söndag 6 oktober 2013

E-böcker och bibliotek - vad händer? Forts.

Som vanligt  hände det lite saker när det gäller e-böcker och bibliotek, på årets bokmässa. Mässan präglades ganska mycket av fortsatta seminarier och debatter kring läsning och litteratur, vilket aktualiserades av regeringens litteraturproposition, Läsa för livet, som presenterades 26/9. Intressant när det gäller e-böcker är att man viker två miljoner för att Kungliga biblioteket ska kunna tillgängliggöra e-böcker via Libris. KB, föreslås få två miljoner kronor under 2013 för att inleda försöksverksamhet med syfte att göra de möjligt för externa distributörer att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. Det handlar även om att KB ska säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur ska finnas tillgängligt via Libris. Förslaget tar avstamp i KB:s förstudie Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker som presenterades tidigare i våras.

E-lib, fortfarande den dominerande leverantören av e-böcker via biblioteken, lanserade en ny modell , eller snarare ramar för hur det kan komma att se ut, någon färdig modell är det inte ännu. Större flexibilitet och valmöjligheterför biblioteken, menar e -lib. Absurt med tex kötid för e-böcker eller att förlagen fortfarande har st för stort inflytande över utbudet, menar kritiker. Positivt med flera olika modeller, menar andra. Hursomhelst är det kanske svårt att ta ställning till den nya modellen förrän den är mer färdig.

På mässan presenterade också Malmö stadsbibliotek sin förstudie och en prototyp för en ny e- bokstjänst, Kaliber. Förstudien har finansierats med stöd av Region Skåne, med medel ur utvecklingspotten inom det regionala mediesamarbetet.Tjänsten är en e-boksapp som ska göra det enklare och roligare för biblioteksanvändare att söka, låna och läsa e-böcker och med möjligheter för bibliotekspersonal att lyfta fram och inspirera. Appen vill Malmö stadsbibliotek driva och finansiera i samarbete med andra intresserade bibliotek i landet.

Redan före mässan, i samband med ett seminarium: "Libraries in a Digital Age" på The conference i augusti (rapporter från seminariet finns bland annat här och här), presenterades Atingo, ett samarbete mellan publit och Axiell. Atingo beskrivs som plattform för utlåning av eböcker: Genom Atingo kan bibliotek och förlag komma överens om pris, tillgänglighet och villkor i realtid. Atingo möjliggör för bibliotek att bygga ebokssamlingar utifrån sina egna kriterier samtidigt som förlag har kontroll över vilka villkor som ska gälla för utlåning av deras titlar. Böcker från medieleverantörer slussas till Atingo, där biblioteken kan välja vilka böcker de vill ha i sin katalog.

I dagarna har eboksfrågan också lyfts iett par debattartiklar, tex har kultur- och bibliotekschefer i framför allt Stockholmstrakten skrivit en gemensam artikel: Förlagen styr lån av E-böcker om problemet att biblioteken inte själva har kontroll över sitt e-bokbestånd.

Så det rör lite på sig på e-boksfronten... På Bibliotek, Bildning och Media har vi, förutom stöd till förstudien kring Malmö stadsbiblioteks e-boksapp, bland annat också stöttat ett par förstudier kring bibliotekens roll när det gäller digitalisering av lokalt material. Mer om detta i ett eget inlägg...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar