måndag 16 mars 2015

Kvalitet och biblioteksplaner

I höstas gjordes en nystart av Kungliga bibliotekets kvalitetsdialog, som handlar om att KB, de regionala biblioteksverksamheterna och den kommunbiblioteken runtom i landet samverkar kring uppdraget i bibliotekslagens 18:e paragraf: att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används. Denna grupp kommer att träffas under 2015 för att identifiera och prioritera områden som gruppen vill arbeta mer konkret med. Det kan resultera i rapporter, handledningar, checklistor eller andra stöd- och idéprodukter.

Kungliga biblioteket menar att ett viktigt syfte med detta arbete är likvärdig biblioteksservice i hela landet och därmed finns det alltså tydliga kopplingar mellan biblioteksplaner och kvalitetsarbete. För kvalitetsarbetet har KB också utformat en modell. Därutöver kan ju biblioteksplaner förstås vara ett viktigt verktyg för att arbeta långsiktigt och strategiskt med biblioteksutveckling och för att synliggöra bibliotekens uppdrag och vilka resurser som krävs.

Kravet på biblioteksplan har också aktualiserats just i år eftersom  Kulturrådet ju förändrat villkoren för inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek: Inför ansökningsomgången 2015 måste alla kommuner som ansöker om inköpsstöd ha en aktuell och giltig biblioteksplan, eller åtminstone fullmäktigebeslut om att en sådan kommer att tas fram.

Vi vet att det är en hel del kommuner i Skåne som antingen är på väg att ta beslut om ny eller reviderad biblioteksplan eller är mitt i processen att ta fram en ny plan. För att få en bild av hur läget ser ut i Skåne och hur vi från den regionala biblioteksverksamheten kan stötta kommunernas arbete med biblioteksplaner håller vi just nu på med en mindre inventering av de skånska biblioteksplaneprocesserna, i form av en enkät som skickats till folkbibliotekscheferna. KB har också på olika sätt kartlagt de kommunala biblioteksplanerna och det arbetet presenteras i två rapporter Bibliotekens planer 2012 och Barnen i planerna 2012.


När det gäller en regional biblioteksplan, dvs en plan för de biblioteksverksamheter som Region Skåne är huvudman för, håller vi från den regionala biblioteksverksamheten på att försöka finna former för detta tillsammans med sjukhusbiblioteken. För den regionala biblioteksverksamhetens del är den regionala biblioteksplanen nära sammankopplad med utvecklingsområdena i den nya regionala kulturplanen som vi just är i färd att ta fram. Vårt förra bibliotekschefsmöte i februari gav oss värdefull input till dessa processer.

En stor del av nästa bibliotekschefsmöte, den 29/4, kommer att ägnas åt kommunernas biblioteksplaner och kvalitetsarbete. Bland annat kommer Pia Borrman och Hanna Johansson från Regionbibliotek Stockholm att berätta om hur de har arbetat med KBs kvalitetsmodell för att titta närmare på verksamheter som sagostunder och referenssamtal. I skriften Leonards plåster, som presenteras i ett tidigare inlägg, beskrivs bland annat kvalitetsarbetet med sagostunderna lite närmare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar