fredag 27 mars 2015

Rapport och kunskapscirklar kring social innovation och designlabbs

Mötesplats Social innovation är en nationell plattform som samlar akademi, näringsliv och offentliga och ideella aktörer för att utveckla forskning, kunskap och kompetens inom områdena social innovation och samhällsentreprenörskap.

Idag lanseras rapporten Designlabb för social innovation om hur den globalt växande rörelsen av designlabbs kan tackla samhällsutmaningar. Rapporten är en sammanställning av det arbete som Mötesplats Social Innovation gjort under 2014, med hjälp av strukturfondsmedel från Tillväxtverket.

http://www.socialinnovation.se/wp-content/uploads/2012/02/MSI_Designlabb_150305.pdf
Förstudien har undersökt hur man kan använda designprocesser och labbformatet som en samverkansmodell för att kunna ta sig an komplexa samhällsutmaningar och utveckla sociala innovationer och ger ett  förslag på hur ett svenskt designlabb skulle kunna utvecklas. Modellen bygger på att skapa kunskapscirklar som kan stödja innovationsprocesser ute i samhället snarare än ett avgränsat labb på en bestämd geografisk plats.
Ladda ner rapporten här
 
Modellen kommer Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola att prototypa vidare under 2015 bland annat med några piloter. Den första piloten går av stapeln i april där Malmö högskola  tillsammans med oss på Kultur Skåne och representanter från 5 bibliotek i regionen kommer att arbeta med forskningsscirklar kring innovativ samverkan.

Mötesplats Social innovation beskriver på sin webbplats biblioteken som särskilt spännande för att testa designlabb-modellen:
"eftersom deras grunduppdrag handlar om att arbeta med folkbildning och demokratifrågor. Biblioteken skulle därför kunna ha en potentiell central roll när det kommer till att engagera medborgare i lokal utveckling.
Piloten kommer att fokusera på att utveckla erfarenheter av olika designprocesser och metoder för förändringsarbete och samverkan. Vad vi gemensamt med biblioteken hoppas uppnå är att skapa en bättre förståelse för bibliotekens förutsättningar att delta i lokalt innovationsarbete och att adressera samhällsutmaningar i samverkan med det omgivande samhället."

I mitten av mars hade vi uppstart för piloten och lärprocessen kommer att pågå mellan mars och september 2015. Under processens gång kommer vi att utforska och tillsammans diskutera, reflektera och lära mer om olika förändringsprocesser, innovationsplattformar och samverkansformer.

Deltagarna i piloten är från biblioteken i Bjuv, Eslöv, Lindängen, Kävlinge och Lund och tar avstamp i de olika utvecklings- eller delaktighetsprocesser som pågår eller är på gång i varje kommun. Från Malmö högskola deltar bland annat Per-Anders Hillgren och Anna Seravalli och från Kultur Skåne Annelie Krell och jag. Eftersom många fler än vad vi hade plats till visade intresse att delta i denna lärprocess hoppas vi att piloten ger mersmak och att vi kan sprida arbetet vidare framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar