torsdag 2 februari 2012

KB:s utvidgade uppdrag?

Det pratas ganska mycket om Kungliga bibliotekets "nya" uppdrag, som ju inte är så nytt längre. Det är drygt ett år sedan KBs uppdrag vidgades till samordnings- och utvecklingsansvar  för hela bibliotekssektorn. I höstas kom så äntligen instruktionen för uppdraget som bland annat innebar att KB tillsammans med läns- och regionbiblioteken ska ansvara för uppföljning av biblioteksplaner, kvalitetsarbete samt statistik.

Nu har Statskontoret, regeringens utredningsstöd, gjort en myndighetsanalys av Kungliga bibliotekets verksamhet. Analysens slutsatser är bland annat att styrningen av KB:s verksamhet behöver förbättras, liksom KB:s planering, uppföljning och organisation.  Problemen har funnits under längre tid och kan ha förvärrats av det utvidgade uppdraget, menar utredarna och föreslår att KB:s nationella utvidgade uppdrag förtydligas och att det till och med finns "skäl att avgränsa uppdraget så att det bättre stämmer överens med regeringens intentioner att uppdraget inte negativt ska påverka myndighetens grundläggande uppdrag som forskningsbibliotek". Exempelvis menar man att uppgiften att följa upp kommunernas biblioteksplaner bör omprövas. En konsekvens av utredarnas förslag kan bli att KB:s utvidgade uppdrag även fortsättningsvis kommer att innebära (alltför mycket?) fokus på den nationella katalogen.

Myndighetsanalysen konstaterar också att det finns oklarheter mellan KB och Statens Kulturråd eftersom även kulturrådet har ett nationellt ansvar för vissa frågor inom biblioteksområdet som till exempel bidrag till den regionala biblioteksverksamheten, vilka fördelas genom kultursamverkansmodellen. Därför bör både KB och Kulturrådet verka för att förbättra samverkan mellan myndigheterna, menar utredarna.

Svensk biblioteksförening och DIK har reagerat på Statskontorets myndighetsanalys och har begärt uppvaktning av såväl kultur- som utbildningsministern. Svensk biblioteksförening, som driver frågan om att det behövs en nationell bibliotekspolitik,  har för övrigt gjort en egen rapport om KB: Alla pratar om KB. Kungliga bibliotekets utvidgade uppdrag – bakgrund och förväntningar. Rapportens första del bygger på intervjuer och speglar de förhoppningar och den oro som präglar situationen idag. Den andra delen ger den historiska bakgrunden till uppdraget.

Och apropå nationell katalog: Den 9/2 ordnar Sveriges länsbibliotekarier en konferens kring Libris som nationell katalog och har bjudit in läns- och regionbiblioteken, bibliotekschefer från länsbibliotekens värdbibliotek och/eller de större folkbiblioteken, KB, Kulturrådet, SKL, IB och TPB. Syftet med dagen är komma fram till hur vi gemensamt kan arbeta vidare för den nationella katalogen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar