ställer sig bakom förslaget om att principen om avgiftsfrihet för lån och tillgång på annat sätt till litteratur görs teknikneutral. SKL vill dock peka på behovet av bättre förutsättningar för biblioteken att kunna erbjuda e-böcker. Nuvarande ssytem riskerar att leda till höga kostnader för bibliotekshuvudmännen, samtidigt som de enskilda kommunerna har små möjligheter att påverka villkoren. SKL är villiga att ta på sig rollen att företräda de enskilda kommunernas intressen.

Och på SKLs webbplats säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting:
Vi ställer oss bakom förslaget eftersom det garanterar allas rätt att ta del av litteratur oavsett utgivningsform. Den nya lagen ger biblioteken möjlighet att fortsätta vara en central plats för lärande och möten mellan människor. Men dagens e-boksavtal är mycket kostsamma för biblioteken. Ska de ha råd att utveckla sin verksamhet i takt med teknikens framsteg och människors förändrade läsvanor måste det också råda rimliga förutsättningar. Kommunerna har själva små möjligheter att påverka villkoren. Vi är därför villiga att samlat företräda de enskilda kommunernas intressen i en dialog med branschen i denna fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar