fredag 18 december 2015

Bibliotek och människor på flykt - fortsättningen


Sedan vi sist skrev här på bloggen om bibliotek och människor på flykt har det  hänt en hel del:

I Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 trycker kulturnämnden på att kultursektorn kan föra människor samman, ge nya berättelser och vidga perspektiven: "med kunskap och insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra. Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde."

I kulturnämndens verksamhetsplan och budget för 2016  har kulturförvaltningen fått i uppdrag att "se på möjligheterna för att kunna bidra till förbättrade integrationsinsatser".

Folkbibliotek, kulturarvsaktörer och aktörer inom den idéburna sektorn gör redan många olika insatser för människor som kommer till Sverige på flykt från krig och förtryck. Frågor kring språkutveckling, berättelser, relationsbyggande och skapa mötesplatser mellan människor i lokalsamhället ligger nära dessa aktörers kontinuerliga uppdrag och arbete. En regional uppgift är att bygga vidare på det som görs och stärka de strukturer som redan finns.

7/12 höll vi ett välbesökt seminarium för bibliotek, kulturarvsaktörer och idéburen sektor för erfarenhetsutbyte och för att stimulera till samverkan och samarbeten. Det var också ett tillfälle för att identifiera de behov som finns i kommunerna i Skåne för att jobba med dessa frågor.

Utmaningar som lyfts är exempelvis språkkompetens, behov av informationsmaterial översatt till olika språk samt mer medier på fler språk. Förutom för metod-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och sökbara "snabba" pengar medel för mindre projekt för att utveckla arbetet är exempel på regionala insatser som efterlysts. 


Arbetet kommer att fortsätta under 2016, nu med extra stöd från Region Skånes kulturnämnd:
14/12 tog Region Skånes kulturnämnd beslut om att avsätta 1 500 000 kr att fördela till kommunförbundet Skåne för att i ett samverkansprojekt med Region Skånes Kulturnämnd stimulera olika kulturinsatser inom ramen för folkbibliotekens verksamheter i Skåne, riktade till barn och deras föräldrar som är på flykt.

Det kan handla om att stärka upp mediebeståndet på relevanta språk, lätt svenska, språkkurser, databaser eller annat relevant material som efterfrågas av målgruppen och/eller större möjlighet att anordna aktiviteter för barn och unga tillsammans med andra aktörer.

Beslutet kan ses som ett erkännande av det viktiga arbete som biblioteken gör för människor på flykt och ett sätt för Region Skåne att stödja och utveckla arbetet.

Ett annat steg i det fortsatta arbetet är nästa träff (den 10/2) för nätverket kring mångspråkig biblioteksverksamhet, som har människor på flykt som tema.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar