torsdag 21 september 2017

Shared Reading

I samarbete med avdelningen för litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet har vi erbjudit två bibliotekarier möjlighet att delta i utbildningen att leda shared reading-grupper, en metod för diskussion av litteratur i grupp. Metoden har utvecklats av dr Jane Davis, inom den engelska The Reader Organization, med säte i Liverpool.
Annika Christerson från Bjärreds bibliotek och Sara Johansson från Osby bibliotek har gått utbildningen - läs här deras intryck av utbildningen.

Introduktion till ny bokcirkelform på språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund
Under några sensommardagar fick jag som en av två representanter från folkbiblioteken möjlighet att delta i utbildningen ”Lead to Read”. Kursen leddes av Kate McDonnel från organisationen The Reader i Liverpool.  Av de övriga sex deltagarna är fyra forskare verksamma på SOL, en universitetslektor i svenska på högskolan i Kristianstad och en forskare på medicinska fakulteten inom området långvarig smärta. Utbildningen genomfördes på engelska.
Modellen som vi fick ta del av och öva på kallas i Storbritannien för ”Shared Reading”. I korthet går det ut på att man istället för att läsa texten som ska diskuteras i förväg så läser man den på plats och får en gemensam upplevelse. Cirkelledaren har förberett sig genom att välja ut ”pulse points” i texten, ställen där det är givande att stanna upp ett slag och reflektera. Ledaren ska försöka förhålla sig öppen, generös och nyfiken i sin attityd för att åstadkomma en så tillåtande atmosfär som möjligt. Det är deltagarnas associationer, tankar och reaktioner som ska styra samtalet. Centralt är ändå att det hela tiden är texten som ska var utgångspunkten. Börjar samtalet leda bort från denna så är det cirkelledarens uppgift att på olika vis föra det tillbaka. 
Fördelarna med det här sättet att uppleva litteratur är många. En är att privata associationer som härleds från texten är både tillåtna och välkomna – så länge som de är relevanta för det lästa. På så vis kommer man efterhand de övriga deltagarna nära. Man lär känna varandra på ett annorlunda vis än om man exempelvis delar eftermiddagskaffe med en kollega. Det är också lättare att tala om livets stora ämnen när man utgår från en författares ord. Denna pendling mellan litteraturen och det personliga upplevde jag som själva kärnan i modellen. Generellt kopplar man ihop en novell eller ett utdrag ur en roman med en dikt. Här finns också ett gyllene tillfälle att lyfta lyriken, att på ett naturligt sätt föra in den i ett vardagligt sammanhang. 
Där finns en del utmaningar för en ledare i ”Gemensam läsning”. Det kan handla om att förhålla sig personlig utan att styra, att vara följsam men ändå den som garanterar att texten görs rättvisa och dessutom försöka stötta varje deltagare. Urvalet av text är också väsentligt – vilken novell eller text fungerar med vilken dikt för just den här gruppen?
Personligen blev jag väldigt inspirerad – inte minst för att Kate är så skicklig och engagerande. Den här cirkelmodellen är ännu en möjlighet för oss på folkbiblioteken att initiera meningsfulla, avslappnade samtal med skönlitteratur som utgångspunkt. Där finns förstås även andra arenor i samhället där cirklar i ”Gemensam läsning” har mycket att tillföra vilket de övriga cirkeldeltagarna kan berätta om!
Annika Christerson, Bjärreds bibliotek

Shared Reading
Under tre dagars utbildning av Kate från Liverpool fick vi deltagare på ett mycket inspirerande sätt
lära oss hur man håller en Shared Reading-grupp. Att läsa tillsammans (ledaren läser högt för gruppen, alt vid omläsning av något stycke, en i gruppen) är väldigt roligt. När man läser ett stycke och sedan stannar upp för att diskutera vad som har hänt är tankeväckande, spännande och utvecklande. Man får nya insikter och utsikter kring företeelser, tankar och känslor som hör livet till. Texter man använder sig av bör väljas med omsorg och vi fick mycket förslag på texter som de använder sig av i England.
Shared reading riktar sig till personer som känner att de är fast och kan behöva få ny input 
under kravlösa förhållande. Inga krav finns på att läsa högt eller delar tankar om man inte vill.
Det är ok att bara lyssna till de andra. Nu håller jag på att planera och förbereda för en
läsgrupp som jag ska ha på biblioteket i Osby under senhösten. Jag jobbar på att ha samarbete med
andra samhällsfunktioner för att hitta deltagare. På så sätt skulle jag vilja hitta deltagare
som kanske inte så ofta kommer till biblioteket. Konceptet lämpar sig även för alla typer av bokcirklar, men det känns roligt om vi på detta sätt når flera personer i våra olika fokusgrupper.
Sara Johansson Osby bibliotek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar