onsdag 16 april 2014

Barnbibliotekens samarbete med BVC

I februari besvarade barnbiblioteken i Skåne en enkät som Kultur Skåne utformat tillsammans med Kompetenscentrum för barnhälsovård. Vi ville undersöka det existerande samarbetet med BVC och intresset för att utveckla det. 52 bibliotek från 30 (av Skånes 33) kommuner besvarade enkäten och kan visa på ett existerande samarbete vilket vi tycker är fantastiskt bra! Här kommer en sammanställning av svaren.


Samtliga bibliotek delar ut eller medverkar i utdelningen av Barnens första bok. I större kommuner är det ofta stadsdelsbiblioteken/filialerna som har ansvaret för detta. Många gånger är det BVC-personal som delar ut presentkort till gåvobok som sedan hämtas på biblioteket. En kommun delar ut en bok till 4-åringar i samband med 4-årskontrollen.
På arton bibliotek deltar personal i föräldragruppsmöten på BVC, ett trettiotal bibliotek har föräldragruppsträffar på biblioteket, i enstaka fall både och. I de större kommunerna är det även här så att detta görs av stadsdelsbibliotek/filialer och inte av huvudbiblioteket. Föräldrar kan bjudas in till visning tillsammans med BVC-personal, det vara mycket strukturerat  - "sista mötet för BVCs föräldragrupper äger rum på biblioteket och hålls av bibliotekarien", eller fungerar i perioder beroende på intresse från BVC eller bibliotekets resurser.
Hälften av biblioteken berättar också om andra samarbeten med BVC. Bokpåsar, språkpåsar, babybokväskor, läspåsar till utlån på BVC, familjecentraler, babycafé och öppna förskolor är ofta förekommande. Dessa påsar kan vara både med svenska barnböcker och tvåspråkiga. Språkpåsar till föräldrar med barn i behov av extra stöd i sin språkinlärning kan vara framtagna av biblioteket i samarbete med kommunens språk-team logopeder. Ett projekt är Språklyftet i Lund. Några ställer bokdeposititioner i BVC:s väntrum.
På ett bibliotek förlägger BVCs föräldragrupper en av sina träffar till biblioteket och biblioteket pratar lite om språkutveckling. I en annan kommun är det förskolornas specialpedagog som pratar språkutveckling medan bibliotekspersonal pratar böcker och bibliotek.
Några delar lokal med öppna förskolan. Sagostunder, sjung med ditt barn (babyrytmik), barnteater, sång- och ramsstunder och bebisbokprat för barn 6-12 mån är det flera bibliotek som har utan att för den skull samarbeta med BVC
Enstaka nämner att det är svårt att få BVC att prioritera besök av personal från biblioteket, att samarbetet har gått i perioder, ibland har man träffat någon föräldragrupp, ibland är det långt mellan grupperna som man träffar.

En majoritet av biblioteken önskar ett utökat samarbete med BVC

Man har många idéer på hur det skulle kunna utformas
  • "Att det fanns mer tid i föräldragrupperna så att jag kunde träffa alla en gång, och att det var bättre småbarnsvänlig miljö på vårt bibliotek, så att det hade varit lättare att bjuda in småbarnsföräldrar". 
  • Att fler distriktssköterskor tog sina föräldragrupper till biblioteken och även deltog på något evenemang för småbarn och deras föräldrar. 
  • Öppna träffar på biblioteket där man tillsammans kunde tala vikten av läsning och berätta om bibliotekets utbud för såväl vuxna som barn och /eller möjlighet att medverka på föräldraträffar.
  • En tätare kontakt med BVC mellan de tillfällen då man har någon form av gemensam aktivitet, t.ex. att få veta vilken litteratur de tipsar och att de kan förmedla önskemål som framkommit vid föräldraträffar, men inte i föräldrarnas egna kontakter med biblioteket. 
  • Mer samverkan kring barn där föräldrarna inte har svenska som modersmål.
  • Utdelning av presentkort på böcker även vid 4-årskontrollen. Annat samarbete mellan BVC, specialpedagoger och bibliotek, ex språkpåsar, "bok på recept" el liknande. 
  • Att fler föräldrar hämtar ut "Min första bok".
  • Att förbättra informationsstrukturen, tipsa varandras nätverk och göra studiebesök hos varandra
  • Ett målinriktat samarbete mellan BVC och biblioteket med en gemensam handlingsplan - det halländska projektet Språkkedjan omnämns av flera bibliotek.
Många vill gärna men hänvisar till bristande resurser. Ibland har man god kontakt med något BVC men inte med andra trots att de ligger i samma kommun. Det verkar i mycket vara en personfråga men också en fråga om bibliotekets egna resurser och prioriteringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar