onsdag 9 maj 2012

Regionalt mediesamarbete i Skåne

13 juni ska Region Skånes kulturnämnd ta beslut om ny modell för kompletterande försörjning i Skåne. Vår utredare, Annette Johansson, håller på att finslipa förslaget och processens referensgrupp har haft sitt sista möte. Den nya modellen kommer också att diskuteras på bibliotekschefsmötet 23/5. Förslaget i sin helhet blir offentligt i och med nämndbeslutet, men jag ska försöka sammanfatta det viktigaste:

Målsättningen är att alla invånare i regionen ska erbjudas en likvärdig tillgång till medier och information. Modellen för kompletterande medieförsörjning ska utgå ifrån Region Skånes övergripande mål för regional kulturverksamhet.

Den nya modellen syftar till att fortsätta stimulera flödet av medier över kommungränserna. Principen att ”alla ger och alla får” ska även fortsättningsvis vara vägledande för medieförsörjningen i Skåne.  För att betona vikten av bibliotekssamarbete mellan samtliga bibliotek i Skåne benämns den nya modellen som en modell för regionalt mediesamarbete. Ett syfte är också att skapa flexibilitet i resursutnyttjandet, genom att omfördela medel från fasta kostnader till fler utvecklingsinsatser. Tanken är att de regionala resurserna ska användas där de ger störst effekt för användaren.

I den nya modellen delas det regionala uppdraget kring kompletterande medieförsörjning in i tre integrerade delar: medier och metodik, infrastruktur (systemteknisk och fysisk, dvs transporter) samt uppföljning och utveckling.

Till medier och metodik hör att köpa in och administrera medier samt att utveckla metoder som leder till ökad användning av dem. Förslaget är att det avsätts medel utifrån antal invånare, och att dessa fördelas mellan tre delregionala ansvarsbibliotek: Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Malmö har dessutom ett övergripande regionalt ansvar som "sista instans" i Skåne . 

Infrastruktur innebär i första hand fysiska transporter. I modellen föreslås en ökning av transporter till samtliga kommuners huvudbibliotek från tre till fem dagar i veckan.

Den tredje delen av modellen handlar om utveckling av den kompletterande medieförsörjningen, men också om fortbildning och utvärdering av modellen. Utvecklingsområden kan vara tilll exempel medie-och metodutveckling inom området mångsrpråkiga medier, delregionala medieplaner och projekt inom området e-resurser.

Modellen eftersträvar att användningen av de regionala resurserna ska optimeras och den behöver kontinuerligt följas upp och omprövas gentemot regionala och nationella mål och mot en föränderlig omvärld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar