onsdag 1 mars 2017

Dystra bibliotekssiffror i rapporten Kulturanalys

En ny rapport från Myndigheten för kulturanalys, Kulturanalys 2017, visar på ett stort, men ojämnt fördelat kulturdeltagande bland svenskarna.
När det gäller bibliotek och ungas läsning är siffrorna något dystra.


Rapporten, som lämnas till regeringen idag, innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen.


Några korta exempel på resultat som gäller läsning och bibliotek från rapporten:
  • Vuxnas läsvanor är relativt stabila över tid, men allt färre läser bland de unga i åldersgruppen 16–24 år.
  • Folkbiblioteken har minskat i antal, från 1 539 år 1995 till 1 145 år 2015. De regionala skillnaderna är stora, när det gäller öppettider och avstånd till närmaste bibliotek.
  • Den regelbundna läsningen har minskat mer bland unga kvinnor, än i andra grupper (från 40 procent 1989 till 30 procent 2015).
Under rubriken Färre bibliotek, fler i kulturskola så beskriver rapporten en ojämlik tillgång till bibliotek i landet.
"Den största posten i kommunernas kulturbudget är bibliotek, som står för 39 procent av de totala kostnaderna. År 2015 använde kommunerna sammanlagt 4,3 miljarder kronor till
biblioteksverksamhet. Bibliotek är den enda kommunala kulturverksamheten som är lagstadgad. Det innebär att varje kommun, i enlighet med bibliotekslagen, är förpliktigad att ha ett folkbibliotek.
På många orter är biblioteket den viktigaste kulturlokalen och en central mötesplats för invånarna. Bibliotekens tillgänglighet varierar dock i landet. Folkbiblioteken har minskat i antal, från 1 539 år 1995 till 1 145 år 2015.39 Filialer som läggs ner, kompenseras till viss del av bokbussar. Men antalet bokbussar har inte ökat i den takt som filialerna lagts ner. Även öppettiderna varierar mycket. 43 procent av landets folkbibliotek hade öppet mindre än 40 timmar per vecka år 2015. Endast 38 procent hade öppet på lördagar och 13 procent på söndagar, det vill säga när de flesta har möjlighet att besöka biblioteketen. Det genomsnittliga folkbiblioteket hade öppet 25 timmar per vecka. Bakom detta genomsnitt finns en variation mellan 17 timmar öppet per vecka i Kronobergs län till 35 timmar per vecka i Stockholms län. Vid sidan om öppettiderna påverkas tillgängligheten även av avståndet till närmaste folkbibliotek. I de mindre befolkningstäta länen måste många biblioteksbesökare åka längre än i befolkningstäta områden."


Rapporten slår fast att anslagen till kultur har urholkats, att kulturutövare och särskilt små kulturarenor behöver stöd när de utsätts för hot och att tillgången till kultur är ojämlik och beror på saker som bostadsort, utbildning, kön och socioekonomisk bakgrund.


De åtgärder som rapporten föreslår för politikerna kan sammanfattas i tre punkter:
1) Stärk resurserna till det professionella kulturlivet
2) Stärk stödet till hotade kulturutövare
3) Stärk möjligheten att ta del av professionell kultur i hela landet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar