torsdag 12 december 2019

Folkbibliotekens demokratiuppdrag i praktiken


Avhandlingen Folkbildning för delaktighet av Lisa Olsson Dahlquist är en studie jag följt och inväntat med stort intresse. Den blev tillgänglig i början av sommaren och har sedan dess varit återkommande läsning för mig. Utgångspunkten för mitt intresse handlar om utvecklingsfrågor som är kopplade till folkbildning, idéburen sektor och regional biblioteksverksamhet men också begrepp som demokrati, delaktighet och lärande.
Lisa Olsson Dahlquist är forskare/lärare i biblioteks- och informationsvetenskap och i digitala kulturer på Lunds universitet. I måndags presenterade hon sin avhandling för bibliotekarier som deltar i en studiecirkel under namnet ”Möjligheternas bibliotek – lärande i det livslånga biblioteket” som personal på Malmö universitetsbibliotek tagit initiativ till. 
Lisa Olsson Dahlquist presenterar sin avhandling i Landskrona
I avhandlingen har tre bibliotek studerats under åren 2014-2017. Olsson Dahlquist beskriver hur biblioteken skapar förutsättningar för (digital) delaktighet och medie- och informationskunnighet (MIK) och hur de utvecklar sin demokratiska och folkbildande roll i en värld där utbildnings- och kulturinstitutioner förändras som en följd av en digital nyordning. Det som studerats är den faktiska delaktigheten, hur biblioteken arbetar med att öka kunskapen och hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Det blir tydligt att detta uppdrag inte är enkelt för biblioteken. 

Det finns många delar i avhandlingen som är kopplade till vår nya mediesituation, vårt sätt att delta, kommunicera och vårt sätt att utveckla kompetens för att förstå den nya digitala ordningen, kunna verka och navigera i den. Förutom den empiriska delen är den begreppsliga delen kring demokrati, folkbildning, delaktighet och lärande intressant och en utgångspunkt för fortsatt reflektion kring bibliotekens demokratiska- och lärande uppdrag. I avhandlingen väver Olsson Dahlquist en väv med begrepp och försöker utläsa hur målen kopplade till t ex demokrati blir till konkret verksamhet på biblioteken.
Ambitionen är att synliggöra demokrati och delaktighet som ett görande genom den folkbildande verksamheten som dagligen äger rum i olika former på folkbiblioteken. I avhandlingen skrivs vikten av kommunikation och dialog fram både på individ – och samhällsnivå. Intressanta begrepp som lyfts fram är "civic talks" som översätts till kommunikativa processer och "civic literacy" som kan förstås som demokratisk medborgarutbildning. Det viktiga är att delaktigheten formeras underifrån.
Både Unescos och IFLAS styrdokument skriver fram demokratiuppdraget som centralt och bygger på artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I vår svenska bibliotekslag är demokratiuppdraget centralt och i våra kommunala biblioteksplaner finns skrivningar kopplade till demokrati men vad innebär det rent praktiskt i vårt dagliga arbete. Hur utvecklar och lär vi oss långsiktigt i relation till en ny värld som är digitaliserad och en ordning som är en annan än tidigare? Det är funderingar jag på djupet vill arbeta vidare med och tack vare den här avhandlingen kan jag se både delar och helhet i frågan.

Den här avhandlingen låter sig inte riktigt sammanfattas utan bör studeras i grupp och diskuteras gärna i relation till det dagliga biblioteksarbetet.

Lisa Olsson Dahlquist tipsade i sin presentation för studiecirkeln om podcasten Staden med temat Staden, arkiven och biblioteken. Där beskrivs begrepp som ”social infrastruktur” och bibliotekens helt centrala roll i den infrastrukturen. Den som vill fördjupa sig ytterligare kan med fördel läsa Eric Klinenbergs bok Palaces for the people .
Olsson Dahlquist, Lisa. - Folkbildning för delaktighet : en studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid / Lisa Olsson Dahlquist.. - 2019. - ISBN: 9789198545906
Klinenberg, Eric. - Palaces for the people : how social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life / Eric Klinenberg.. - 2018 - First edition. - ISBN: 9781524761165

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar