onsdag 26 november 2014

Biblioteksplaner

Biblioteksplaner och viss mån dess koppling till ett långsiktigt kvalitetsarbete har varit en aktuell fråga i lite olika sammanhang under hösten:

Kungliga biblioteket och kvalitetsdialog
Enligt bibliotekslagens 18:e paragraf ska Kungliga biblioteket, de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna gemensamt ” följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används." För att hitta former för detta arbete arrangerade KB nu i november ett Kvalitetsdialog-möte. I denna kvalitetsdialog deltar representanter från alla läns- och regionbibliotek och två till tre kommunbiblioteksrepresentanter per län, KBs handläggare som arbetar med det nationella uppdraget och en representant för Kulturrådet. Det är en utökning av den grupp som tidigare bestått av representanter från KB och de regionala biblioteksverksamheterna. Från Skåne deltog Carola Beijer från Malmö stadsbibliotek och Lena Malmqvist från Ystads bibliotek samt Maria Jacobsson och jag (Kristina Elding) från Kultur Skåne.

Diskussionerna under dagen handlade en hel del om vilka hinder som finns för att ta fram biblioteksplaner i kommunerna och framgångsfaktorer för att kunna ta fram användbara planer som är relevanta för såväl skol- som folkbibliotek. En reflektion jag själv bär med mig från dagen är att det oftare är besluts-, samverkans- och förankringsprocesserna kring att ta fram en biblioteksplan som är det svåra och där skiljer det sig också åt i förutsättningar mellan olika kommuner och landsting, beroende på storlek, politisk organisation etc. En knäckfråga är till exempel hur skolan och folkbiblioteken kan samverka kring och utifrån en gemensam biblioteksplan.

Men för den som vill ha mer konkret stöd med utformningen av planen finns bland annat de skrifter som KB tagit fram:
  • Biblioteksplan 2.0 med tips på hur andra gör, vad lagstiftarna avsåg och några ”komihåg” för vad som kan vara bra att tänka på när man utformar en biblioteksplan som är kopplad till den nya biblioteklagen.
  • Nyckeltal 1.0 om man vill jobba med att formulera uppföljningsbara mål

KB:s statistikblogg är också ett tips, och där finns numera också en särskild flik kring kvalitetsdialogen

Kulturrådets inköpsstöd kräver biblioteksplan
Just med hänvisning till lagens krav om att alla kommuner ska ha en giltig biblioteksplan har  Kulturrådet, som ni kanske noterat, gjort en ändring i villkoren för inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek: Inför ansökningsomgången 2015 måste alla kommuner som ansöker om inköpsstöd ha en aktuell och giltig biblioteksplan. Saknas en plan ska fullmäktigebeslut om att en sådan kommer att tas fram lämnas till Kulturrådet senast den 15 december 2015. Om det varken finns en färdig plan eller beslut om att ta fram en plan kan kommunen bli tvungen att återbetala hela eller delar av bidraget.

Uppdaterad information om villkor för inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek 2015 finns på Kulturrådets webbplats:  http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Inkop-av-litteratur-till-folk--och-skolbibliotek/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar