onsdag 26 september 2018

Rapport från det regionala biblioteksrådet - om bibliotekens framtida kompetensbehov

Bild från det regionala biblioteksrådets möte den 5 september.
Det regionala biblioteksrådet är Region Skånes referensgrupp och ”tänke-tank” som samlar representanter från olika bibliotekstyper i Skåne.
Det är ett forum för gemensamt informationsutbyte och samverkan mellan såväl skolbibliotek, universitetsbibliotek, folkbibliotek och sjukhusbibliotek. I rådet ingår också en representant från Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Tillsammans identifierar vi angelägna och aktuella frågor att lyfta. Vårt senaste möte ägde rum i Helsingborg den 5 september, och här tar jag upp några exempel på vad vi pratade om.

Framtida kompetensbehov inom bibliotekssektorn
En fråga som är högaktuell är bibliotekarieprofessionen och de framtida kompetensbehoven inom bibliotekssektorn. Nya uppgifter för biblioteken och på många sätt ett förändrat samhällsuppdrag väcker frågan om de kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar som riktar sig till dagens och morgondagens bibliotekarier svarar mot behoven och efterfrågan. Det har uppmärksammats att för få utbildas från biblioteksutbildningarna och att det är svårt, åtminstone i folkbibliotekssektorn, att rekrytera personal med rätt kompetens. Många folkbibliotek har därför börjat titta efter annan kompetens och utbildningsbakgrund när man utlyser tjänster, något som BoI-utbildningarna är kritiska till.


Regional biblioteksverksamhet som fortbildningsaktör
De regionala biblioteksverksamheterna är en aktör som bedriver fortbildning för folkbiblioteken. Universiteten har också en viktig uppgift i att utbilda nya bibliotekarier och erbjuder också vidareutbildning av olika slag. Härutöver bedriver enskilda bibliotek och bibliotek i samverkan också naturligtvis kompetensutveckling för sin personal.
En kompetensutvecklingsinsats som den regionala biblioteksverksamheten har erbjudit bibliotekarier i Skåne under ett par år är forskningscirklar i läsfrämjande metoder. Med på rådets möte var Lotta Bergman från lärarutbildningen vid Malmö universitet för att reflektera över de behov hon har sett i mötet med en annan profession än dem hon vanligtvis utbildar för. Lotta Bergman har erfarit att de bibliotekarier ofta ställs inför uppgifter där man upplever en osäkerhet i mötet med användaren eller i tvärprofessionella möten. Det kan handla om bokprat, bokcirklar eller samarbete med skolor eller BVC. Forskningscirklarna har gett bibliotekarierna tillgång till pedagogiken, både teori och pedagogiska verktyg som stärker dem i sin yrkesroll. Vi ser det också på fler områden inom bibliotekens verksamhet att kraven på handledning, service och bemötande ökar och därför, menade Lotta Bergman, behöver yrkets pedagogiska funktion stärkas.

Betonar förändringskompetensen
Den andra gästen på rådets möte var Johanna Rivano Eckerdal från Institutionen för kulturvetenskaper i Lund där hon bland annat undervisar på Mastern i ABM. Johanna berättade om de förändringar som bibliotekarieutbildningen har genomgått och att man idag i hög grad har fokus på verksamhetsutveckling, förmedling och kommunikation för de kommande bibliotekarierna. Johanna menade att bibliotekarieutbildningen som den ser ut idag i hög grad betonar förändringskompetensen för att förbereda studenterna på att komma ut i en yrkesroll och verksamhet i ständig utveckling, men betonade att hon hade önskat att universitet kunde erbjuda mer för de bibliotekarier som befinner sig i yrket idag.

Flöde mellan teori och praktik
I den avslutande diskussionen var medlemmarna i rådet eniga om att det behövs ett mer kontinuerligt flöde mellan utbildningarna och biblioteksforskningen å ena sidan och praktiken det vill säga den verksamma bibliotekssektorn å andra sidan. Flera idéer på hur vi tillsammans kan arbeta vidare utifrån var och ens roller framkom. Lotta Bergman reflekterade över möjligheten att erbjuda kurser i litteraturdidaktik för bibliotekarier från både skol- och folkbiblioteksvärlden och lärare gemensamt. Inom Institutionen för kulturvetenskaper pågår flera diskussioner om hur man kan bidra till exempel med kurser för ledare inom kultursektorn, pröva forskningscirklar med fokus på professionsetik eller som utvecklingspartner i en kommunal ”Stärkta bibliotek”-ansökan.
Kompetens- och utbildningsfrågorna kommer med all säkerhet också att diskuteras den 4 oktober då Region Skåne tillsammans med sydlänen och Kungliga biblioteket anordnar en dialogkonferens om utkastet till Nationell biblioteksstrategi. 

Är du nyfiken på vilka som sitter i det regionala biblioteksrådet, läs mer här. 

Vill du läsa mer om bibliotekarieprofessionens innehåll och utveckling kan du ta del av följande rapporter:


BTJ publicerade nyligen en bok som heter Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession.

Intressant också är denna rapport utgiven av KB - trots sina år på nacken: 

/ Maria Tsakiris, enhetschef på Region Skånes kulturförvaltning 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar