torsdag 13 februari 2014

En förmiddag kring det regionala mediesamarbetet

Häromveckan, den 5/2, samlades knappt 50 skånska bibliotekschefer och fjärrlåneansvariga  för en förmiddag kring det regionala mediesamarbetet. Nu är det ett år sedan implementeringen av en ny modell för regionalt mediesamarbete i Skåne och därmed en omfördelning av de regionala resurserna kopplade till kompletterande medieförsörjning: mer fokus på samverkan och utveckling och mindre på praktiskt fjärrlånearbete och inköp av kompletterande media. Den nya modellen för regionalt mediesamarbete har bland annat inneburit fler transporter och mer pengar till utvecklingsarbete.

Vi från Kultur Skåne berättade om läget när det gäller det regionala mediesamarbetet och vad som är på gång framöver. Den nya bibliotekslagen som gäller från och med i år, har inneburit förändringar och förtydliganden när det gäller såväl kommunbibliotekens som den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag. Bland annat försvinner kompletterande medieförsörjning som ett lagstadgat regionalt uppdrag enligt den nya lagen.

Detta innebär rent konkret till exempel att de avtal som Region Skåne har med biblioteken i Kristianstad, Malmö och Helsingborg kring särksilda uppdrag inom det regionala mediessamarbetet renodlas lite grann. Begreppet ansvarsbibliotek försvinner, bland annat eftersom det visade sig leda associationerna fel, men de tre bibliotekens uppdrag är till stora delar desamma 2014 jämfört med 2013. De "särskilda uppdragen"  kan handla om samordning, utveckling, men också kompletterande medieförsörjning, utifrån hur det ser ut i respektive delregion. Helsingborgs förutsättningar ser exvis annorlunda ut än Malmö, pga det långtgående delregionala samarbetet i NV, och Kristianstad befinner sig kanske någonstans mittemellan.

När det gäller framtiden ser vi en fortsatt utveckling av det regionala mediesamarbetet med utgångspunkt i att alla bibliotek i Skåne deltar i ett mediesamarbetet på såväl delregional, regional som nationell nivå, och att den regionala biblioteksverksamhetens insatser ska inriktas på att främja samverkan och utveckling.

Det utvecklingsarbete som möjliggjorts av omfördelningen av de regionala resurserna kopplade till mediesamarbetet har bland annat inneburit en satsning på mångspråksprojekt, ett i varje delregion, där 24 av de 33 skånska biblioteken deltar. Mångspråk kommer även 2014 att vara ett prioriterat utvecklingsområde, och kan handla om fortsatta kompetensutvecklingsinsatser (a la mångspråksdagen 29/11), fortsättning på befintliga projekt, men väldigt gärna också utvecklingsarbete tillsammans med de bibliotek som ännu inte deltar i något av mångspråksprojekten.

I höstas genomfördes en första uppföljning av det regionala mediesamarbetet så här långt. Eiler Jansson, utvecklingsledare vid Regionbibliotek Halland har genomfört intervjuer med företrädare för åtta bibliotek i Skåne och presenterade resultatet.

Under förmiddagen presenterades också några aktuella projekt som finansierats  av utvecklingsmedel inom, eller som har kopplingar till, det regionala mediesamarbetet:

Kaliber heter Malmö stadsbiblioteks prototyp till en app för att söka, låna och läsa e-böcker. Region Skånes kulturnämnd var med och finansierade en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att ta fram ett gränssnitt för at biblioteken lättare ska kunna arbeta med förmedling av e-böcker. Malmö stadsbibliotek har sedan gått vidare och ytterligare utvecklat konceptet och siktar på en betaversion av Kaliber till bokmässan i höst, gärna i samarbete med andra bibliotek. Per Mattsson, chef för det digitala biblioteket på Malmö stadsbibliotek berättade om Kaliber-projektet och framtidsplanerna.

Tomas Palmér har för bibliotekens i Skåne sydost räkning och med stöd av Region Skånes kulturnämnd undersökt möjligheterna att gå över till klassifikationssystemet Dewey. Resultatet kan sammanfattas med att det är fullt möjligt, men kräver en del del arbeta och överväganden, och att en övergång till Dewey hänger samman med en hel del andra frågor, som till exempel Libris som nationell katalog, hylluppställning, och katalogsamarbete över kommungränserna. 26/2 ordnar SFIS Syd och Svensk biblitoeksförening regionförening Skåne en eftermiddag kring Dewey, då bland
andra Harriet Aagaard från KB, och Elisabeth Viktorsson, Elisabet Viktorsson, kulturchef i Svalöv och tidigare BTJ:s klassifikationsexpert i Svenska Deweyredaktionen, medverkar.

Karin Sjöberg, Anette Mjöberg, Anders Nylander och Emma Lang Åberg uppdaterade oss om läget när det gäller katalogsamarbetet i Skåne nordost. Det har varit en lång process, men sedan i höstas är nu alla nordostbibliotekens kataloger sammanslagna och man börjar se effekterna, i form av ökade medieflöden mellan biblioteken, men också användare som är nöjda med det ökade utbudet och tillgången till media.

Dagen var också tänkt som en möjlighet att ställa frågor kring och diskutera det regionala mediesamarbetet nu och framöver. Några frågor som lyftes under dagen och som vi tar med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet är:
  • Frågan om universitets- och högskolebibliotekens roll i det regionala och framför allt nationella mediesamarbetet.Kurslitteratur är utgör ju en stor del av det som fjärrlånas och detta har blivit extra tydligt när bibliotek inom ett katalog- och mediesamarbete, som i Skåne NV eller NO blir alltmer självförsörjande.
  • Vad händer med den kompetens som under många år byggts upp i Kristianstad och Malmö när det gäller kompletterande medieförsörjning, när de bibliotekens uppdrag förändras 
  • Delregionala mediesamarbeten i all ära, men hur når vi målet om en gemensam infrastruktur för media och information i hela Skåne? Kan Libris vara en väg, eller en samsökningsfunktion a la Halland?
  • Transporterna - hur kan de effektiviseras och samspela med de nya behov som uppstår i och med fördjupade katalogssamarbeten, nu närmast i Skåne Nordost, men på sikt kanske också i det sk 5Yes- samarbetet, där biblioteken i Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala, just nu undersöker förutsättningarna för gemensam katalog (KOHA) och ett fördjupat mediesamarbete.
  • E-boksfrågan - fortfarande pratar vi mycket om fysiska medier - men nu händer det ju lite grann  på e-boksfronten, som också är intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar