torsdag 16 februari 2017

Första mötet med Sveriges länsbibliotekarieförening

Idag är det Maria Tsakiris, chef för enheten Kultur och samhälle på Kultur Skåne, som bloggar och berättar om sitt första möte med Sveriges länsbibliotekarier i Stockholm:


I förra veckan deltog jag i mitt första riktiga möte med kollegorna från Sveriges övriga regionala biblioteksverksamheter som är organiserade i föreningen Sveriges länsbibliotekarier, SLB. Föreningen har återkommande möten och arrangerar också en årlig konferens för medarbetare i den regionala biblioteksverksamheten.
Denna förening ger oss i Skåne unika möjligheter till omvärldsbevakning och direkt dialog med de myndigheter och organisationer på nationell nivå som har bäring på biblioteksuppdraget, däribland Kulturdepartementet, KB, Kulturrådet och SKL.


Lägesrapport från MTM
Denna gång fick vi ett samtal med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Myndigheten har en relativt ny generaldirektör, Magnus Larsson. Han uppmanade oss att ta del av den senaste Medieutredningen som innehåller en bra analys om de utmaningarna vi står inför vad gäller demokrati, tillgänglighet och nya digitala medier.
MTM ska ta fram en framtidsstrategi för sitt eget uppdrag kopplat till tillgängliga medier och man vill öka kunskapen generellt kring MTM:s stora utbud. Undersökningar som MTM har gjort visar att deras utbud är välkänt hos folkbiblioteken, medan skola, vård och omsorg, det vill säga andra förmedlare av hjälpmedel för läsnedsättningar, inte alls har samma kunskap. Vi fick också en redogörelse av hur folkbibliotek har arbetat med att utbreda Legimus i digital distribution: taltidningar och talböcker. Här var inte tekniken eller tjänsten i sig den stora frågan. Utmaningen låg snarare i hur man bemöter medborgare med läsnedsättningar och hur man bedömer vem som har rätt till tjänsterna. Jag hoppas att vi snart kan bjuda ner MTM igen till Skåne. Inom ramen för ”Folkbibliotek för alla”, som är en av våra områden i den kommande regional biblioteksplan, är denna aspekt på tillgänglighet viktig att vi har med i det fortsatta arbetet.


Biblioteken i kultursamverkansmodellen
På mötet med mina regionala kollegor lyftes också biblioteksverksamheten i kultursamverkansmodellen, som har diskuterats många gånger förr inte minst i samband med rapporten ”Den Osynliga Handen” av Barbro Thomas på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. Kulturutskottet har låtit göra en utvärdering och Kulturdepartementet skriver just nu på en promemoria till Regeringen i vilken förtydliganden kommer att göras. Kulturrådets senaste årsrapport över ekonomi och personal i samverkansmodellen visar att resurserna till den regionala biblioteksverksamheten har minskat. Vi konstaterade tillsammans att Kulturrådets uppföljning inte idag följer upp eller speglar den regionala biblioteksverksamheten på ett relevant sätt. Det behövs andra indikatorer för att följa likvärdigheten i biblioteksuppdraget och som samtidigt tar hänsyn till att regionernas verksamhet inom biblioteksområdet ser så olika ut och att det bibliotekslandskap man verkar i spänner från stora och små bibliotek till också omfattande landsbygd/glesbygd och storstadsområden.
Medan det i olika fora analyseras vidare vad man kan kräva av staten vad gäller resurser för att uppnå större likvärdighet och hur samordningen på nationell och statlig nivå kan förbättras tuffar vi på i Skåne med stort engagemang och lust efter de förutsättningar som råder. En ny inriktning på regional biblioteksverksamhet togs av Kulturnämnden i december (beskrivs närmare i detta blogginlägg) och i juni antas regional biblioteksplan för de biblioteksverksamheter som Region Skåne är huvudman för. Vi hoppas att detta ska bidra till att Kultur Skånes biblioteksuppdrag ska bli tydligare och att vi tillsammans får mer kraft ur de resurser vi har. 

/ Maria Tsakiris, enhetschef Kultur och samhälle, Kultur Skåne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar