torsdag 30 maj 2013

En dag kring det regionala mediesamarbetet, delregionalt mediesamarbete samt mångspråk 27/5

I måndags bjöd Kultur Skåne in intresserad bibliotekspersonal till en dag kring det regionala mediesamarbetet och med särskilt fokus på delregionalt mediesamarbete och utvecklingsarbete kring mångspråk.

Dagen inleddes med en kort lägesrapport fån oss på Bibliotek, bildning och media, kring det regionala mediesamarbetet. Det har nu gått fem månader sedan den nya modellen för regionalt mediesamarbete infördes och vi befinner oss fortfarande i ett  implementeringsarbete. Arbetet har bland annat handlat om att få den nya transportlogistiken på plats, dialog med de delregionala ansvarasbiblioteken kring deras uppdrag, utvärdering av de regionala depositiorna av böcker på andra språk och igångsättning av ett antal utvecklingsprojekt finansierade inom det regionala mediesamarbetet.

Annelien van der Tang Eliasson berättade sedan om delregionalt mediesamarbete utifrån mediesamarbetet i Skåne NV och avslutade med en bild över ett tänkbart framtidsscenario med avstamp i den nya biblitotekslagens formulering kring det regionala biblioteksuppdraget: Om Region Skåne inte längre har något uppdrag när det gäller kompletterande medieförsörjning, blir en naturlig konsekvens att det lokala biblioteket kommer att bli (tvungen att bli) en del av ett delregionalt nätverk (med tex gemensam katalog, transport, webbportal).

Bilden väcker frågor som: Hur ser det lokala bibliotekets ansvar i det delregionala nätverket ut? Hur kan de fyra delregionala nätverken inom Skåne stödja varandra i mediaförsörjningen? Blir det i det här sammanhanget än viktigare för det lokala biblioteket att ta ansvar för det delregionala mediebeståndet genom att bygga upp ett lokalt bstånd som möter låntagerens behov i den egna kommuen? Vilken blir Region Skånes roll i det regionala mediesamarbetet? Bland annat dessa frågor diskuterades under mediedagen.

Eftermiddagen ägnades åt mångspråk och "livet efter depositionerna". Mångspråk är ett av Bibliotek, bildning och medias prioriterade utvecklingsområden under minst 2013. Resultatet från utvärderingen av de regionala depositionerna presenterades och Internationella biblioteket presenterade sitt nationella uppdrag och hur de kan stödja biblioteken när det gäller mångspråkig media. Malmö stadsbibliotek, avslutade dagen genom konkreta tips och erfarenheter från två pilotprojekt kring förvärv och tillgängliggörande av mångspråkig media samt tips för katalogsökning av litteratur på andra språk.

Presentationerna från dagen finns på Kultur Skånes hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar