måndag 27 november 2017

Förnyad kraft och fokus på språklig mångfald

Region Skånes kulturförvaltning är tillsammans med övriga regionala biblioteksverksamheter medlemmar i Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB. Föreningen driver gemensamma frågor som gagnar den regionala biblioteksverksamheten och är också ett forum för samverkan, gemensamt kunskapsutbyte och omvärldsbevakning.
I fredags deltog jag, Maria Tsakiris, i ett av de årliga mötena tillsammans med mina kollegor från hela landet. På dagordningen var bland annat frågan om Internationella bibliotekets (IB) nya uppdrag.
Här följer en kort rapport och några reflektioner:
Internationella bibliotekets omorganisation har debatterats flitigt i biblioteksmedia under året. Från den 1 januari 2018 tillträder Cecilia Svanberg som ny chef samtidigt som IB:s nya organisation
formellt träder i kraft. Cecilia deltog i mötet tillsammans med avgående chef Krister Hansson. Tillsammans beskrev de att IB nu får ett renodlat och tydliggjort nationellt statligt uppdrag att vara ett kompetenscenter vad gäller mångspråk i hela landet.
Nationella verksamheten ska bli synligare
IB har en bred kompetens om olika språk och litteraturområden – en kompetens som de önskar blir mer känd och nyttjas mer ute i landet. En fördel för oss regionalt är att IB nu tillförs resurser i ett treårigt avtal med KB för att kunna ge mer stöd i frågor som rör språklig mångfald. IB:s verksamhet har under de åren då man har varit en integrerad del av Stockholms stadsbibliotek varit för osynlig och kommunikationen kring IB:s verksamhet har varit dåligt målgruppsanpassad. Det är positivt att området ges mer fokus och förnyad kraft. Intressanta diskussioner följde, bland annat om den rapport, Migration och språklig mångfald som nyligen har publicerats av Kungliga biblioteket (KB) inom ramen för KB:s uppdrag Nationell bibliotekssamverkan. 
Rollfördelningen viktig
Rapporten Migration och språklig mångfald lyfter i denna specifika fråga igen vikten av en ordentlig genomlysning av roll-och ansvarsfördelning mellan lokal, regional och nationell nivå. Rapporten blir på så sätt ett viktigt inspel till det samlade arbetet med att se över behov och innehåll av en stärkt nationalbiblioteksfunktion som står i samklang med det regionala och det lokala uppdraget enligt bibliotekslagen. I dialog med IB och SKL:s representant, som också deltog på mötet, diskuterade vi behovet av samplanering och samordning både vad gäller kompetensutveckling och utbudet av mångspråkig media. Idag är det en kommunal uppgift att ansvara för medieinköp men på många håll i landet och hos mindre bibliotek är resurserna begränsade. Kollegor över hela landet vittnar om att det stora flyktingmottagandet hösten 2015 har gett kommunerna större utmaningar vad gäller att möta efterfrågan på litteratur på andra språk. Behovet av en nationell gemensam katalog menade flera är i sig ett medel för att använda gemensamma resurser mer effektivt.
Vilka argument fungerar?
Biblioteken har enligt bibliotekslagen i uppdrag att särskilt nå prioriterade grupper som personer med annat modersmål än svenska - men hur åstadkommer man detta i praktiken och med begränsade resurser?
Hur argumenterar man för mer resurser till inköp av mångspråkslitteratur i den egna kommunen - inköp som kanske vare sig höjer antalet utlån eller besökssiffror markant? Är det integrationsargument som råder i budgetdiskussionerna - eller kan biblioteken reellt stödja sig på bibliotekslagen som fastslår att prioriterade grupper har rätt till ”världens litteratur”? Vilken beredskap har kommunerna att möta efterfrågan när flyttmönster förändras? Här behövs det byggas kunskap både hos folkbiblioteken och hos de politiska företrädare som beslutar om den kommunala biblioteksbudgeten. 
Möjliga prioriteringar i budget
Det ska bli oerhört spännande att följa IB:s nya uppdrag och hur frågan om språklig mångfald kommer att behandlas i de slutliga förslagen från Nationell biblioteksstrategi.
En möjlighet kan vara att tillgänglighet och utbud av mångspråkig litteratur prioriteras redan i vinter när de 225 miljoner som är aviserade för folkbiblioteken i budgetpropositionen ska fördelas.
Så snart budgetpropositionen är antagen och Kungliga biblioteket och Kulturrådet har fått sina respektive regleringsbrev, så vet vi mer.
Oavsett är kontakt till IB nu etablerad och vi hoppas kunna bjuda ner representanter från IB till Skåne under 2018.
/ Maria Tsakiris

1 kommentar: