onsdag 2 maj 2018

Samhällets allt-i-allo – om folkbibliotekens legitimitet


Den 3 maj lägger Katarina Michnik på Bibliotekshögskolan i Borås fram sin avhandling inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Samhällets allt-i-allo –  om folkbibliotekens legitimitet.
Jag fastnade för titeln. Under de 30 år jag har arbetat inom biblioteksvärlden både i Holland och Sverige har diskussionen om bibliotekets legitimitet dykt upp med jämna mellanrum.


Trovärdighet och lämplighet
Katarinas angreppsätt är intressant eftersom hon utgår ifrån legitimitetsbegreppet och beskriver den utifrån två dimensioner:
1. Biblioteket upplevs vara trovärdigt, det vill säga organisationen uppfattas som förutsägbar. Biblioteket erbjuder det som förväntas.
2. Biblioteket upplevs vara lämpligt. Biblioteket uppfattas att kunna fylla de behov som finns i ett särskilt sammanhang.

Det är intressant att titta närmare på folkbibliotekets roll i ett digitaliserat samhälle just utifrån de två dimensionerna: trovärdighet och lämplighet. Det empiriska materialet visar att folkbiblioteket fortfarande framför allt förknippas med den analoga läs- och litteraturfrämjande verksamheten och att biblioteken uppfattas som trovärdigt och lämpligt.
Denna uppfattning kan utmana bibliotekets lämplighet och trovärdighet när det gäller bibliotekens roll i en digitaliserat samhälle. Föreställningar om folkbibliotek kan vidgas om biblioteket erbjuder verksamheteter som inte är litteratur- eller läsfrämjande. Det är viktigt att dessa verksamheter förankras i folkbibliotekens verksamhet annars kan de uppfattas som aktiviteter som folkbibliotek råkar erbjuda. Detta är en svår balansgång eftersom en av folkbibliotekets styrkor är att folkbiblioteken har en förmåga att anpassa sig snabbt till omvärldens förändringar.


Brist på rätt kompetens hotar legitimiteten
Den digitala utvecklingen kan skapa nya möjligheter för att nå nya grupper i samhället och nya möjligheter för allmänheten att ta del av folkbibliotekens verksamhet. Biblioteket sociala legitimitet främjas om folkbibliotek uppfattas som lämpliga för att kunna fylla nya behov i samhället. Michnik ser dock att det finns en fara eftersom bibliotekets möjligheter begränsas till följd av resursbrist. Brist på resurser kan medföra att verksamheten erbjuds på ett sätt som upplevs vara icke adekvat och att bibliotekets sociala legitimitet utmanas. Det kan bland annat ske om folkbibliotekens personal saknar rätt kompetens.
Den nationella biblioteksstrategins förslag för en digitalt kompetenslyft för landets folkbibliotekarier kan bidra till en starkare sociala legitimitet för folkbibliotek. Även Stärkta biblioteks-bidrag kan ge biblioteket mer resurser för att utföra sin roll i ett digitaliserat samhälle på ett adekvat sätt med rätt utrustning.
/ Annelien van der Tang-Eliasson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar