onsdag 14 oktober 2015

Regionala biblioteksrådet 10/9


För en dryg månad sedan träffades regionala biblioteksrådet, på Helsingborgs stadsbibliotek.

På dagordningen stod bland annat hearing om kurslitteratur, och barn och unga som prioriterad målgrupp:

Regionala rådet beslutade bland annat att arrangera en hearing kring kurslitteratur i februari 2016. Syftet med hearingen är att lyfta olika perspektiv (skol- även Komvux, folk- och högskole-/universitetsbiblioteks) på kurslitteraturfrågan. Frågan har ju också ett nationellt perspektiv, inte minst i och med det nyss påbörjade arbetet med nationell biblioteksstrategi. En arbetsgrupp med Annelien van der Tang Eliasson, Kultur Skåne som sammankallande har tillsatts för att planera hearingen.

Rådet hade också en uppföljande diskussion kring temat barn och unga som prioriterad målgrupp som ju också var i fokus på folkbibliotekschefsmötet 28/8. Regionala rådet ska arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor och hur olika bibliotekstyper kan samverka. En sådan fråga är hur biblioteken kan/ska arbeta kring prioriterade målgrupper och därför är barn- och unga-frågan relevant även för biblioteksrådet, till exempel kopplingen till biblioteksplaner. När det gäller sjukhusbiblioteken kan en fråga för en regional biblioteksplan vara hur folk- och sjukhusbiblioteken i Skåne kan samarbeta kring målgruppen. En annan viktig grupp när det gäller frågor kring barn och unga är Duo-gruppen  vars syfte är att koppla barnbiblioteksfrågor till bibliotekens strategiska utvecklingsarbete. Duo-gruppen kommer framöver att diskutera hur vi arbetar vidare med barn och unga-frågorna.

Några aktuella frågor som också avhandlades:

Regionala kulturplanen - remissomgången kring den nya regionala kulturplanen är just avslutad och vi kan konstatera att biblioteksfrågorna står högt på kommunernas agenda. Synpunkter som kommit fram i remissvaren är bland annat skillnaden mellan små och stora kommuner, det regionala mediesamarbetet och skolbiblioteksfrågan. Det är också intressant att flera aktörer inom andra konst- och kulturområden lyfter fram biblioteken som strategiska samarbetspartners. Region Skånes kulturnämnd tog beslut om ny regional kulturplan i oktober, Regionfullmäktige tar beslut i november och Kulturrådet får den i december då den utgör underlag för fördelning av de statliga medlen inom kultursamverkansmodellen.

Regional biblioteksplan - Enligt remissversionen av den regionala kulturplanen utgör kulturplanen för den del som rör regional biblioteksverksamhet också Region Skånes biblioteksplan. En samlad plan för alla Region Skånes biblioteksverksamheter (regional biblioteksverksamhet samt sjukhusbiblioteken) är också önskvärd, menar rådet.

Nationell biblioteksstrategi - Tidigt i somras togs beslutet att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Kungliga biblioteket har fått regeringens uppdrag att samordna arbetet. som precis påbörjats och ska vara klart 2019. Viktiga frågor att skicka med till strategiarbetet är bland annat: läsfrämjande, arbetet med prioriterade grupper, digitala klyftan och hur vi ska samverka inom hela biblioteksområdet.

Eftersom vi var i Helsingborg var vi förstås också nyfikna på aktuella frågor för Helsingborgs bibliotek. Catharina berättade bland annat om den gemensamma resan som all personal Helsingborgs bibliotek gör, med utgångspunkt ifrån Helsingborgs stads vision, Helsingborg 2035. Det innebär bland annat medarbetar- och ledarskapsutbildningar, värdegrundsarbete, omvärldsspaning och just nu en större organisationsförändring.

Nästa möte i regionala biblioteksrådet är 25/11 kl 13-16 på LUX i Lund, då bland annat en överblick över aktuell relevant forskning står på agendan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar