fredag 18 januari 2019

KRUT - att gestalta ett jämställt rum

Vi bad vår studentmedarbetare Elise Jönsson skriva ett blogginlägg om KRUT, Malmö stadsbiblioteks nya kreativa mötesplats för unga vuxna, ett projekt som fått biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne.
Men först en kort presentation av Elise och hennes tankar om bibliotek!

Elise Jönsson 
Vem är du? 
Jag heter Elise Jönsson och jag arbetar som studentmedarbetare inom biblioteksutveckling på Region Skånes kulturförvaltning. Jag studerar masterprogrammet Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning vid SLU Alnarp. 

Vad inrymmer ett bibliotek för dig? 
När jag fick frågan om hur jag ser på bibliotek, dess samhällsfunktion och vad det inrymmer, tänkte jag mig ett offentligt rum bestående av olika funktioner, intressen och sinnevärldar. Av många förknippas biblioteket med dess traditionella utformning och användningsområde. En karaktär som präglas av höga hyllor vars placeringar kan skapa känslan av en sammanbunden mur. En mur mot världen men också en mur om världen. I detta rum finns för dem som kan tyda böckernas ryggar en mångfald av berättelser, tankar, idéer, fantasier, svårigheter eller kanske rent av lösningar på något som vi människor står inför. Upplevelserna av bokryggarna skiljer sig åt. För alla de människor som passerar är de inte lika tillgängliga, eller kanske lika intressanta. För någon är biblioteket främst en plats att få ro på. En möjliggörare för att tänka fritt och kanske rent av stora tankar. Ett rum att hitta sig själv i.

KRUT - att gestalta ett jämställt rum

Malmö stadsbibliotek har i samarbete med White arkitekter, Tjejer i Förening och 18 unga Malmöbor skapat en mötesplats för unga vuxna mellan 16 till 30 år. Tankarna kring projektet tog sin början 2016 då en projektgrupp på biblioteken i Malmö (BIM) fick ansvaret att definiera ett koncept i syfte att möjliggöra för varje medborgares rätt att få sina röster hörda. KRUT blev namnet för projektet vars arbetssätt skulle präglas av nya laborativa metoder i samverkan med medborgare och andra aktörer i Malmö. De olika samarbetspartnerna inom KRUT fick olika ansvarsområden baserat på tidigare erfarenheter och kompetensområden. Med den samlade kompetensen har målet varit att kunna bidra till en nyskapande och fördjupad kunskapsprocess. I metodboken för KRUT går det att läsa att ”Projektet utgår från ett kompensatoriskt förhållningssätt där de som saknar resurser, plattform och sammanhang kan få stöd och tillgång till nya möjligheter och gemenskaper”. Med projektet har Malmö stadsbibliotek vidgat bibliotekets användningsområden genom nya angreppssätt och metoder. KRUT är en kreativ mötesplats bestående av rum med transparenta väggar i varierande storlekar och med olika användningsområden. På Studio går det att spela in musik eller poddar. Bioteket är utformat så att det kan göras om till en blackbox för exempelvis filmvisning eller föreställningar. De andra rummen på KRUT är Projektrummet, Workshopen, Stadskontoret samt Galleri 3x4m som är en utställningsyta där det finns möjlighet att ställa ut under en treveckorsperiod.

Studio KRUT
Metodboksrelease på KRUT
Fredagen den 23 november bjöd Malmö stadsbibliotek tillsammans med White arkitekter och Tjejer i förening in till release av metodboken Att gestalta ett jämställt rum, en vecka efter KRUT:s officiella invigning den 17 november. Samtalet leddes av Viktoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg på White arkitekter och Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare för Tjejer i förening. Percovich Gutierrez inledde med att beskriva KRUT som en plats vars mål är att möjliggöra för yttrande och
deltagande och att därmed skapa ett jämställt rum. Beskrivningen av bibliotekets funktion som en arena för åsiktsbildning och involvering beskrevs vidare genom Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson. Med orden ”Vi har velat skapa ett kreativt sorl och KRUT är ett resultat av den debatten, vi kan ljudisolera sorlet och samtidigt som biblioteket även kan vara något annat” lyfte Nilsson hur Malmö stadsbibliotek valt att förhålla sig till bibliotekens förändrade roll och utformning.

Metodboks-release och tårta! 

Kista bibliotek och det gemensamma ägandeskapet
Med stor erfarenhet av att arbeta nyskapande och kreativt med biblioteksrummet togs samtalet vidare av Elisabeth Aquilonius, områdeschef på kulturförvaltningen i Stockholm. Aquilonius berättade om sina erfarenheter av att ha varit med i formandet av biblioteket i Kista galleria. I augusti 2014 invigdes Kistas nya bibliotek, 1,5 år efter att det formella beslutet hade tagit om att ett nytt bibliotek skulle anläggas. Aquilonius beskrev att utgångspunkten för gestaltningen var att identifiera hinder för att därefter kunna justera dem. Målet var att lyckas få besökarna att känna sig välkomna. Utformningen skulle möjliggöra för biblioteket att uppfylla sitt uppdrag kring demokrati och fri åsiktsbildning. Aquilonius menar att målet är att få besökarna att känna sig som ägare av biblioteket och att de upplever att de har möjlighet att skapa sina egna aktiviteter. Medarbetarna är avgörande för hur biblioteksrummet kan användas. Frågor kring rummets fysiska form är viktigt för att tillgängliggöra biblioteket, men Aquilonius menar att byggandet av relationer är av ännu större betydelse för att det fortsatta arbetet ska fungera. För att kunna skapa samt upprätthålla ett jämställt bibliotek måste biblioteken både arbeta med rummet, medarbetarna men också samarbeta med andra organisationer och aktörer. Aquilonius utryckte det som att ”det är det enda sättet att skapa relevans”. Biblioteket är alltid präglat av det omgivande samhällsklimatet och den lokala kontexten. Det krävs låga trösklar för att människor ska komma till biblioteken och det är folkbibliotekens ansvar (utifrån ett demokratiskt perspektiv) att tillgängliggöra biblioteket som resurs. 

Anslagstavla, vad vill du göra här? 
Läsrum.


Plansch över aktiviteterna på KRUT.

Panelsamtal - jämställda platser och offentliga rum
Panelsamtalet hölls mellan Elisabeth Aquilonius, Stockholm stad, Andreas Lundberg, affärsutvecklingsansvarig på Atrium Ljungberg, Nicholas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö och Mimmi Widner, utvecklare på Malmö stadsbibliotek och projektledare för KRUT.
Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg planerar tillsammans med en av grundarna till Junibacken i Stockholm, kulturhuset Funnys äventyr i köpcentrumet Mobilia i Malmö som beräknas öppna 2020. Det ska bli en plats där barns läsande, lekande och lärande står i fokus med hjälp av en rad olika barnbokskaraktärer så som Mumintrollet, Alfons Åberg och Lasse-Maja. Lundberg lyfte betydelsen av att hitta samverkansmöjligheter mellan det privata och offentliga, för att kunna hantera de sociala utmaningar som staden och samhället i stort står inför.
Enligt Mimmi Widner så har Malmö stadsbibliotek, genom arbetet med KRUT, behövt släppa på kontrollen. Samverkan med Tjejer i förening och White arkitekter har inneburit nya insikter och bidragit till en mer relevant verksamhet. Nicholas Lunabba arbetar som verksamhetsansvarig för ungdomsorganisationen Helamalmö som sedan våren 2018 driver en mötesplats för unga i stadsdelen Nydala. Totalt är det en lokal på 1000 kvadratmeter och som består av 16 rum som har formats efter ungdomarnas önskemål och behov. Strukturen är både permanent och flexibel där vissa rums användningsområden kan omformas efter besökarnas önskemål, medan andra har en fastare form. Lunabba beskrev betydelsen av att upprätthålla och skapa arenor som tar till vara på medborgares potentialer genom dialog.
Panelsamtal. Från vänster i bild: Vlora Makolli, Viktoria Percovich Gutierrez,
 Elisabeth Aquilonius, Mimmi Widner, Andreas Lundberg och Nicholas Lunabba. 

Bibliotek för hållbarhet
Även fast de medverkande i panelsamtalet representerar olika samhällsaktörer med skilda organisationer och arbetsmetoder så var de överens om att det krävs nya tillvägagångssätt för att kunna möta medborgarna och deras behov. Som masterstuderande i ämnet hållbar stadsutveckling ser jag att samtalet visar på en hög värdering av det offentliga rummet, som finns och kan komma till uttryck genom olika ägandeskap, former och skalor. Det finns inte enbart en stark vilja utan även handlingskraft för att försvara och utveckla platser som tillhör det gemensamma. KRUT är som en kreativt präglad mötesplats, ett initiativ för att möta behov som annars riskerar att inte uppmärksammas eller prioriteras. Med sin organisationsstruktur och fysiska form är det en plats som har stor potential att att vara en möjliggörare för fria och stora tankar. Ett rum som skapar förutsättningar för medborgare att kunna komma till uttryck, ja kanske rent av ett rum att hitta sig själv i!

/ Elise Jönsson, studentmedarbetare Region Skånes kulturförvaltning

Är du intresserad av att veta mer om KRUT så finns möjligheten att komma på ett seminarium om jämställdhets- och delaktighetsprocessen KRUT på Malmö stadsbibliotek den 28 februari. Läs mer i vår kalender.

Länkar till relaterade dokument/artiklar:Metodbok KRUT: Att gestalta ett jämställt rum - metoder, vägval och lärdomar

Bibliotek som saknar kreativt sorl behöver förändras och moderniseras
Debattartikel av Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson i Sydsvenskan 26 oktober 2017.

Atrium-Ljungberg och regissören Staffan Götestam i samarbete kring unikt kulturhus för barn i Mobilia i Malmö
Pressmeddelande från Atrium-Ljungberg 20 november 2017

Nicolas drömmer stort för Malmös utsatta barn
Artikel i Hem och Hyra 5 mars 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar