fredag 16 juni 2017

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken är namnet på en rapport av Ida Norberg som kom nyligen. Den är skriven på uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket. Den lämpar sig väl som läsning efter att man har läst det Digitalt först med användaren i fokus, det första förslaget från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.
Jag saxar ur inledningen:
"Rapporten kartlägger folkbibliotekens insatser för digital delaktighet under 2016. Rapporten bygger på resultat utifrån dels en enkät som SKL skickat ut till alla 290 kommuner i landet, och dels utifrån intervjuer med 5 bibliotek angående digital delaktighet. Enkäten besvarades av 91 % av kommunerna, och resultatet visar att 80 % av dessa erbjuder programaktiviteter i syfte att öka den digitala kompetensen."


"De viktigaste slutsatserna av denna studie är:
- Biblioteken erbjuder flertal varierade aktiviteter inom det digitala området. Flera aktiviteter syftar till att öka kunskaper om digitala samhällstjänster. Många bibliotek erbjuder digital första hjälp eller andra former av handledda träffar där användarnas hjälpbehov är utgångspunkten.
- Nästan hälften av kommunbiblioteken använder kampanjveckorna Get online week och eMedborgarveckan som en möjlighet att anordna aktiviteter för digital delaktighet, och drygt hälften anordnar aktiviteter året runt. Det ena utesluter inte det andra.
- Bibliotekspersonalen möts av många frågor av digital typ i det vardagliga arbetet bakom informationsdisk. För att ha möjlighet att bemöta behovet behövs kompetenshöjande insatser inom områden som medie- och informationskunnighet (MIK) och handledning/pedagogik.
- Bibliotek med väl utvecklat samarbete med IT-strateg och kommunledning, samt över kommunförvaltningsgränserna, och med en gemensam strategi för det digitala utvecklingsarbetet, har kommit långt i arbetet för digital delaktighet.
- Det saknas ett tydligare uppdrag kring folkbildande insatser för digital delaktighet på en bred front. Ett sådant uppdrag kan lyfta bibliotekens roll så att fler förstår att bibliotek är en plats för kunskapsinhämtning på flera olika plan."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar