tisdag 10 november 2015

Författarbesök på biblioteken i SkåneKultur Skåne har påbörjat en kartläggning av litteraturen som konstform för att se närmare på den litterära infrastrukturen i regionen, hur villkoren ser ut för författare och vilka verksamheter, mötesplatser och nätverk som finns. Kartläggningen kommer att presenteras för kulturnämnden i början av 2016. Planen är att denna ska fungera som ett underlag för det fortsatta arbetet med litteraturen som konstform, men också ligga till grund för mer omfattande fördjupningar av litteraturens plats och villkor i Skåne.


Under hösten har en enkät skickats ut till samtliga bibliotekschefer i Skåne för att få en bild av hur folkbiblioteken arbetar med författarbesök. Det vi ville veta var vilka författare som kommit på författarbesök under 2014, hur de blivit kontaktade samt om biblioteken har riktlinjer för författararvodering.

22 av 33 kommuner har svarat. Vissa har skickat ett samlat svar för huvudbibliotek och filialer, andra låtit varje bibliotek svara var för sig. Författarbokningarna omfattar utöver besök på biblioteket också evenemang som Bokens dag eller Kulturnatten, författarprogram såväl som med som utan inträde. Författarbesök för barn & unga som genomförts i samarbete med skolan har inte tagits med i sammanställningen.

Hos de bibliotek som svarat har det arrangerats mer än 170 författarbesök under 2014. Motsvarande siffra är 293 i  KB:s Biblioteksstatistik 2014 för Skåne ("Aktivitet där en författare deltar eller föreläser eller läser sina egna eller andras verk”) varav 48 riktade till barn/unga.

Det är stor spridning bland författarna; endast ett tjugotal har gjort författarbesök på mer än ett bibliotek medan ungefär hälften av författarna har gjort ett besök. Merparten av författarna är aktuella med ny bok eller är lokalt kända. Fördelningen är jämställd, av 126 namngivna författare var 62 kvinnor och 64 män. Däremot är det få med annan bakgrund än svensk.


Många bibliotek tar kontakt direkt genom förlag eller författarens webbsida. Författarcentrum Syds kontaktförmedling används också av många, men inte om biblioteken på egen hand kan nå författaren. Alla författare finns inte heller representerade genom Författarcentrum. Författarbesök kan arrangeras i samarbete med andra föreningar eller bildningsförbund som då sköter bokningarna. Vissa bibliotek har blivit kontaktade av författaren själv.


Få bibliotek har egna riktlinjer för arvodering. De flesta är medvetna om och följer Sveriges Författarförbunds rekommendationer men det är också vanligt att låta författaren ange sitt pris. Många författare följer SFF men kan också ange högre eller lägre arvode. Hur biblioteken förhåller sig till detta varierar. Med hänvisning till budget är det vanligt att välja det lägre arvodet för att ge utrymme för fler programpunkter. Budgetramarna är avgörande men hur biblioteken väljer att hantera kostnader och lägga upp aktiviteter skiljer sig åt.


Sammanfattningsvis visar enkätundersökningen på ett omfattande program av författarbesök på de skånska folkbiblioteken. Bokningarna görs på det sätt som upplevs som enklast, i direkt kontakt med författaren om biblioteken har den möjligheten, i annat fall genom Författarcentrums förmedling eller andra kontaktvägar. Oavsett hur bokningen har gått till är SFF:s rekommendationer för arvode välkända och många bibliotek har dem som riktlinje. Författarnas egna angivna ersättningar varierar och det är slutligen i överenskommelse med författaren som arvodet avgörs. Budgeten är för många bibliotek liten och prioriteringar måste göras.

Vissa svar var korta men många har förklarat hur man arbetar och resonerar kring de här frågorna och förtydligat förutsättningar och prioriteringar. Tillsammans ger de en fingervisning om hur det ser ut i de olika kommunerna och hur man på folkbiblioteken arbetar med författarbesök. För er som inte svarat på enkäten går det fortfarande bra att komplettera med era uppgifter till karin.ohrt@skane.se.
Ann Dinesson 
praktikant Kultur Skåne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar