måndag 9 september 2013

Lättläst X 3: utredning, pris och mässa

Lättlästutredning
Häromveckan kom Lättlästutredningen (SOU 2013:58)
Maria Lundqvist på Länsbibliotek Sydost har sammanfattat utredningen på bloggen Bibliotek25: Utredningen föreslår bland annat att:
  • Centrum för lättläst avvecklas och att verksamheten förs över till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
  • Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst ska inrättas inom MTM.
  • I första hand ska kunskapscentrets arbete riktas mot de primära målgrupperna. (Till de primära målgrupperna hör personer med utvecklingsstörning, personer med andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög grad och personer med demenssjukdom. De sekundära målgrupperna innefattar personer med enklare former av läs- och skrivsvårigheter, personer som nyligen invandrat till Sverige och som inte kan svenska på grundläggande nivå och personer som är mycket läsovana.)
Maria tar i sitt blogginlägg också upp ett par av de invändringar man kan ha mot utredningens förslagsom till exempel att det är problematiskt att inskränka målgruppen för lättläst och att i högre grad förlita sig till komersiella krafter när det gäller utgivning av lättläst. Hon poängterar vikten av att biblioteken ges förutsättningar att i enlighet med den nya bibliotekslagen kunna erbjuda litteratur på lättläst svenska till de som behöver det.

Det finns alltså en del funderingar kring Lättlästutredningens förslag och dess konsekvenser för de som behöver lästtläst. Om MTM i första hand ska arbeta mot de primära målgrupperna riskerar stora och i andra sammanhang prioriterade målgrupper att få sämre möjligheter att ta del av litteratur på lätt svenska. En stor och viktig målgrupp för lättläst litteratur på biblioteken är personer som håller på att lära sig svenska. Det bekräftade bland andra Carina Ljung på Norrköpings stadsbibliotek på Internationella bibliotekets seminarium om mångspråkiga medier förra veckan.

Årets lättlästa bibliotek
Stadsbiblioteket i Värnamo och skolbiblioteket på Polhemsskolan i Gävle delar i år på priset Bästa lättlästa bibliotek.Priset Bästa Lättlästa Bibliotek delas ut av Centrum för lättläst för fjärde gången i år, till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyft fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Prissumman är avsedd att användas till läsfrämjande aktiviteter på biblioteket. Priset delas ut under - eller i anslutning till - Internationella läskunnighetens dag 9 september.

Minimässa Tema Lätt-Läst i Helsingborg 6 november
Helsingborgs stadsbibliotek planerar en mini-mässa i höst, den 6 nov kl 13-19, på tema lättläst.

Fyra bokförlag och en författare visar och pratar om böcker och medier för alla som vill läsa lättläst. Förlagen Nypon, Vilja, Hegas och Centrum för lättläst visar upp sitt utbud i Utblick och pratar om olika böcker, medier och tekniker som finns för att hjälpa dem som vill läsa men av olika anledningar har svårt med det. Förlagen håller också korta föredrag i Café Birger om sin verksamhet och sina målgrupper. Åsa Storck, författare av lättlästa böcker för barn och bibliotekschef i Värnamo kommun (som alltså just fått pris som årets lättlästa bibliotek!) avslutar dagen med ett föredrag om sitt författande och vad man behöver tänka på när man ska skriva lättläst svenska.

Här är hålltiderna: 
2013-11-06 kl 16:00 Nypon förlag berättar om läshinder och läsmöjligheter för barn och unga
2013-11-06 kl 16:30 Vilja förlag berättar om läshinder och läsmöjligheter för vuxna 
2013-11-06 kl 17:00 Centrum för Lättläst berättar om sin verksamhet
2013-11-06 kl 18:00 Åsa Stork, författare för Hegas och bibliotekschef berättar om sina böcker för barn och unga
Målgrupp är SFI-elever, pedagoger och föräldrar men också bibliotekspersonal. Bibliotekspersonal i Skåne är alltså välkomna! För mer information, kontakta Susanne Johansson, susanne.johansson4@helsingborg.se, som är ansvarig för arrangemanget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar