torsdag 25 januari 2018

Myndigheten för tillgängliga medier omlokaliseras och placeras i Malmö

Idag har Regeringen fattat sitt formella beslut om att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ska placeras i Malmö från och med 1 januari 2020.


MTM är för oss i bibliotekssektorn en känd myndighet med en stark och utvecklad nationell biblioteksfunktion. Vi har följt MTMs arbete under åren och MTM har varit en föregångare när det gäller digitalisering på olika sätt. MTM är med sitt uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier en mycket viktig myndighet för de svenska biblioteken.

Myndighetens breda arbete för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation oavsett läsförmåga stärker på olika sätt bibliotekens verksamhet för personer med funktionsvariationer. MTM ger också ut texter på lättläst svenska, något som ca 800 000 svenskar har behov av på grund av att de är nyanlända som lär sig svenska språket, ovana läsare i grundskolan eller läsare med intellektuell funktionsnedsättning.

De senaste åren har myndigheten genomfört ett strategi- och visionsarbete som har inneburit att kommunikationen mot målgrupperna har tagit nya uttryck. I fokus står myndighetens arbete med läsning med en bred potentiell målgrupp som idag nås genom bibliotek, men också genom skola, sjukvården och omsorgen. Hjälpmedlen som MTM utvecklar hjälper personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och många äldre. MTM är nog dock hos den bredare befolkningen en relativt okänd myndighet.

Vi ser framemot att få MTMs kompetens nära oss och fortsätta det samarbete vi har kring tillgänglighetsfrågor. I vår biblioteksplan ser vi digitalisering som ett genomgående spår oavsett om vi arbetar läsfrämjande, med demokratiuppdraget eller för att åstadkomma ett folkbibliotek för alla. Med närhet till två universitet som bl.a. utbildar inom biblioteks- och informationsvetenskap och en stark forskningsmiljö i kombination med Skånes stora mångspråkiga befolkning hoppas vi att MTM ska kunna rekrytera relevant kompetens, finna nya samverkansformer och skapa nytta hos många nya brukare.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om omlokaliseringen av flera statliga myndigheter

/Maria Tsakiris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar