torsdag 5 september 2013

Mångspråkiga medier - var och hur?

...var rubriken på ett seminarium som Internationella biblioteket (IB) anordnade idag 5/9  Deltagare var representanter från läns- och regionbibliotek och värdbibliotek eller motsvarande från alla län utom Gotland.  Syftet var att gemensamt fundera kring:

  • nya vägar för medieförsörjning och medieplanering i ett mångspråkigt landskap
  • hur hjälps vi åt för att ge alla i Sverige tillgång till medier på sina egna språk
  • Hur använder vi våra resurser på bästa och mest effektiva sätt?

Seminariet kan ses som en del i de strukturförändringar som sker när det gäller kompletterande medieförsörjning på såväl nationell, regional, delregional som lokal nivå.

Utvecklingsledare från Internationella biblioteket medverkade under förmiddagen och berättade om hur de ser på IB:s förändrade uppdrag i relation till kommunerna och regionerna, och vad detta kan komma att innebära. IB kommer att förändra sin verksamhet med kompletterande media, och stärka upp den konsultativa stödet,  en del i detta är en bättre hemsida som kommer att lanseras under hösten. 

IB poängterade att ansvaret för att erbjuda kommuninvånarna ett vettigt utbud av medier på andra språk än svenska är kommunernas, och IBs vill med utgångspunkt det utveckla sina konsultativa tjnster för att kunna stödja biblioteken på bästa sätt. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att IB frågar sig (och oss) vem som ska komplettera vem? Eftersom IB är i full färd med att hitta former för hur stödet till biblioteken kan se ut är man väldigt öppen för dialog och inspel från region-, kommun- och skolbibliotek.

På eftermiddagen diskuterades olika regionala samverkansmodeller för mångspråkiga medier, med utgångspunkt från tre regioner som exempel: Kalmar, Skåne och Östergötland. Det blev tydligt att vi i de olika regionerna har tagit oss an utmaningen att ge alla en likvärdig tillgång till medier på olika sätt och det är helt naturligt eftersom de tre regionerna ser olika ut och har olika förutsättningar.

Vi från Skåne berättade om det regionala mediesamarbetet i Skåne i stort, som ju innebär ett minskat fokus på kompletterande medieförsörjning i form av regionala fjärrlån och depositioner och ett ökat fokus på samordning och utvecklingsarbete. Vi har ju mångspråk som ett prioriterat utvecklingsområde 2013 och framöver, och har precis startat upp fyra delregionala projekt kring mångspråkiga medier och mångspråkigt biblioteksarbete. Annelie Bengtsson Stenqvist från Eslövs stadsbibliotek konkretiserade vad detta  innebär utifrån Eslövs perspektiv och hur man i samverkan vill jobba vidare med metodutveckling, erfarenhetsutbyte, bygga upp kompetens och biblioteksutbud som bättre motsvarar behoven hos invånarna i projektets fyra kommuner: Eslöv, Höör, Burlöv och Trelleborg.

Informationen och diskussionerna under dagen skulle kunna vara intressanta för alla som jobbar med medier på andra språk än svenska på folkbibliotek och därför är det bra att KB filmade hela seminariet och det kommer att finnas tillgängligt på IB:s hemsida: Interbib.se liksom alla Powerpoint-presentationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar