onsdag 9 oktober 2019

Litteratur och program i fokus

Årligen organiseras det mer än 145 000 aktiviteter på folkbiblioteken runt om i Sverige. Bara i Skåne organiseras det nästan 19 000 aktiviteter. Det kan vara allt från sagostunder, pysselverkstäder, föreläsningar, författarsamtal, filmvisningar, debatt m.m. Att vara programarrangör eller producent på bibliotek kräver särskild kompetens.
I samarbete med Kultur i Väst och Region Halland organiserar Region Skånes kulturförvaltning en 12 dagars utbildning (två tillfällen under hösten 2019 och fyra tillfällen under våren 2020) Programarbete på bibliotek. Utbildningen riktar sig till bibliotekspersonal i hela Sverige. Under dessa 12 dagar kommer alla facetter av programarbete att uppmärksammas, såsom juridik, marknadsföring, värdskap, budget, samtal på scenen m.m. 

Under utbildningen kommer deltagarna att:
• Undersöka hur bibliotek kan arbeta med programläggning på ett strategiskt sätt
• Få praktiska idéer och färdigheter kring programarbete
• Utbyta erfarenheter kring programarbete med kollegor från hela landet.
• Möta erfarna programläggare, kulturproducenter, författare, marknadsförare och tekniker

Fyra skånska bibliotek kommer att delta.

Mer än 4000 av de aktiviteterna som organiseras på bibliotek i Skåne har en litterär anknytning (t.ex. boksamtal, bokcirkel, författarbesök, litteratur- och skrivaktiviteter) som kräver en aktiv roll från bibliotekarier. Utifrån vårt läs- och litteraturfrämjande uppdrag inom den regionala biblioteksverksamheten och utifrån vår handlingsplan litteratur och serier kommer vi att göra extra insatser under hösten 2019 och våren 2020 under nämnaren bibliotek som litterär scen.

I handlingsplanen betonas att biblioteken är betydelsefulla som arenor för litterära arrangemang och mötesplatser. Detta är speciellt viktigt eftersom litteraturen som konstart saknar egna institutioner som t ex finns inom scenkonsten. Biblioteken har alltid varit centrala som mötesplatser och vi önskar både bredda och spetsa denna kompetens i att arrangera litterära scener.

Under hösten 2019 och våren 2020 organiserar Kristianstads bibliotek en utbildning för bibliotekspersonal i Skåne som fokusera på det litterära samtalet på scen.
Många författare känner sig mer bekväma tillsammans med en samtalspartner istället för att stå ensam på scen. Att som bibliotekarie kunna ta den rollen istället för att hyra in en moderator har flera värden utöver att hålla ner kostnaden för arrangemanget:
• Man bygger starkare relationer mellan den gästande författaren och biblioteket
• Bibliotekarierna och deras kompetens blir tydligare för besökarna
• Bibliotekarierna får djupare kunskap och förståelse för besökarnas intresse och frågeställningar.
Ledare för utbildningen Att leda författarsamtal kommer att vara Kerstin Önnebo, som byggt upp och driver podcasten Skrivarpodden och som sedan 2014 släppt drygt 120 avsnitt. Kerstin driver sedan 2018 även Bokmässepodden på uppdrag av Bokmässan i Göteborg. Där gör hon djupintervjuer med aktuella författare. Det fanns ett större intresse för utbildningen än det fanns platser. Vid fördelning av platser har vi tagit hänsyn till geografisk spridning.


I Skåne finns det många välrenommerade utbildningar för de som vill bli författare och serieskapare. De som kommer ut därifrån behöver bli synliga och möta sin publik och publiken behöver möta dessa nya författarskap. I det sammanhanget är folkbibliotekens infrastruktur oöverträffbar, det finns minst en potentiell scen i varje kommun. Nya författarskap och bibliotekens scen leder oss till Folkets hörnas arbete med textsamtal.


Folkets hörna är en litterär scen för texter under arbete. Här får publiken en chans att delta i ett textsamtal om skönlitterära alster som ännu inte är publicerade och möta författare under skrivprocessen. Textsamtalen leds av två erfarna skrivpedagoger och präglas av öppenhet och respekt kring och för den konstnärliga skrivprocessen. Under alla åren har Folkets hörna haft sin scen i Malmö. Men nu utökar Folkets hörna utöka sin verksamhet till andra kommuner i Skåne under namnet Närodlat, med stöd av Region Skåne. Biblioteken är en utmärkt plats för att organisera ett sådant litterärt arrangemang. Om ditt bibliotek är intresserad att ha ett sådant textsamtal, tar kontakt med Therése Granwald (therese@folketshorna.se) eller Johan Blomgren (johan@folketshorna.se)
Tillsammans kan ni se över vilka möjligheter som finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar