fredag 26 september 2014

Det finns ett liv efter depositionerna!


Den 16 september samlades 53 bibliotekarier från 23 kommuner för att byta erfarenheter kring arbetet med mångspråk på bibliotek. Landskrona bibliotek är mötesplats för dagen, en inspirationskälla för alla som arbetar med mångspråk på bibliotek. Av kommunens befolkning har ca 27 % en utländsk bakgrund och Landskrona bibliotek har sedan ett antal år tillbaka riktat en del av sin verksamhet på just den här målgruppen. Under åren har de byggt upp en stor samling med medier på många olika språk inklusive lättläst och lätt-lättläst. Landskrona bibliotek organiserar varje vecka olika aktiviteter:
  • språkcafé på Ruth Oscar café
  • lättläst bokcirkel för SFI studenter
Gymnasieelever som kan tala arabiska eller persiska är på plats någon dag i veckan som biblioteks-värdar, där de kan bemöta besökare på deras egna språk.

Det har nu gått nästan 9 månader sedan vi sågs sist på Moriskan i Malmö. Och det har hänt en hel del på de skånska biblioteken när det gäller deras arbete med mångspråk. För ett år sedan undrade många skånska bibliotek hur de skulle klara sitt uppdrag utan depositionerna. I den nya bibliotekslagen har kommunbiblioteken fått ett utvidgat ansvar när det gäller medieförsörjning för medborgare med ett annat modersmål än svenska. 2013, d.v.s. redan innan den nya lagen var ett fullbordat faktum började de flesta skånska bibliotek fundera över hur de skulle ta itu med medieförsörjning för medborgare med annat modersmål än svenska. Samtliga delregioner (sammanlagt 23 kommuner) har sökt bidrag av Kultur Skåne för att utveckla arbetet med mångspråk på bibliotek 2013/2014.

Med glädje kan vi konstatera att det faktiskt finns ett liv efter depositionerna. Arbetet med mångspråk innebär så mycket mer än endast inköp av litteratur på andra språk. De fyra delregionala projekten är avslutade och samtliga bibliotek har valt att arbeta utifrån en bred strategi där alla aspekter av mångspråksarbetet mer eller mindre har tagits upp. Biblioteken har arbetat med statistiska analyser av målgrupperna, samarbetat med bl.a. SFI, flyktningenheten, arbetsförmedlingen, modersmålslärare. Två delregioner har skapat en ny hemsida för att mer tillgängliggöra mångspråkiga medier för både personal och låntagare. Det organiseras olika aktiviteter på biblioteken för just dessa målgrupper oftast i samarbete med SFI eller någon annan organisation. Även om mycket av arbetet återstår har mångspråk blivit en självklar del av bibliotekariers arbetsuppgifter.

Elisabeth Aquilonius berättade om arbetet med mångspråk på Järvaenheten i Stockholm. På enheten arbetar ca 40 personer med olika kompetens och etnisk bakgrund. Tillsammans pratar personalen 18 språk. Enheten visas även utanför de fysiska lokaler. På Stockholm Stadsbibliotek har de ändrat inköpsrutinerna. Inköp sker centralt, bibliotekarier arbetar strategiskt med målgruppsprofiler som anpassas kontinuerligt till låntagarens efterfrågan. Öxnehaga bibliotek visade att biblioteket kan åstadkomma massor av aktiviteter, även om personalsstyrkan är liten genom att aktivt samarbeta med olika grupper i samhället och genom att öppna dörren för alla som vill organisera aktiviteter på biblioteket. Det kan handla om familjesöndagar, kvinnokvällar, språkcafe. Det är inte förvånansvärt att just Öxnehaga fick hedern att vara årets mångspråksbibliotek 2013.

På Rosengårds bibliotek i Malmö når de nya målgrupper genom att organisera språkcafé ”Lär dig arabiska” och på stadsbiblioteket hittade man nya grupper genom att starta två Facebookgrupper på bosniska: språkinlärning och föräldrar och barn.

På internationella biblioteket (IB) i Stockholm arbetar man för fullt med hemsidan. Testversionen finns tillgängligt på http://www.dev.interbib.stockholm.se. Det ska vara lättare att söka medier på andra språk. Junko Söderman påpekar att IB fortfarande tar emot beställningar av depositioner, men beställningen ska vara specificerad och motiverad. Vid inköp koncentrerar IB sig på den smalare litteraturen inom de stora språkområden och på inköp av medier på språk som få eller inga andra bibliotek kan köpa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar