måndag 13 juni 2016


Återkoppling Duomötet i mars

Första Duo-gruppmötet i mars utmynnade i en allmän diskussion om Duo-gruppen och vilka frågor som var mest angelägna under 2016. Att nå familjer med små barn och att stödja läsning tidigt, Skolbibliotek och folkbibliotek samt Mångfald, integration och mångspråk– utifrån ett barn- och ungaperspektiv var de fokus som gruppen enades om.

Just för sista frågan - är SKL:s idébank om lokala exempel på Asyl- och flyktingmottande, integration en bra resurs, likaså MUCF:s vägledning för hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser kring nyanlända. Och för böcker med aktuella, efterfrågade språk finns Internationella bibliotekets listor med inköpskanaler och via en dansk prenumerationstjänst som många kommuner använder. För att bestämma om hur Duo-gruppen bäst kan verka under 2016 kom vi överens om att skicka ut två frågeställningar inför nästa möte – majmötet i Broby.
- Hur skulle Duo-gruppen kunna gagna delregionen bäst?

- Om ett möte för alla barnbibliotekarier och bibliotekschefer skulle äga rum, vilka frågeställningar borde vara i fokus?

Duo i delregionerna och Duogruppen framöver
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Duogruppsarbetet ser väldigt olika ut i delregionerna, att behoven och synen på vad en Duo-grupp borde göra och vilken Kultur Skånes roll borde ha i sammanhanget – är olika. Ett förslag som diskuterades var ett storDuomöte till hösten med barnbibliotekarier och bibliotekschefer från hela Skåne. Ett annat förslag var att arbeta med barnbiblioteksfrågor via en sluten grupp på Facebook.

Under hösten kommer Kultur Skåne tillsammans med Malmö Stadsbibliotek att erbjuda 10 studiebesöksmöjligheter till Lilla Slottet, som invigs i september. Syftet med besöksmöjligheterna är att fler inom bibliotekssektorn ska få ta del av de erfarenheter, det mind-set och delaktighetsarbetet som man har genomfört under utvecklingsprocessen på stadsbiblioteket. Med studiebesöken på Lilla Slottet hoppas vi kunna främja utvecklingsfrågor och riktning för barnbiblioteksområdet i Skåne. Därför föreslår Kultur Skåne att storDuomötet skjuts fram tills dess att studiebesöken på Lilla Slottet är genomförda.


Övrigt – och aktuellt

Kultur Skåne utlyser projektmedel för utveckling av biblioteksverksamheten, metoder, kunskap och yrkesrollen[SC1] . Projekt eller utvecklingsarbete ska träffa något av följande områden:

Biblioteket i lokalsamhället, Likvärdig tillgång till information, litteratur och medier, Bibliotek för nyanlända, Läsfrämjande, Nationella minoriteter – och Övrigt. Deadline 20 juni.

Nationellt har man insett att det finns ett behov av skolbiblioteksutveckling i hela landet. Regeringen har avsatt pengar till kommunerna för att förstärka bemanningen i skolbiblioteken för att alla elever ska få tillgång till bra skolbibliotek. 15 miljoner ska fördelas under 2016 och ytterligare 30 miljoner ska fördelas årligen de kommande åren. Östergötland har nu gjort en förstudie som bl a pekar på vikten av att kommunen tar ett helhetsgrepp över sin skolbiblioteksverksamhet, även om det sedan är rektor som ansvarar för att det blir verksamhet på varje skola.

En regional biblioteksplan är på väg att ta form. Christina Gedeborg-Nilsson på Kultur Skåne är i full gång och efterlyser kommuners perspektiv på bibliotekslagens tre ledord: främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Maila gärna christina.gedeborg-nilsson@skane.se om detta.

Under hösten kommer Skånes nordost att arrangera två utbildningstillfällen om flyktingar, på Hässleholms kulturhus. Den 28 september berättar Börje Almqvist och Omid Mahmoudi om ”Afghanistan – ett Sverige av idag och igår på samma gång” och Carlos Rojas talar om ”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället”. Den 15 november kommer Katarina Carlzén från Länsstyrelsen och berättar om ”Att komma fram och in – hur kan vi tillsammans bidra till ett inkludera mottagandet av flyktingar” och Per Jönsson och Hanin Shakrah talar om Syrien ”Aktuellt om Syren med historiska fördjupningar”.

Mångspråksnätverket kommer att ha en nätverksträff med fokus på språkcaféer under hösten. Några av dem har bl a ett barnpassningskoncept. Mer information om detta kommer!

Bokunge är en blogg om böcker för små barn, som drivs av tre barnboksjunkies. Här hittar man recensioner, tips och nyheter om böcker för barn upp till tio år. Man har satt samman en litteracitetsutveckling-översikt som nu ska översättas till arabiska. (det som ska översättas är dock en ”sticka”/bokmärke)

Regionbiblioteket i Örebro arbetar man med barns och ungas rättigheter, bl a med hjälp av en ”loppa” – ett verktyg om barns rättigheter, för barn 7 -11 år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar