onsdag 22 mars 2017

Att lära av andras projekt


Det är väldigt spännande att arbeta inom den regionala biblioteksverksamheten i Skåne just nu. Det har varit en intensiv höst och vår, och nu börjar saker och ting falla på plats och hitta sin form.
I december fattade kulturnämnden beslut om en delvis ny inriktning för den regionala biblioteksverksamheten, vilket innebär att biblioteksutvecklingsbidragen tydligare än tidigare ska kopplas till kunskapsdelning och gemensamt lärande. Det innebär enkelt uttryckt att de erfarenheter och kunskaper som ett bibliotek skaffar sig genom ett utvecklingsprojekt finansierat av Kultur Skåne, garanterat ska komma fler folkbibliotek till del. Kunskapsdelningen ska liksom vara inbyggd i projektet redan från början, och understöds av Kultur Skåne genom en rad insatser under projektets gång.

De projekt som startade under hösten 2016 och ska redovisas mot slutet av 2017 är först ut. Här kan du läsa mer om projekten.
I slutet av januari träffades de som jobbar i pågående biblioteksprojekt på olika håll i Skåne för att berätta om sitt arbete för varandra, på nya Studio i Malmö. Det blev ett första tillfälle att byta erfarenheter, få inspiration och också knyta kontakter.

torsdag 16 mars 2017

Forskningscirklar i repris

Under hösten 2017 och våren 2018 kommer vi tillsammans med Lotta Bergman, lektor i svenska med didaktiskt inriktning från Malmö Högskola, att organisera forskningscirklar för utveckling av bibliotekens läsfrämjande verksamhet. Det gäller läsfrämjande verksamhet i den bredaste bemärkelse, inriktad på skiftande målgrupper från 0-99 år: föräldrar, pedagoger, nyanlända, bebisar, äldre, kvinnor, pappor med mera.


Vill ni utveckla er läsfrämjande verksamhet, nå en ny målgrupp, prova en ny metod, använda er av nya medier, då kan ni med hjälp av forskningscirklar utforska detta. Tillsammans med bibliotekskollegor och forskare formuleras frågor och problemställningar som senare undersöks i den egna läsfrämjande verksamheten.
En utsökt möjlighet att både utveckla den läsfrämjande verksamheten på det egna biblioteket och tillägna sig kunskapen om ett  forskningsbaserat arbetsätt som kan tillämpas på andra områden inom biblioteksutveckling.


Läs mer om forskningscirklar inom läsfrämjande på bibliotek i Aktionsforskande bibliotekarier - en rapport om läsfrämjande verksamhet


Varmt välkommen med din anmälan på vår hemsidamåndag 13 mars 2017

Sök bidrag för biblioteksutveckling!

Idag öppnar årets ansökan för bidrag till biblioteksutveckling! Nytt för i år är att vi också inför ett Experimentspår som är tänkt att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete. Experimentspåret innebär att man kan söka max 35 000 kronor och av dessa kan 5000 kronor användas till presentation/spridning av projektet. De medel som söks kan till exempel användas till en förstudie eller ett underlag som senare kan resultera i en större projektansökan för biblioteksutveckling. Läs mer om båda bidragen i Kultur Skånes nyhetsbrev!

torsdag 9 mars 2017

Lund läser - biblioteksutvecklingsprojekt 2016

I höstas genomförde Folkbiblioteken i Lund, det första ”stadsläsningsprojektet” i Skåne. Man ville skapa Lunds största bokcirkel och genom att dela ut Allt jag inte minns, av Jonas Hassen Khemiri, på olika platser i kommunen och erbjuda program kopplade till boken på samtliga folkbibliotek ville man inspirera till läsning, skapa nya kontaktytor och även nå de grupper som ännu inte hittat till biblioteken.

Med ledtrådar publicerade under sommaren skapades en förväntning och när titeln blivit offentlig och delades ut på olika ställen i kommunen var intresset över förväntan. 
Under hösten genomfördes 15 föreläsningar, 8 öppna samtal, ett stort antal bokcirklar med deltagare i alla åldrar,en massbokcirkel med 100 personer som alla läst boken och till sist avslutande författarbesök av Jonas Hassen Khemiri.

Bibliotek i samspel med lokalsamhället


Hur kan varje folkbibliotek vara det allra bästa biblioteket för människorna i det område de verkar, vara relevanta och ta vara på krafterna som finns i lokalsamhället? I dagarna publicerade Regionbibliotek Stockholm en ny skrift, ”Bibliotek i samspel med lokalsamhället”. Den är skriven av Cecilia Brisander och undersöker möjliga svar på frågorna ovan. Publikationen innehåller många intressanta resonemang om hur folkbibliotek kan hitta sin roll och identitet i det sammanhang de befinner sig i, arbeta mer strategiskt med kunskapsinhämtning och nå fler användare genom relationer och samarbeten. Resonemangen varvas med exempel på verksamheter från olika bibliotek. De flesta verksamheterna hör hemma i Stockholmsregionen men även vårt skånska CO-Lab om bibliotek som noder för samhällsutveckling i samverkan tas upp som ett gott exempel.

Brisander listar några faktorer för att bibliotek ska vara framgångsrika i sitt lokalsamhälle. Det handlar bland annat om att ha allmän kunskap om demografi, aktörer, vad som kännetecknar lokalsamhället och vilken historia samhället bär på men också om att få till ömsesidiga samarbeten som leder till att biblioteken når sina prioriterade målgrupper.

I skriften finns en användbar modell för att lära känna sitt lokalsamhälle. I den ingår, förutom sådant som att utgå från statistik och styrdokument, att ta vara på de berättelser om samhället och dess invånare som finns. Här finns en tydlig koppling till kulturarvet, till lokalsamlingarna och till hembygden. De samtida erfarenheterna är också viktiga, liksom reflektioner kring vem som känner sig inkluderad i berättelserna om hembygden och vem som inte gör det. Skönlitteraturens roll i att hjälpa människor att förstå sitt lokalsamhälle ska inte heller underskattas.

På Regionbibliotek Stockholms webbsida finns rapporten Bibliotek i samspel med lokalsamhället i digital form:

På webbsidan finns också möjlighet att beställa tryckta exemplar av publikationen.


/ Anna Åkerberg

tisdag 7 mars 2017

En annan bild av Malmö

Det kan behövas lite positiv rapportering om Malmö i utländsk media kan man tycka...Nyligen lyfte BBC:s websida Capital upp staden i en artikel med rubriken All eyes on Malmo, but not because of Trump.


Här beskrivs staden som "Scandinavia’s most diverse city" och som en magnet för unga välutbildade människor från hela världen på grund av företagsklimatet och livsstilen.


Malmö Stadsbibliotek finns med på bild i artikeln och beskrivs som "one of many interesting buildings".

onsdag 1 mars 2017

Dystra bibliotekssiffror i rapporten Kulturanalys

En ny rapport från Myndigheten för kulturanalys, Kulturanalys 2017, visar på ett stort, men ojämnt fördelat kulturdeltagande bland svenskarna.
När det gäller bibliotek och ungas läsning är siffrorna något dystra.


Rapporten, som lämnas till regeringen idag, innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen.


Några korta exempel på resultat som gäller läsning och bibliotek från rapporten:
  • Vuxnas läsvanor är relativt stabila över tid, men allt färre läser bland de unga i åldersgruppen 16–24 år.
  • Folkbiblioteken har minskat i antal, från 1 539 år 1995 till 1 145 år 2015. De regionala skillnaderna är stora, när det gäller öppettider och avstånd till närmaste bibliotek.
  • Den regelbundna läsningen har minskat mer bland unga kvinnor, än i andra grupper (från 40 procent 1989 till 30 procent 2015).
Under rubriken Färre bibliotek, fler i kulturskola så beskriver rapporten en ojämlik tillgång till bibliotek i landet.
"Den största posten i kommunernas kulturbudget är bibliotek, som står för 39 procent av de totala kostnaderna. År 2015 använde kommunerna sammanlagt 4,3 miljarder kronor till

torsdag 16 februari 2017

Första mötet med Sveriges länsbibliotekarieförening

Idag är det Maria Tsakiris, chef för enheten Kultur och samhälle på Kultur Skåne, som bloggar och berättar om sitt första möte med Sveriges länsbibliotekarier i Stockholm:


I förra veckan deltog jag i mitt första riktiga möte med kollegorna från Sveriges övriga regionala biblioteksverksamheter som är organiserade i föreningen Sveriges länsbibliotekarier, SLB. Föreningen har återkommande möten och arrangerar också en årlig konferens för medarbetare i den regionala biblioteksverksamheten.
Denna förening ger oss i Skåne unika möjligheter till omvärldsbevakning och direkt dialog med de myndigheter och organisationer på nationell nivå som har bäring på biblioteksuppdraget, däribland Kulturdepartementet, KB, Kulturrådet och SKL.


Lägesrapport från MTM
Denna gång fick vi ett samtal med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Myndigheten har en relativt ny generaldirektör, Magnus Larsson. Han uppmanade oss att ta del av den senaste Medieutredningen som innehåller en bra analys om de utmaningarna vi står inför vad gäller demokrati, tillgänglighet och nya digitala medier.

tisdag 14 februari 2017

Utlysning av bidrag för biblioteksutveckling

Nu finns ny information med gällande datum för Region Skånes olika kulturbidrag ute på hemsidan.


När det gäller bidrag för biblioteksutveckling så kan man ansöka mellan den 15 mars och den 11 maj. Beslut om bidrag meddelas på webbplatsen den 16 juni.

Bidrag för biblioteksutveckling ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

MTM:s webbinarier i vår


Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, sitter på en guldgruva av redskap och material för den som arbetar med tillgänglighet och mångspråk på folkbiblioteken. Om man inte har möjlighet att åka på deras utbildningsdagar i Stockholm, så finns alternativet webbinarier. Det är webbsända seminarier där man får en genomgång och kan ställa frågor till MTM:s handläggare genom chatt.
Under våren finns det flera webbinarier om Legimus, det digitala biblioteket . För att ta del av ett webbinarium så behöver man bara en dator, en internetuppkoppling och ett par hörlurar.
Kolla in programmet för våren!


MTM:s webbinarier under våren

måndag 13 februari 2017

MIK för mig från Statens Medieråd

Statens medieråd lanserar ett nytt digitalt verktyg för skolor, bibliotek och unga nätanvändare, MIK för mig. De hade tidigare en sida som hette detsamma, men detta är mycket mer omfattande och användbart. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här finns diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Det är ett omfattande material och med stor variation. Man kan välja mellan långa, färdiga lektionspaket och kortare övningar, filmer, poddar och quiz. Det handlar exempelvis om näthat, källkritik, sociala medier, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet.
En del av materialet riktar sig direkt till vuxna, och för de rena folkbibliotekens del handlar det främst om presentationer med diskussionsfrågor som man kan använda i ett arbetslag, till exempel om hur man bäst kan stötta barn och unga som utsätts för kränkningar på nätet. I övrigt är mycket av materialet är, som ofta med liknande satsningar, ganska anpassat till skolan. Därmed inte sagt att det inte är relevant och bra för dig som jobbar på folkbibliotek!
Materialet beskrivs som levande och fylls på och ändras kontinuerligt för att vara aktuellt.
Statens medieråds webbverktyg MIK för mig

fredag 13 januari 2017

Fail Camp 2017 - om att lära sig av sina misstag

En knytkonferens som lyfter misslyckandet som en metod för lärande, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Spännande!
Det är Regionbiblioteket i Örebro som nu bjuder in till Fail Camp 2017 den 23-24 februari i Örebro.
Så här beskriver regionabibliotekarie Peter Alsbjer konferensen:
"Konsten att alltid göra rätt saker på rätt sätt är inte alltid så enkelt eller självklart. Vägen till framgång kantas av experiment som kanske inte alltid fungerade som det var tänkt. Eller som Thomas A. Edison sa: ”Jag har inte misslyckats. Jag har undersökt 1 200 idéer som inte fungerar.” Ibland kan en verksamhet eller projekt som uppfattats som misslyckat ligga fel i tiden. Ett idé kan också få effekt inom ett helt annat område än det som var tänkt från början (t ex Post It-lapparna http://bywp.se/historien-om-post-it/).
Men eftersom vi lever i en framgångskultur tystas ofta erfarenheter från det som inte blev som vi tänkt, ner och sopas under mattan.

tisdag 10 januari 2017

Malmö Litteraturfestival och bibliotekenDen 25 mars till 29 mars 2017 är det dags för den första upplagan av Malmö Litteraturfestival med temat utanförskap. Bibliotek och andra är varmt välkomna att delta och bidra med programpunkter.
Vi ställde några frågor till Anders Mildner, initiativtagare till litteraturfestivalen.


Anders Mildner, initiativtagare till Malmö Litteraturfestival.
Malmö Litteraturfestival – vad är det?
– Det är en organisk stadsfestival som kör igång för första gången i vår! Jag arbetar sedan flera år tillbaka med README-konferensen och tanken har hela tiden varit att den skulle ligga i nära knytning till en bred festival. Under README diskuterar vi stora och brännande samhällsfrågor och här spelar litteratur och läsning en väldigt stor roll för det samhälle vi skulle kunna skapa. Idén föddes när vi började fundera över vad som skulle kunna hända om alla aktörer som på något sätt sysslar med läsning och litteratur förlade arrangemang under några få samlade dagar och knöt an till det bredare samhällsämnet som vi diskuterar. Jag började diskutera detta med Per Bergström, som leder Författarscenen på Malmö stadsbibliotek och tillsammans med Katarina Olsson, som är Evenemangschef på Malmö stad, utgör nu vi tre en liten grupp som i sin tur kontaktar alla möjliga aktörer för att få så mycket som möjligt att hända. Malmö Litteraturfestival har alltså ingen programgrupp som bestämmer vad som ska hända på festivalen. Vi tror att vi har en unik möjlighet att bygga något organiskt i Malmö, där alla som vill kan och får vara med. Temat 2017 är ”utanförskap” och det kan man sedan lägga vilka vinklar man vill på. Naturligtvis är det helt okej att även ordna arrangemang som är allmänt litterära. Vår vision är att skapa en återkommande festival som tar plats över hela staden och som samlar en mängd olika aktörer, från bibliotek och skolor till litterära sällskap, förlag, handlare och kulturarrangörer. På sikt säger vi att det Bokmässan är för branschen vill vi vara för samhällsdebatten och litteraturen.

På vilket sätt kan folkbiblioteken i Malmö med omnejd delta i och bidra till festivalen?
– Det enklaste är att lägga ett arrangemang mellan den 25 och 29 mars och då komma med i det program vi tar fram och marknadsför. Vi betonar gärna att det inte behöver handla om stora arrangemang – biblioteken kan ju göra supermycket på egen hand med den kompetens de har. Varför inte lyfta fram böcker som handlar om utanförskap? Eller bjuda in till en guidning eller ett författarbesök? Eller ordna en skrivarverkstad för unga?

tisdag 3 januari 2017

Ny forskning om e-böcker

När januari känns lite grått så kan man glädja sig åt spännande forskningsresultat om e-boken, från Bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med Göteborgs universitet. Det är det fyraåriga forskningsprojektet E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället som avslutas den 17 januari.
Projektet omfattar forskning inom hela e-bokens liv - från produktion och distribution till användning.

onsdag 21 december 2016

God jul från Kultur Skåne - och ett spännande nytt år 2017!

Vi önskar er alla en god jul!
Det har varit en intensiv och rolig höst för oss som arbetar med den regionala biblioteksverksamheten på Kultur Skåne. Vi har träffat många av er på bibliotekschefsmöten, nätverksträffar, konferenser och utbildningar, och vill tacka er för ett fint samarbete under året. Det är otroligt inspirerande och stimulerande att få arbeta tillsammans med er alla på folkbiblioteken i Skåne.


Nyheter 2017
Under hösten har vi tillsammans med er lagt grunden till några förändringar som kommer att genomföras under 2017.