måndag 14 mars 2016

Mångspråksarbete på skånska folkbibliotek


Det slog mig häromdagen att ordet mångspråk inte finns med i Svenska Akademiens Ordlista, men att det är ett välkänt och förankrat begrepp inom biblioteksväsendet. Jag vet inte när begreppet användes för första gången men om man googlar på mångspråk idag får man nästan 5000 träffar alla (tror jag) kopplade till svenska biblioteksverksamheten. Detta illustrerar lite farten av hur bibliotek har utvecklat sin verksamhet från beställning av depositioner av böcker på ett annat språk tills en målgruppsanpassat verksamhet som går mycket längre än medieförsörjning. Det handlar om målgruppsanalys, medier, aktiviteter, samarbete och uppsökande verksamhet.  Det är ett mödosamt arbete som kräver resurser, kreativa lösningar och hands on arbete. Vi vet inte så mycket om målgruppen, vi känner inte deras litteratur, pratar inte deras språk och vet dessutom inte om de ska bosätta sig i kommunen eller flytas till en annan kommun. Det är dessutom en väldigt heterogen målgrupp som endast har gemensamt att de inte är födda i Sverige.

Under hösten har vi på Kultur Skåne skickat ut en enkät till bibliotek i Skåne. Mångspråk har under de senaste tre åren, under kulturplansperioden 2013-2015 varit ett prioriterat område för Kultur Skåne. Under de senaste tre år har Region Skåne stödjat arbete med mångspråk med nästan 1 miljon kronor, vid sidan om nätverksträffar, studieresa, seminarier m.m.  I vår nya kulturplansperiod är mångspråk fortfarande ett av områden vi vill arbeta vidare med på regional nivå tillsammans med folkbibliotek i Skåne. Enkäten var en uppföljning av enkäten vi skickade ut i 2013. I 2013 kretsade mångspråksarbete kring medieförsörjning och fanns det ett önskemål att utveckla den mångspråkiga biblioteksverksamheten med aktiviteter såsom t.ex sagostunder på andra språk. Språkcaféverksamheten hade kommit gång på några bibliotek i Skåne och det fanns hos flera bibliotek önskemål att organisera ett språkcafé, men resurserna saknades.

2016 hittar jag på Aditorecruits hemsida en annons av Helsingborgs bibliotek som söker en bibliotekarie med fokus på mångspråk och annonsen illustrerar hur mycket som har ändrats. Arbetsuppgifter:
- bemötande och pedagogisk handledning för besökare med annat modersmål än svenska
- boktips, läsecirklar och språkcafé
- bygga upp kontakter och samarbete i syfte att främja integrationen
- nätverka samt skapa och upprätthålla samarbeten och relationer både internt och externt
- urval och utbud av mångspråkiga media
- arbeta för öka digital inkludering för besökare med annat modersmål än svenska.

Svar inom enkäten visar att alla i personalen har ett övergripande mångspråksperspektiv och att det även finns medarbetare med ett särskilt ansvar för att vidareutveckla arbetet med mångspråk. Antalet årsverken har varit på konstant nivå, till och med blivit lite mindre kring 622 årsverken (på grund av ett mindre antal biblioteksenheter). Så antingen har biblioteken omprioriterad sin verksamhet och anpassat sig efter en föränderlig omvärld eller arbetar vi häcken av oss. Bibliotek Sydost, NO och NV har på sin webbportal och mångspråkig eller flerspråkig ingång.

I resultat av enkäten kan vi avläsa att de flesta bibliotek i 2016 vet vilka språkgrupper som finns i kommunen och att biblioteken aktivt arbeta med att ta fram resultaten genom kontinuerligt samarbete med SFI, kolla SCB och migrationsverkets hemsida, modersmålslärare m.m. Detta är ett väldigt tidskrävande arbete som kontinuerligt behöver uppdateras. Det är svårt att utveckla (enkla) rutiner för det här arbetet eftersom bibliotek är tvungna att hämta sina data från olika håll.

I 28 av 31 biblioteksplaner finns den mångspråkiga verksamheten med i biblioteksplanen. Bibliotek köper in medier på annat språk än svenska, de flesta bibliotek har dock detta inte budgeterat. Arabiska, persiska medier är lika självklart som engelska.  Profilinköp och enstaka titlar är det mest vanliga sättet att göra sitt inköp. 21 av 31 svar anger att de har ett basbestånd mångspråkiga medier, 6 bibliotek (de större biblioteken) har ett rikligt bestånd. IB spelar fortfarande en viktig roll, depositionsutlån fortsätter att minska, men samtidigt är det en ökning av enstaka lån.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar