måndag 10 september 2012

Nystart i DUO-gruppen

DUO-gruppen bestående av bibliotekschefer och barnbibliotekarier från Kristianstad, Simrishamn, Burlöv, Ängelholm och Maria Jakobsson samt Karin Ohrt från BBM gjorde en nystart med höstens första möte den 29 augusti 2012.

Jonas Bolding, Magnus Cadier, Agneta Jakobsson, Maria Jakobsson, Emma Lang Åberg, Britt-Marie Nordström, Karin Ohrt, Katarina Tollback Ericson, Kerstin Turesson, 
Andra deltagare på mötet var Camilla Sjöstrand (Regionala nätverk), Roland Persson, Annelie Börjesson (BBM Aktuella projekt och seminarier)


Frågor som vi hann ta upp

Gruppens roll och uppdrag: DUO-gruppen har en viktig roll i att vara bollplank och hjälpa BBM att plocka fram barn- och ungdomsperspektivet i meröppet, kulturhus, e-böcker och andra centrala frågor i den regionala kulturplanen. Avsikten inom BBM är att arbeta på detta vis framöver, vilket innebär att barn-och ungaansvaret kommer att ligga hos alla utvecklare.

Innehåll och form för kompetensutveckling i framtiden: Vilka är de viktigaste frågorna och vad vill vi absolut göra. Detta är en viktig chefsfråga som måste kopplas till lokala och regionala strategier och biblioteksplaner. Perspektivet för DUO-gruppen är i första hand behoven för verksamhetsutvecklingen barn och unga och inte personalens - barnbibliotekariens behov – även om det kan och förhoppningsvis sammanfaller.
Idag måste också varje medarbetare ta ett större eget ansvar för sin kompetensutveckling och det behöver vara tydligt vad regionen gör och vilka frågor som får skötas via egna bollplank och kontaktnät.
En idé var att involvera alla i en frågeställning som får vara den röda tråden i ett år. DUO-gruppen tar fram frågor för barnbibliotekarierna att diskutera med uppdraget att komma tillbaka med olika tankar och förslag. Man kan också ge delregionerna i uppdrag att jobba vidare i en fråga som lyfts i ett större sammanhang. Denna modell för att sprida olika frågeställningar skulle kunna tillämpas för flera biblioteksområden

Ha delregionalt insamlings/inventerings- och spridningsansvar: Hur fångar man enklast upp kompetensbehov, vad är specifikt lokalt/delregionalt och vad gäller för hela Skåne. Det finns en stor fördel i att medlemmarna i DUO-gruppen kommer från alla delregionerna, kan fånga upp frågor och behov lokalt och på olika delregionala möten för att sedan kommunicera i DUO-gruppen och tillbaka till .
Delregionalt producentansvar: Gruppen var försiktigt positiv till ett delregionalt producentansvar för viss utbildning. Att förlägga en konferens/utbildning till den egna kommunen/delregionen är roligt och utvecklande men det måste tydliggöras vad det skulle innebära, villkor, ramar och insatser .
Det finns också önskemål om att höja ribban, hålla diskussionen över detaljplan och ta in inspiratörer från andra håll/ även utanför Sverige. Perspektiven kan och bör vidgas och detta inte bara inom barn- och ungaområdet.
Biblioteken behöver bli vassare i sina diskussioner med skolan och det finns många olika exempel på fungerande samarbeten. Frågor som denna är uppslag till någon form av kompetensutveckling.

Omvärldsbevakning: Gruppen tyckte att den samlade omvärldsbevakning man kan få via BBMs blogg var att föredra framför nyheter per mail. Alla som vill kan läsa, kommentera och prenumerera på bloggen. Vi öppnar också gärna för gästbloggare.
Man önskar att regionen upprätthåller maillistorna och gärna delar upp dem på delregioner.
Projekt: Ämnen för projekt och utbildning som lyftes på mötet var ” rollen – rummet”, ”läsfrämjande” och ”förhållandet till skolan”. I samband med presentationen av I love books på Biblioteksdagarna uppmanade Kulturrådet  biblioteken att söka medel för att fortsätta/utveckla tidigare projekt, ta vara på resultat och sprida för andra att bygga vidare på.
Nätverket: Camilla Sjöstrand, koordinator b/u på Kultur Skåne berättade om  nätverket för kultursamordnare b/u. DUO-gruppen var positiv till gemensamma möten kring skolans kulturuppdrag, forskning och andra generella frågeställningar. Samma frågor som finns i biblioteken men på andra nivåer.
Camilla och Karin jobbar vidare med idén att ha ett gemensamt möte för barnbibliotekarier och kultursamordnare i november, på temat ungdomars delaktighet. Länk till kommunlista över kultursamordnare.

Aktuella projekt och seminarier med koppling till barn och unga: BBM arbetar sedan något år med specifika frågor som ansetts som intressanta och som återfinns i kulturplanen; t ex kulturhustanken, meröppet, e-böcker och kommer i framtiden att rikta inbjudningarna till personalen på både barn och vuxensidan. Kulturhus/film - projekten i Oxie, Perstorp, Skurup, Landskrona och Helsingborg är alla riktade direkt till barn och unga liksom seminarierna både den 7 och 13 september. Andra biblioteksprojekt med stöd från Kultur Skåne är LA Spokenword och Kristianstads sagorum.

Nästa möte med DUO-gruppen hålls på eftermiddagen den 23 oktober i Malmö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar