torsdag 27 april 2017

Tre tips på läsfrämjande teman för vår forskningscirkel


Under ett år med start hösten 2017 finns det möjlighet för bibliotekspersonal i Skåne att tillsammans med forskare från Malmö Högskola på olika vis undersöka och utveckla den egna läsfrämjande verksamheten. Under sammanlagt 40 timmar, en arbetsvecka, spridd över ett helt år kan man diskutera den egna läsfrämjande verksamheten med andra bibliotekarier och en forskare/handledare från Malmö Högskola.
Det finns fortfarande några platser kvar i forskningscirklarna, och här kommer några tips på möjliga teman för dig som vill delta, men inte ännu har en färdig tanke om tema:

TIPS 1
Bokstart, en läsfrämjande verksamhet för små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet. Bokstart är en nationell satsning med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Regeringen har avsatt pengar för att utvidga Bokstart till fler regioner och kommuner och koppla satsningen till förskolan. Forskningscirkeln skulle kunna ge er möjlighet att redan nu utforska frågan hur man kan initiera och utveckla Bokstart i din kommun och på ditt bibliotek!
TIPS 2
Sofie Strandberg har under hösten 2016 skrivit en kandidatuppsats ”Mediekonkurrens och kompetens – en kvalitativ studie över litteracitet och nya medier i en biblioteksmiljö.”  Hon ställer frågan hur bibliotekarier ser på sitt läsfrämjande arbete i förhållande till nya medier. Skulle du vilja utveckla någon form av läsfrämjande verksamhet som utgår ifrån en ny medietyp? Hur kan du som bibliotekarie introducera nya medieformer för att stimulera till läsning?

Forskningscirkeln skulle ge dig möjlighet att fördjupa din kunskap i dialog med kollegor och en forskare.TIPS 3
Hur kan biblioteken utveckla sitt läsfrämjande arbete utifrån ett mångspråksperspektiv? Vilka resurser finns, och hur kan de användas? Hur kan man förvalta låntagarens kunskap om litteraturen i hemlandet på bäst möjliga sätt?

I vår forskningscirkel kan du utforska frågan och samtidigt i små steg prova den nya verksamheten på ditt bibliotek!Naturligtvis är du också välkommen att välja ett annat tema!

Utöver att du utvecklar den läsfrämjande verksamheten på ditt bibliotek, utvecklar du även din skrivkompetens. Det reflekterande sättet att skriva kan vara användbart när du skriver ansökningar, projektplan m.m.
Och sist men inte minst ger forskningscirkeln dig ett (nytt) kollegialt nätverk.


Välkommen med din anmälan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar