fredag 15 januari 2016

Information från DUO-gruppenPå årets sista DUO-möte konstaterades att stora delar av DUO-gruppen byts ut inför nästa år. Endast Skåne sydväst (Staffanstorp) fortsätter medan Skåne nordväst, nordost och sydost kommer att byta representanter. På Kultur Skåne tar Camilla Sjöstrand över det sammankallande uppdraget tillsammans med Kristina Elding. Maria Jakobsson slutar den 18 december 2015.


Den nya DUO-gruppen kommer att följa upp diskussionerna om innehåll och former för framtida DUO-arbete: stor-DUO-grupp i form av delregionala träffar med lokala och delregionala frågeställning tillsammans med Kultur Skåne – och möjliga nätverksträffar med breda teman som inkluderar flera målgrupper, såsom kultursamordnare barn och unga. Erfarenhetsutbyte är betydelsefullt men det är viktigt med kunskapsutveckling för att försöka lyfta barn- och ungafrågor ett snäpp. Kulturplanen 2016-2019 föreslås som utgångsmaterial för kommande agenda för DUO-möte.


Lilla Slottet
Utifrån presentationen av Lilla Slottet, den ombyggda barnavdelningen på Malmö Stadsbibliotek som kommer att invigas under 2016, föreslås att ett av nästa års fokus kan vara att försöka konkretisera vad demokratibegreppet för barn och unga innebär på bibliotek. Som underlag finns bl a Biblioteksföreningens skrift: På barns och ungdomars villkor – förbiblioteksbruk  och rapporten från Högskolan i Borås: Rum för de yngsta. Barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter.
 
Lilla Slottet diskuterades också utifrån hur man skulle kunna bygga vidare på deras erfarenheter. Hur kan deras kunskapsresa, ändrade mind-set och delaktighetsprocesser ha betydelse för fler bibliotek? Måste alla förändringsansatser alltid innebära stora medel, eller kan exempelvis ett förändrat mind-set betyda ett annat sätt att ställa om?


Läsfrämjande seminarium
Den 2 mars är det läsfrämjandeseminarium; Hur utvecklar vi det läsfrämjande arbete på folkbiblioteket? Seminariet är på Dockan, kl 9.30-15 och kommer ha utrymmen för diskussion och nätverkande kring folkbibliotekets övergripande läsfrämjande arbete för barn, unga och vuxna. Man kan anmäla sig här.
Under dagen identifieras frågor, behov, utmaningar och vägar att gå. Vad är vi nöjda med, vad behöver vi vidareutveckla? Anna Falk arbetar fram upplägg och innehåll och önskar input på saker som är viktiga. Mejla anna.falk@skane.se. Det kan vara smått och stort, svårigheter, hinder, framgångar, lyckosamt arbete i både daglig verksamhet och projekt.


Konferens Barns rätt till språk- och kulturutveckling
Samarbetet kring språkutveckling och läsfrämjande mellan Kultur Skåne och Kunskapscentrum för barnhälsovården i Skåne har nu lett fram till en uppsamlingskonferens den 12 februari 2016 i Jubileumsaulan i Malmö. Det är den sista av en serie konferenser som innan riktats till personal på bibliotek och BVC delregionalt. Denna gång är alla hjärtligt välkomna! Anmäl dig t o m 1 feb.


Ung kraft - ett ungt residence
På DUO-mötet presenterades projektbidraget Ung kraft som är en satsning på unga och unga vuxna (16-25 år). För att stimulera och öka ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt stödda kulturlivet initierades under hösten 2015 Ung kraft Projektbidragets syfte är att sätta fokus på ungas och unga vuxnas kulturutövande, att stimulera kulturaktörers arbete med åldersgruppen och att främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen. Målet är att unga och unga vuxna ska uppleva att det offentligt finansierade kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsfullt. Bidraget erbjöds aktörer med verksamhetsbidrag från Region Skåne samt kommunala kulturverksamheter. Bidraget innebär att man under 2016 kan projektanställa unga och unga vuxna (16-25 år) för att utveckla verksamheten för och med unga och unga vuxna, tillsammans med den sökandes medarbetare. Läs gärna om de fem projekten som kommer äga rum, Malmö Stadsbibliotek är en avprojektägarna.


Några av projekten kommer att följas av en forskare vid Lunds Universitet, en rapport och seminarium om ung kultur kommer att presenteras under våren 2017.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar