torsdag 28 februari 2013

Nya nationella rekommendationer för fjärrlån


Nu finns nya rekommendationer för bibliotekens nationella fjärrlånesamverkan. Rekommendationerna riktar sig till fjärrlånebibliotekarier i praktiskt arbete och är framtagna i samarbete med expertguppen för informationsförsörjning och resursdelning inom KB:s inflytandestruktur. Utgångspunkt för de nya rekommendationerna har varit KB:s fjärrlåneutredning Lätt att hitta – lätt att låna. KB:s slutsatser och förslag till åtgärder utifrån utredning och remissyttranden .

I rekommendationerna betonas användarperspektivet. Bibliotekens nationella fjärrlånesamarbete bör präglas av ett generöst förhållningssätt och ömsesidighet i utlån och resursdelning med andra bibliotek, och att materialet så fort som möjligt ska nå låntagaren.

Detta känns igen från den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne som togs fram förra året och som till exempel betonar principen att alla ger och alla får och användarperspektivet, att materialet ska finnas så nära användaren eller levereras så snabbt som möjligt.

En  viktig pusselbit i det regionala mediesamarbetet i Skåne, är delregionerna och samarbetet mellan biblioteken inom respektive delregion. Skåne NV har ju sedan ett år tillbaka (i morgon är det ettårsjubileum) gemensam katalog och webb och i Skåne NO siktar man på att  gemensam katalog under 2013. Gemensamma kataloger underlättar onekligen mediesamarbetet mellan biblioteken och gör det lättare att praktisera principen alla ger och alla får. Delregional medieplanering, eller kanske hellre, ett gemensam delregionalt mediestrategiarbete är en naturlig följd av och en användbart verktyg för ett intensifierat delregionalt mediesamarbete. I Skåne NV är Annelien van der Tang Eliasson klar med sitt delregionala medieplaneringsuppdrag och snart kommer vi att kunna ta del av resultatet, i form av rapport och så småningom seminarium. Tanken är att metoderna från Skåne NV delvis ska kunna appliceras på övriga delregioners mediestrategiarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar