onsdag 9 april 2014

Utvecklingsarbete kring mångspråkig biblioteksverksamhet just nu och framöver

Mångspråk har ju varit ett prioriterat område när det gäller det regionala mediesamarbetet och den regionala biblioteksverksamheten både förra året och i år. En del av utvecklingsarbetet kring mångspråkig biblioteksverksamhet, sker i de fyra mångspråksprojekt, där totalt 24 skånska folkbibliotek deltar. Att projekten nu har kommit en bra bit på väg blev tydligt häromveckan då representanter från de fyra projekten och vi från Kultur Skåne samlades för avstämning, erfarenhetsutbyte och inte minst påfyllning i form av en inblick i hur Malmö muséer jobbar med mångfaldsfrågan. Erfarenheterna från museivärlden och de tydliga parallellerna till biblioteksverksamhet är intressanta och värda ett eget inlägg.

I Skåne NO-projektet har man nu genomfört fokusgrupper i alla kommuner utom en. Samtalen med fokusgrupperna har bland annat visat att man efterfrågar lättläst samhällsinformation, körkortsböcker, grammatikböcker, lexikon och böcker med parallelltext. En insikt är också att biblioteken behöver arbeta mer med fokusgrupper generellt och man poängterar också att det är viktigt att man ser fokusgrupper som ett sätt att bygga en långsiktig relation med medborgarna och att man har ett stort ansvar för de synpunkter och önskemål man får in.Erfarenheterna från fokusgrupperna och den statistik man tidigare tagit fram ligger nu till grund för inköp av mångspråkiga medier. Man kommer att satsa på grund- och baspaket för barn, i första hand på en filial per kommun.När det gäller vuxenlitteratur kommer man att satsa på ett nytt gemensamt, flytande, bestånd i Skåne NO.

Skåne NV har delat in sitt projekt i tre delar:
  • Inköp, leverans och målgrupper
  • tillgängliggörande (Arena och katalog)
  • mötet på biblioteket
Man har hittills haft arbetsmöten på de två första temana med representanter från alla Skåne NV-biblioteken. Utifrån statistik och analys av utlånade medier på olika språk har man identifierat tre kategorier när det gäller mångspråkiga medier: stora, vanliga språk, en mellannivå och en nivå med mer ovanliga språk. Totalt handlar det om efterfrågan på 48 språk i Skåne NV. De vanligaste språken menar man är ett lokalt ansvar för varje kommunbibliotek och när det gäller språken i mellannivån kommer alla bibliotek i Skåne NV kommer att ha varsitt ”ansvarsspråk”. Bibliotekens utlåningssiffror har legat till grund för ansvarsindelningen. På sikt räknar man med att respektive bibliotek kommer att ta allt större ansvar för sitt ansvarsspråk.

När det gäller del två av projektet har man konstaterat att sökning efter medier på andra språk, kräver kvalificerad katalogsökning och att det finns behov av fortbildning av personal kring detta. Man har också identifierat vilka problem och brister som finns i den gemensamma katalogen när det gäller medier på andra språk. Dessa brister är man inte ensamma om i Skåne NV - överlag finns det få bibliotekswebbsidor i landet som har mångspråkig information. I Skåne NV kommer man att ta fram ny mångspråkssida och dynamiska länkar med ingångar till olika språk i Arena. Man kommer också att försöka lyfta fram lättläst litteratur i E-lib och katalog och ”Ny i Sverige-information”.

De tre biblioteken i Skåne SO-projektet kommer att använda sig av profilinköp från BTJ för att bygga upp ett bättre bestånd av ”udda språk” inom delregionen. Man satsar 40% på vuxen och 60 % på barn. Man menar att varje bibliotek bör ha ett basbestånd av de större, vanligaste språken och bilderböcker, medan man bygger upp ett gemensamt, flytande bestånd av kapitelböcker för barn samt av vuxenböcker. För att bättre nå målgrupperna, lägger man i Skåne SO också stor vikt vid att utveckla sitt samarbete med olika samarbetspartners, både de gemensamma samarbetspartners man identifierat, SFI och Arbetsförmedlingen till exempel, men också unika, lokala aktörer.

Projektet i Skåne SV (Trelleborg, Eslöv, Höör och Burlöv) består av två delar, en teknisk och en som gäller inköp av media. När det gäller tekniken handlar det mycket om hur man kan lösa problemet att man inte har någon gemensam katalog. Man kommer att ta fram en enkel samsökningsfunktion, som ska fungera för både bibliotekspersonal och användare, för sökning av mångspråkigt material i de fyra bibliotekskatalogerna. När det gäller inköp menar man att barnlitteratur och de största språken är kommunernas eget ansvar. Inom projektet satsar man, liksom i Skåne NV, på de mellanstora/små språken och har delat upp ansvaret mellan biblioteken, så att varje bibliotek har ansvar för 3 språk.

Karin Ohrt tipsade om en intressant projektrapport Alla våra språk i Norrköping. Idén till projektet växte fram ur bibliotekets arbete med att försöka nå ut till familjer med andra modersmål än svenska via förskolan.

Utöver de mångspråksprojekt som redan är igång har vi på Kultur Skåne (Karin och Kristina) just nu också samtal kring utveckling av mångspråkig biblioteksverksamhet med de bibliotek som inte deltar i något av projekten. De samtalen har bland annat tydliggjort det glapp som ofta finns mellan det behov eller efterfrågan som biblioteket möter och de språk som faktiskt talas i kommunen. Mångspråk är, som sagt, ett prioreterat område när det gäller de utvecklingsmedel bibliotek kan söka fram till 30/4. Det kan handla om nya projekt kring månspråk framför allt för de kommuner som inte redan arbetar i något mångspråksprojekt, men också fördjupning eller vidareutveckling av arbetet med det mångspråkiga biblioteket med utgångspunkt från de erfarenheter som nu görs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar