torsdag 3 december 2015

Regionala biblioteksrådet 25/11 25/11 träffades Regionala biblioteksrådet på LUX i Lund. 

Temat för dagen för Forskning inom B&I-området. Jutta Haider, berättade om den forskning som hon och hennes kollegor inom Institutionen för kulturvetenskaper bedriver, med fokus på forskning inom biblioteks- och informationsvetenskapJuttas presentation följdes av reflektioner och diskussion kring forskning och dess koppling till bibliotekspraktik. Högskolornas och universitetens uppgift att samverka med samhället ger många tillfällen för forskare att samverka med exempelvis bibliotek kring forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekens erfarenhet av att delta i forskningsprojekt eller i andra sammanhang samarbete med forskare är ofta goda och lärorika. 


Region Skåne har ett samarbetsavtal med Institutionen för kulturvetenskaper som bland annat resulterat i forskningsrapporter kring folkbibliotek som kulturhus och meröppna bibliotek. Flera masteruppsatser inom ABM-utbildningen har också belyst olika aspekter eller projekt inom utvecklingsarbetet kring folkbiblioteken som kulturhus eller meröppet. Inom ramen för samarbetet har också Kultur Skåne föreläst för studenter på ABM-utbildningen, bland annat om regional kulturpolitik.

Kultur Skåne samarbetar också med Malmö högskola kring ett par olika forskningscirklar. En har handlat om designprocesser och innovativsamverkan där 5 bibliotek (Bjuv, Eslöv, Kävlinge, Lindängen i Malmö och Lund) tillsammans med Per-Anders Hillgren och Mette Agger Ericsen, forskare i interaktionsdesign utforskat bland annat medborgardialogprocesser och bibliotekets roll i lokalsamhället. 

Kultur Skåne har med medel från Kulturrådet också kunnat initiera ett par olika forskningsspår kring läsfrämjande arbete. Just nu deltar Kultur Skåne och sju bibliotek från Skåne och Södra Sverige (Varberg, Hässleholm, Malmö, Simrishamn, Kävlinge, Burlöv och Landskrona) i forskningscirklar kring läsfrämjande arbete under ledning av Lotta Bergman, forskare i svenska med didaktisk inriktning och Magnus Persson, forskare i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, vid Malmö högskola. Forskningscirklarna kommer att avslutas i juni med ett slutseminarium och en rapport med dokumentation från deltagarna och forskarna.Catharina Schmidt, forskare i pedagogik med didaktisk inriktning vid Göteborgs universitet genomför just nu också en följeforskningsstudie kring läsfrämjande arbete, med fokus på bokprat för elever i årskurs 2, i Tomelilla, Lund och Gislaveds kommuner.

Andra aktuella frågor på biblioteksrådets agenda: 

Arbetsgruppen för hearingen kring kurslitteratur är nu bemannad med Anna Sonesson, Tomelilla bibliotek; Christian Forsell, Helsingborgs bibliotek; Karin Ericson, Malmö högskola och Petra Romberg, Polhemsskolan i Lund. Annelien van der Tang Eliasson, Kultur Skåne är sammankallande.Arbetet med nationell biblioteksstrategi har som en viktig utgångspunkt allas likvärdiga service och det finns därför klara kopplingar mellan kurslitteraturfrågan och den nationella biblioteksstrategin.  

Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 antogs av regionfullmäktige den 24 november och finns nu på Kultur Skånes webbplats  

Nationell biblioteksstrategi -sekretariatet är snart på plats på Kungliga biblioteket och Fichtelius, Hansson och Linder har redan börjat dialogen med bibliotekssektorn. Processen är öppen och kommer bland annat att ske i en facebookgrupp. Man utgår från tre övergripande frågor
-          Hur är läget? 
-          Vad är problemet? 
-          Hur vill vi ha det?

Kungliga bibliotekets expertgrupp för utvärdering och kvalitetsutveckling har presenterat sin slutrapport. För högskolor och universitet tillhör utvärdering vardagen, för folkbibliotek och framför allt skolbibliotek är det svårare. Utvärdering som utvecklingsverktyg föreslås bli ett tema på något av kommande möten med regionala biblioteksrådet.

Lunds kommun har 2012 och 2015 genomfört en undersökning kring vad elever i årskurs 9 tycker om sitt skolbibliotek. Enkäten har genererat intressanta svar. I Bromölla kommun har som ett led i arbetet med ny biblioteksplan samlat in synpunkter på  skol- och folkbiblioteken. Skolbiblioteken i Bromölla är viktiga som fristäder och för att ge studiemotivation i en kommun med hög ungdomsarbetslöshet. I Östergötland har regionbiblioteket gjort en förstudie om skolbiblioteken i länet. Malmö högskola har ett samarbete med Pauliskolans  för att öka rekryteringen av studenter från icke-studievana miljöer.

Flyktingmottagandet är en stor fråga för biblioteken just nu och kommer att vara det under lång tid framöver. Det finns ett kort perspektiv som handlar om att kunna hantera att många människor kommer samtidigt till en liten ort eller kommun, och ett långt perspektiv där exempelvis integrations-, delaktighets- och språkfrågor blir viktiga. Kultur Skåne arrangerar ett möte kring temat kultur som stöd för människor på flykt 7/12 och det är 120 personer från biblioteks-, kulturarvs- och den idéburna sektorn anmälda. Detta kan ses som ett avstamp för ett gemensamt arbete framöver. Biblioteket har också en nyckelroll som en öppen demokratisk plats i samhällen som präglas av ökad intolerans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar