fredag 25 oktober 2013

Den skånska modellen för regionalt mediesamarbete så här långt...

Nu har "den nya" modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne varit igång i snart ett år.
Under hösten kommer vi att med hjälp av Eiler Jansson på Regionbibliotek Halland att utvärdera hur modellen har fungerat hittills och hur väl den svarar mot de utgångspunkter vi hade när vi drog igång arbetet, till exempel:
  • Allas likvärdiga tillgång till information och media
  • Medieresurserna ska finnas så nära användarna som möjligt
  • De delregionala samarbetena
  • ett mer flexilbelt system och mer stöd till utveckling (enligt önskemål från de skånska folkbibliotekscheferna hösten 2011 då arbetet med att ta fram den nya modellen drog igång)
Den skånska modellen består som bekant av tre integrerade delar: medier och metodik, infrastruktur och utveckling och utvärdering. Infrastrukturdelen har i år inneburit en särksild satsning på de fysiska medietransporterna genom utökningen från 3 till 5 transporter i veckan mellan kommunbiblioteken i Skåne. Inom utvecklingsdelen har vi i år fördelat projektmedel till projekt kring bla mångspråk och e-media..

Igår togs så också den nya bibliotekslagen med ett förändrat uppdrag för de regionala biblioteksverksamheterna.Exakt vad denna förändring i det regionala uppdraget får för konsekvenser är naturligtvis svårt att säga, men förskjutningen från kompletterande medieförsörjning till samverkan och utveckling är ju tydlig. Eftersom den nya modellen för regionalt mediesamarbete också innebär en omfördelning av resurserna från praktiskt fjärrlånearbete till samverkan, infrastruktur och utveckling ligger utvecklingen av det regionala mediesamarbetet i Skåne i linje med den nya bibliotekslagen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar