tisdag 3 februari 2015

Mediesamarbete i SkåneOnsdag 28 januari samlades 34 bibliotekarier och chefer för att diskutera läget kring mediesamarbetet i Skåne och tillsammans fundera på för- och nackdelar med modellen för mediesamarbete.  Under de senaste tre åren har utvecklingen i biblioteks- och medievärlden tagit en otrolig fart och är inte alltid lätt att förhålla sig till. Vilka val ska man göra, vilka konsekvenser får våra val för våra låntagare, för personalen m.m.
Alla är vi överens om att vårt gemensamma mål är att alla invånare i Skåne ska ha en likvärdig tillgång till medier och information. I perioden 2013-2015 har vi tillsammans, kommunerna och Region Skåne, arbetat på ett annat sätt och ”Att ge och ta” har varit vårt utgångsläge. Region Skåne har velat främja mediesamarbete på följande sätt: 


  1. Medier och metodik genom att teckna avtal med Helsingborg, Kristianstad och Malmö (kring särskilda uppdrag i syfte att främja mediesamarbetet i respektive delregion)
  2. Infrastruktur genom finansiering av dagliga medietransporter
  3. Utveckling och uppföljning genom att ge utvecklingsbidrag till bibliotek i Skåne.

 Utvecklingen i norra och södra Skåne har sett olika ut. I norra Skåne har det under de den här perioden utvecklats två delregionala nätverk som mestadels är självförsörjande. I södra Skåne har det utvecklats mindre samarbeten och finns det fortfarande ett behov av större bibliotek eller mediebestånd utanför det egna nätverket eller biblioteket för att fullt ut kunna tillgodose låntagarens efterfrågan på medier. En gemensam katalog eller portal för låntagare är en förutsättning för att kunna uppnå vårt mål att alla ska ha en likvärdig tillgång till medier. Libris är i detta avseende den mest uppenbara lösningen.
En gemensam hantering av e-medier är ett av villkoren för att kunna ge likvärdig service till våra medborgare, även om detta är fortfarande framtidsmusik!
Medietransporterna har under de senaste åren ökat kraftigt. Ca en halv miljon medier transporterades under 2014 till de Skånska biblioteken via de regionala medietransporterna. Bibliotek inom de delregionala nätverken upplever att det finns en större användning av deras medier. Samtidigt inser vi vikten av att optimera rutiner och regler för att hålla transporterna på en rimlig nivå d.v.s. att det inte skickas medier i onödan.
Utvecklingsbidrag har varit ett sätt för Region Skåne att främja biblioteksutveckling på kommunal och delregional nivå. Det är svårt att administrera och organisera projekt för de mindre biblioteken och den regionala mervärde har inte alltid funnits. Det anses vara viktigt att undersöka om det finns flera instrument för att främja biblioteksutvecklingen.
Kontinuerlig dialog med bibliotek, omvärldsbevakning och erfarenhetsdelning är värdefulla steg i vårt gemensamma utvecklingsarbete kring mediefrågor inom Skåne och med utgångspunkt från diskussionerna 28/1 kommer vi att fortsätta följa upp och utveckla modellen under 2015 och 2016.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar