torsdag 31 januari 2013

Fortsättningen på MIK-dagen

En av nyckelföreläsarna var Carolyn Wilson, Association for Media Literacy, Kanada. Hon kom från Ontario som "was the first english speaking jurisdiction mandate MIL (Media and Information Literacy) in schools."
CW talade om att MIL ska vara en naturlig del hos professioner som arbetar med media och information, lärare och andra pedagoger, bibliotekarier, mediabranscher med flera.
Hon visade The MIL Triangle, se bild där när det gäller TEXT utgår hon från ett utvidgat textbegrepp.
Preparing young people for media! CW upprepade detta om och om igen, skola, bibliotek, medieområdet måste ta sitt ansvar.
Hon lyfte fram länder i Afrika som betonar betydelsen för att deras unga ska kunna möta och ta plats i det framtida samhället. Framförallt gäller detta text och rörlig bild som är de två största medierna.
The media is the message, är en gammal sanning som håller ännu enligt CW. Som exempel tog hon valet där det stod mellan Nixon och Kennedy (1960).
Radiolyssnare tippade att Nixon skulle vinna, medan tv-tittare tippade Kennedy.
Som roligt exempel på källförståelse hos unga visade hon The House Hippo:
Att mediet är meddelandet är något att tänka på i samband med ny teknik eller New(er) Technique som CW sa och social media. Hon menade att man måste sätta in t ex facebook i ett textuellt sammanhang: facebook as text, facebook as audience, facebook as production. Framförallt så existerar inte unga utan facebook, som är ett sätt att producera sig själva och
skapa sin självbild.
Det uppstår nya genrer tack vare den nya medier som till exempel Twiction, som är (fiction) berättelser som sprids och skrivs inom ramen för Twitter.
Traditionellt har man inom bland annat marknadsföring talat om att "push" folk till sitt budskap medan man nu talar om att "pull" folk in till sitt budskap via sociala medier.
Det innebär också en gränslöshet när det gäller bland annat fysisk placering och tid, som bland annat återspeglas i The Flipped Classroom, det vill säga eleverna befinner sig på olika platser under olika tider, men undervisningen fungerar ändå i en projektbaserad form. CW var en inspirerande föreläsare som tog upp bekanta områden inom mediekunskap och lyfte in dem i en vidare och större sammanhang.

Därefter följde ett samtal mellan Skolverket, Statens Medieråd, UR, Svenska Filminstitutet
Samtalsledare var Anna-Lena Ringarp, P1, Sveriges Radio.
Huvudfrågan var: Vad är digital kompetens, mediepedagogik, MIK i förhållande till ovanståendes verksamheter?
Bland annat har Statens Medieråd tillsammans med biblioteksföreningen gett ut en handledning som heter Nosa på nätet och I Love Internet.
Filminstitutet tryckte på att det är viktigt att äga redskapen för att kunna kommunicera sin berättelse. Digital delaktighet och mediedelaktighet är som UNESCO beskriver det en demokratisk fråga som i synnerhet berör barn och unga.

Filminstitutet har tagit fram en filmhandling för skola, bibliotek och andra lärande miljöer. Det är kvinnor 50+ som driver mediefrågorna i skolan. Det är också den gruppen som utmanar elever till att vara kreativa och som driver tesen är man en aktiv medieproducent, blir man en aktiv och kunnig mediekonsument, så därför är eget skapande av största vikt.

Den 14 mars är det nationell skolbiodag i Malmö, som också kommer att ta upp de här frågorna.

Man talade också om de estetiska läroprocesserna. Teknik och estetiska läroprocesser gick inte alltid ihop tidigare och kanske påverkar denna dåliga erfarenhet ännu inställningen till att arbeta medvetet med eget skapande och andra estetiska läroprocesser i lärmiljöer. Digital kompetens, tillgänglighet, infrastruktur framhåller egentligen samma saker, men man delar upp frågorna på ett osunt sätt. Förslaget var att ersätta med MIK-begreppet.

Minister Anna-Karin Hatt och den digitala agendan. Viktigt att de olika myndighetsområdena gifter ihop sig. Folkbildningen har till exempel pekat på att public service måste agera inom MIK.

Film i Skolan. Se, prata och skapa! Lusten i det konstnärliga uttrycket. Positiva bieffekter som reflektioner över att vara människa tillsammans med andra.
Barn blir alltmer ensamma på grund av att man äger en mobil i fickan. Vill ha sammanhanget och närvaron av andra barn och vuxna till exempel i samband med en filmupplevelse.
Vem har hand om MIK i skolan och på biblioteken?
Det behövs fortbildning.
Förslag och öppna frågor avslutade samtalet:
Svenska för invandrare = se svensk kvalitetsfilm
I Bryssel finns en MIL expertgrupp, men kulturdepartementet, utbildningsdepartementet, socialdepartementet måste ha ett interdepartementalt ansvar för att frågorna inom MIK ska komma vidare.
Pratar svensklärare och bildlärare med varandra? Enl. publiken nja
Vad är ett digitalt skolbibliotek?











Inga kommentarer:

Skicka en kommentar